«Ви­став­ка дає нам орі­єн­ти­ри»

«Ек­стракт» най­кра­щих сві­тлин з фо­то­кон­кур­су «Дня» рі­зних ро­ків пред­став­ле­но в агро­пром­хол­дин­гу «Астар­та»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій АНДРОНІК Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Уцій ком­па­нії жо­ден ра­нок не ми­нає без «Дня». Одним із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів роз­ви­тку в хол­дин­гу вва­жа­ють під­трим­ку со­ці­аль­них про­е­ктів та спри­я­н­ня все­бі­чно­му удо­ско­на­лен­ню­пер­со­на­лу. Тож кра­що­го по­да­рун­ку до Дня Не­за­ле­жно­сті, ніж про­е­кти «Дня», го­ді бу­ло й шу­ка­ти. Стар­ший ра­дник ген­ди- ре­кто­ра агро­пром­хол­ди­ну Бо­г­дан БУДЗАН вва­жає: «День» та їхня ком­па­нія ма­ють спіль­ні цін­но­сті, які вже спо­від­у­ють по­над 20 ро­ків. «Ко­ли я при­хо­джу на ро­бо­ту, на сто­лі на ме­не вже че­кає сві­жий «День», — роз­по­від­ає Бо­г­дан Будзан. — На­ша ком­па­нія бу­ду­є­ться на ду­хов­но­сті, че­сно­сті та по­ря­дно­сті, і чи­та­ю­чи «День», я ба­чу тут та­кі са­мі прин­ци­пи і цін­но­сті. Я пам’ята­ю­ще пер­ші ви­пу­ски га­зе­ти. «День» зав­жди три­мав сво­ю­лі­ні­ю­ви­со­кої ін­те­ле­кту­аль­но­сті та па­трі­о­ти­зму».

■ Окрім до­бір­ки най­кра­щих сві­тлин Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су рі­зних ро­ків, «День» пред­ста­вив в офі­сі хол­дин­гу й свої книж­ко­ві ви­да­н­ня, які ви­кли­ка­ли не мен­ший ін­те­рес. Пра­кти­чно жо­ден із при­су­тніх не пі­шов із ви­став­ки без книж­ки від «Дня» чи «Мар­шру­ту №1». «Ця ви­став­ка є пар­тнер­ським про­е­ктом га­зе­ти «День» і, по су­ті, дай­дже­стом жит­тє­ствер­дних, істо­ри­чних, пре­кра­сних ро­біт, які зна­йдуть свій від­гук у сер­ці ко­жно­го, — го­во­рить ке- рів­ник кор­по­ра­тив­но-со­ці­аль­них про­е­ктів ком­па­нії Лю­дми­ла Гар­буз. Са­ме во­на і за­про­си­ла «День» із ви­став­кою. — Всі ми ро­зу­мі­є­мо, скіль­ки нам до­во­ди­ться до­ла­ти ви­кли­ків. Їх не мен­ше, аніж хре­сти­ків у на­шій сим­во­лі­ці — ви­ши­ван­ках. Зав­дя­ки та­ким про­е­ктам ми пам’ята­є­мо, що за 25 ро­ка­ми Не­за­ле­жно­сті сто­ять ти­ся­чо­лі­т­тя дер­жа­во­тво­ре­н­ня. Ми ру­ха­є­мо­ся да­лі і три­ма­є­мо ве­ктор ду­хов­но­го че­рез зем­не».

■ «Ра­ні­ше бу­ло важ­ко уяви­ти про­ве­де­н­ня ви­став­ки та­ко­го сер­йо­зно­го фор­ма­ту в на­ших сті­нах, — ка­же ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ком­па­нії Ва­ле­рій Пав­лен­ко. — Про­те за­раз та­ке від­чу­т­тя, що це ма­ло від­бу­ти­ся в нас уже дав­но». Ро­з­гля­да­ю­чи сві­тли­ни, пра­ців­ни­ки хол­дин­гу за­зна­ча­ли, що ба­чать в них зна­чно біль­ше, ніж про­сто фото. У роботах за­кла­де­ні гли­бо­кі сми­сли, які ва­жли­во обго­во­рю­ва­ти та ін­тер­пре­ту­ва­ти. А обго­во­рю­ва­ли тут вра­жа­ю­чий зв’язок по­ко­лінь, зо­бра­же­ний на фото, на­ді­ю­та ві­ру в май­бу­тнє.

