«Хло­пцям ва­жли­во зна­ти, що Укра­ї­на їх не по­ки­ну­ла»

Як у Ро­сто­ві-на-До­ні від­бу­ва­ю­ться су­до­ві за­сі­да­н­ня з одні­єї із «справ крим­ських му­суль­ман»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ро­сій­ський про­ку­рор за­жа­дав для Фе­ра­та Сай­фул­ла­є­ва ві­сім ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі у ко­ло­нії за­галь­но­го ре­жи­му, для Ру­сте­ма Ва­ї­то­ва і Юрія ( Ну­рі) При­мо­ва — по сім ро­ків ко­ло­нії за­галь­но­го ре­жи­му, для Руслана Зей­тул­ла­є­ва — 17 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му. Не­ра­ді­сні збі­ги: сталося це на День Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, 24 сер­пня, а спра­ва роз­гля­да­є­ться в Пів­ні­чно- Кав­казь­ко­му окру­жно­му вій­сько­во­му су­ді, де від­бу­вав­ся про­цес у спра­ві Сен­цо­ва і Коль­чен­ка». До ре­чі, цим укра­їн­ським по­літв’язнем ви­рок ого­ло­си­ли рік то­му, 25 сер­пня.

На­га­да­є­мо, Ру­слан Зей­тул­ла­єв, Фе­рат Сай­фул­ла­єв, Юрій При­мов і Ру­стем Ва­ї­тов — ме­шкан­ці ане­ксо­ва­но­го Ро­сі­є­ю­Кри­му, яких за­три­ма­ли 2015 ро­ку. Їм ін­кри­мі­ну­ють ста­т­тю 205.5 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу РФ « Ор­га­ні­за­ція діяльності те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції і участь у діяльності та­кої ор­га­ні­за­ції». У да­но­му ра­зі йде­ться про ор­га­ні­за­ці­ю­цен­трів і участь у діяльності міжнародної іслам­ської по­лі­ти­чної пар­тії «Хі­зб ут-Та­хрір » , яку в Росії ви­зна­но те­ро­ри­сти­чно­ю­ор­га­ні­за­ці­є­юі за­бо­ро­не­но ( в Укра­ї­ні, як і в біль­шо­сті кра­їн сві­ту, до­зво­ле­но).

« Про­ку­рор роз­по­від­ав про до­ве­де­ну про­ви­ну хло­пців — у ко­гось зна­йшли два ви­пу­ски га­зе­ти, у ко­гось бло­кнот із за­пи­сом «Про­ве­сти су­хбет з Ана­сом» та ін­ши­ми « екс­тре­міст­ськи­ми ма­те­рі­а­ла­ми » . Чу­до­ві тер­мі­ни ув’язне­н­ня за «роз­мо­ви на ку­хні», як вам?» — про­ко­мен­ту­ва­ла у Facebook ви­ступ про­ку­ро­ра Яна Гон­ча­ро­ва, жур­на­ліс­тка і ко­ор­ди­на­тор про­е­кту «Ро­сВ’язень», яка за­раз пе­ре­бу­ває в Ро­сто­ві-на-До­ні.

За кіль­ка днів перед цим у су­ді ви­сту­пив Ма­ксим Шев­чен­ко, член Ра­ди з роз­ви­тку гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства і прав лю­ди­ни при пре­зи­ден­то­ві РФ, фа­хі­вець з ре­лі­гі­є­знав­ства. «Ау­діо­за­пис, на яко­му Шев­чен­ко мір­кує про ді­яль­ність «Хі­зб ут- Та­хрір » в ефі­рі ра­діо « Ве­сти» бу­ло роз­мі­ще­но на сто­рі­но­чці у Юрія При­мо­ва ра­зом з пев­ним ко­мен­та­рем, який ні­би­то пи­сав При­мов. Обви­ну­ва­че­н­ня ка­же, що це пев­ним чи­ном під­твер­джує участь При­мо­ва у діяльності ор­га­ні­за­ції, — по­яснює « Дню » Яна Гон­ча­ро­ва. — Сто­ро­на за­хи­сту хо­ті­ла за­лу­чи­ти Шев­чен­ка як фа­хів­ця, але суд від­мо­вив, об­ґрун­ту­вав­ши це тим, що він не має від­по­від­ної осві­ти. Не пе­ре­ко­на­ли суд і ба­га­то пу­блі­ка­цій Шев­чен­ка на ре­лі­гій­ні те­ми, і те, що він ви­сту­пає в ба­га­тьох ЗМІ екс­пер­том з пи­тань між­кон­фе­сій­них від­но­син. У ре­зуль­та­ті суд по­го­див­ся до­пи­та­ти йо­го ли­ше як свід­ка — це озна­чає, що ста­ви­ти йо­му за­пи­та­н­ня що­до цьо­го ау­діо­за­пи­су адво­ка­ти пра­кти­чно не змо­гли».

