Трагедія 1939 ро­ку...

Не мо­жна за­бу­ва­ти про вби­тих по­ло­не­них

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Во­стан­ній час в пре­сі ба­га­то го­во­ри­ться про во­лин­ську тра­ге­дію пе­рі­о­ду 1943 ро­ку. Ве­ли­ка трагедія — за­ги­ну­ло ба­га­то ци­віль­них по­ля­ків і укра­їн­ців. Що ме­не зди­ву­ва­ло, як по­ля­ки до­ку­мен­ту­ва­ли зло­чи­ни про­ти них і як зло­чи­ни про­ти укра­їн­ців ні­де не фі­ксу­ва­ли­ся. І те­пер зло­чи­ни про­ти укра­їн­ців по­ля­ки (на­віть до­сить ви­со­кі по­са­дов­ці) схиль­ні ін­тер­пре­ту­ва­ти як якусь «від­пла­ту».

На по­ча­тку 1939 ро­ку Че­хо­сло­вач­чи­на пе­ре­жи­ва­ла скла­дні ча­си. В її кор­до­нах бу­ла ство­ре­на ав­то­ном­на стру­кту­ра — Кар­пат­ська Укра­ї­на. Ба­га­то мо­ло­дих лю­дей з За­хі­дної Укра­ї­ни (Га­ли­чи­ни, Во­ли­ні), які бу­ли ро­ман­ти­чно на­ла­што­ва­ні, при­їха­ли до­по­ма­га­ти роз­бу­до­ву­ва­ти Кар­пат­ську Укра­ї­ну. Ча­сти­на цих па­трі­о­тів-ро­ман­ти­ків за­пи­са­ла­ся в за­го­ни са­мо­обо­ро­ни — Кар­пат­ську Січ. Але пі­сля то- го, як у бе­ре­зні 1939 ро­ку бу­ло про­го­ло­ше­но не­за­ле­жність Кар­пат­ської Укра­ї­ни, хор­тист­ська Угор­щи­на оку­пу­ва­ла За­кар­па­т­тя. Ба­га­то обо­рон­ців Кар­пат­ської Укра­ї­ни по­па­ли в по­лон.

Так от, по­ло­не­них за­хі­дно­укра­їн­ців угор­ці пе­ре­да­ли офі­цій­ній поль­ській вла­ді (чи то армії, чи при­кор­дон­ній слу­жбі). І що зро­би­ли по­ля­ки? Без су­ду і слід­ства по­ло­не­них роз­стрі­ля­ли і тут же на кор­до­ні за­ко­па­ли. Чи є зло­чи­ном роз­стріл по­ло­не­них? Це ве­ли­кий дер­жав­ний зло­чин. А се­ред цих мо­ло­дих лю­дей, які загинули, мо­гли бу­ли та­кі, що і гвин­тів­ку в ру­ках не дер­жа­ли, бо в Кар­пат­ській Сі­чи зброї ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­ча­ло.

Йшов по­ча­ток 1939 ро­ку. Ще Єв­ро­па на­со­ло­джу­ва­ла­ся мир­ним жи­т­тям, а про ство­ре­н­ня УПА мо­ва за­йшла че­рез ро­ки. А по­ля­ки вже роз­стрі­лю­ва­ли укра­їн­ців. Чи чу­ли ви, щоб укра­їн­ці під­ні­ма­ли пи­та­н­ня про від­пла­ту за цих вби­тих по­ло­не­них? Ні!

До­слі­дже­н­ням мо­гил цих па­трі­о­тів за­йма­лись во­лон­те­ри. Чи від­най­де­ні всі мо­ги­ли, чи вста­нов­ле­ні прі­зви­ща за­ги­блих, я не знаю. Але я знаю, що дер­жа­во­ю­Укра­ї­на во­ни ма­ють бу­ти до­стой­но вша­но­ва­ні — тре­ба по­ста­ви­ти до­стой­ний пам’ятник, во­ди­ти ту­ди екс­кур­сії. Їх ма­ють зга­ду­ва­ти.

На­дія ПОДОЛЯ, Ужго­род

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.