■ «Астар­та» має свій шлях, і в цій ви­став­ці хо­ті­ло­ся пе­ре­да­ти шлях, — ді­ли­ться ди­ре­ктор з пер­со­на­лу ком­па­нії Юлі­а­на ПЕРУН. — Пе­ре­да­ти те чу­до, яке є в нас усіх. Це чу­до в то­му, що ма­є­мо змо­гу жи­ти віль­ни­ми лю­дьми у сво­їй кра­ї­ні. Хо­ті­ло­ся б, щоб це­рез ці кар­ти­ни до нас по­сту­ка­ла ві­чність і ска­за­ла: ось я — твоя істо­рія і твоє май­бу­тнє. Ма­ю­ве­ли­ку на­дію, що це вда­ло­ся, бо з цих кар­тин на нас ди­ви­ться і істо­рія, і май­бу­тнє. Так і в нас у ком­па­нії: ми зна­є­мо сво­ю­і­сто­рі­юі ди­ви­мо­ся в май­бу­тнє, ми ди­ви­мо­ся на сми­сли і на те, що ро­би­мо сьо­го­дні і що ро­би­ти­ме­мо зав­тра на цій зем­лі».

■ «День» — моя улю­бле­на га­зе­та. Це ви­да­н­ня, яке пра­цює більш ефе­ктив­но за сво­ї­ми ре­зуль­та­та­ми, ніж Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри, Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­ції і, мо­жли­во, на­віть най­більш ефе­ктив­но в пи­та­н­нях без­пе­ки та стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій, — до­дає Лю­дми­ла Гар­буз. — Ця ви­став­ка є жит­тє­ствер­дною, я на­віть да­ла їй умов­ну на­зву «Не­опа­ли­ма ку­пи­на». Ця ви­став­ка дає нам орі­єн­ти­ри і ве­кто­ри ру­ху. Хоч Не­за­ле­жно­сті тільки 25 ро­ків, ми ма­є­мо пре­кра­сну 1000лі­тню­і­сто­рі­ю­дер­жав­но­сті. Що­до фото — у ме­не є кіль­ка улю­блен­них. Це і «На вар­ті», де ти­ся­чо­лі­тні скіф­ські ба­би на па­гор­бі сто­ять справ­ді на вар­ті на­шої істо­рії й на­га­ду­ють нам про неї. Та­кож ро­бо­та з дів­чи­но­ю­на тлі Ми­хай­лів­сько­го со­бо­ру, зня­та під час Май­да­ну. І фото, де спів­а­ють ба­бу­сі з одно­го бо­ку, а з дру­го­го бо­ку хло­пець в одя­зі кри­шна­ї­та. Кни­жо­ві ви­да­н­ня га­зе­ти я по­стій­но від­слід­ко­ву­ю­на всіх ви­став­ках. Це ду­же ва­жли­ві про­е­кти для су­спіль­ства, дай Бо­же, щоб во­ни і да­лі роз­ви­ва­ли­ся».

■ «Фо­то­гра­фії га­зе­ти ду­же акту­аль­ні і зав­жди «в точку», — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми від ви­став­ки Бо­г­дан Будзан. — Во­ни вби­ра­ють у се­бе ду­же ба­га­то: як по­лі­ти­чні, так і на­ці­є­твор­чі по­дії в жит­ті кра­ї­ни. Для ці­єї ви­став­ки ві­ді­бра­ли 12 ро­біт. Це во­дно­час ду­же до­бре і ду­же ма­ло. Див­ля­чись на фото, лов­лю­се­бе на ба­жан­ні ба­чи­ти їх біль­ше. Бо це своє­рі­дні істо­рії. За мить фото не роз­ди­ви­ти­ся — що­ра­зу я ба­чу но­вий еле­мент, який ро­бить сві­тли­ну більш гли­бо­кою. Хо­чу по­зна­йо­ми­ти­ся з ав­то­ра­ми цих ро­біт, бо це не­ймо­вір­но — ло­ви­ти влу­чні мо­мен­ти і ро­би­ти зні­мок, який є ні­би ста­ти­чним, але за ним на­справ­ді від­бу­ва­є­ться дій­ство. З ви­дань га­зе­ти сьо­го­дні при­дбав «Укра­ї­на Incognita». На­дзви­чай­но ці­ка­во чи­та­ти те, що за­сно­ва­но на істо­ри­чних фа­ктах. А най­го­лов­ні­ше — те, що на­пи­са­но до­сту­пно­ю­для ко­жно­го мо­вою. До сло­ва, я теж до­лу­чив­ся до ав­то­рів «Дня», на­ді­слав­ши ста­т­тю, при­свя­че­ну ге­ні­є­ві Бо­г­да­на Сту­пки ( див. на сай­ті «Дня» day.kyiv.ua) ».

Фо­то­ви­став­ка бу­де при­кра­ша­ти го­лов­ний офіс агро­пром­хол­дин­гу про­тя­гом мі­ся­ця, а по­тім ви­ру­шить у «подорож» ін­ши­ми офі­са­ми під­при­єм­ства по всій Укра­ї­ні! Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що при­клад цьо­го від­по­від­аль­но­го бі­зне­су на­ди­хне й ін­ші ком­па­нії, адже са­ме та­ка ро­бо­та із су­спіль­ством мо­же при­не­сти най­цін­ні­ший ре­зуль­тат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.