Вже роз­по­ча­ли­ся де­ба­ти сто­рін, пе­ред­ба­ча­є­ться, що цьо­го тижня ви­сту­плять адво­ка­ти, і, мо­жли­во, про­зву­чить остан­нє сло­во під­су­дних. За сло­ва­ми Яни Гон­ча­ро­вої, якщо це відбудеться, то, най­імо­вір­ні­ше, на­сту­пно­го тижня ого­ло­сять ви­рок.

« За­сі­да­н­ня три­ває в на­пру­же­ній об­ста­нов­ці, і най­біль­ша на­пру­жен­ність по­хо­дить від про­ку­ро­ра. Він по­стій­но на­ма­га­є­ться чи­мось під­ко­ло­ти адво­ка­тів, від­пу­скає сар­ка­сти­чні ко­мен­та­рі і не­до­ре­чні жар­ти, кіль­ка ра­зів су­д­дя на­віть по­про­сив йо­го бу­ти стри­ма­ні­шим у ви­слов­лю­ва­н­нях, — ді­ли­ться Яна Гон­ча­ро­ва. — Адво­ка­ти на­ма­га­ю­ться від­сто­ю­ва­ти свої по­зи­ції. Су­д­дя ча­сто ста­вить за­пи­та­н­ня і за­га­лом по­во­ди­ться за­ці­кав­ле­но, не­зва­жа­ю­чи на те, що по­стій­но під­га­няє адво­ка­тів і до­ко­ряє їм в не­роз­то­ро­пно­сті. Від­чу­ва­є­ться, що суд­ді і про­ку­рор хо­ті­ли б за­кін­чи­ти роз­гляд спра­ви швид­ше».

Укра­їн­ські по­літв’язні три­ма­ю­ться упев­не­но, під час су­ду во­ни ду­же сер­йо­зні, а на пе­ре­р­вах усмі­ха­ю­ться, спіл­ку­ю­ться. Тер­мі­ни ув’язне­н­ня, що їх ви­ма­гає про­ку­рор, во­ни сприйня­ли спо­кій­но. «Га­даю, во­ни бу­ли го­то­ві до цьо­го», — за­зна­чає жур­на­ліс­тка.

Під час су­до­вих за­сі­дань Яні вда­ло­ся тро­хи по­спіл­ку­ва­ти­ся з обви­ну­ва­че­ни­ми. Жур­на­ліс­тка по­ві­до­ми­ла у Facebook, що в ро­стов­сько­му СІЗО хло­пців не б’ють, але умо­ви утри­ма­н­ня не най­кра­щі: спе­ка, по­бу­то­ві обме­же­н­ня, їжа по­га­на чи та­ка, що не під­хо­дить, зі сви­ни­ною. По­літв’язні не одер­жу­ють ли­стів, і Яна Гон­ча­ро­ва за­кли­ка­ла всіх пе­ре­да­ти їм че­рез неї сло­ва під­трим­ки. Чо­мусь цей за­клик не ді­став ве­ли­ко­го від­гу­ку.

«Я по­стій­но ка­жу хло­пцям, що Укра­ї­на про них пам’ ятає, ві­та­ла їх із Днем Не­за­ле­жно­сті, — роз­по­від­ає жур­на­ліс­тка. — Чо­му не над­хо­дять ли­сти, зро­зу­мі­ти скла­дно. Га­даю, сім’ї на­ма­га­ли­ся їм щось на­ді­сла­ти, але по­што­ве спо­лу­че­н­ня з Кри­мом ду­же по­га­не — на­віть адво­ка­ти ка­жуть, що ли­сти з Кри­му до Росії не до­хо­дять. Зв’язок із во­ле­ю­хло­пці під­три­му­ють че­рез адво­ка­тів, і по­ки тут є жур­на­лі­сти — че­рез них. Пе­ре­да­ють усім ві­та­н­ня і дя­ку­ють за під­трим­ку. Їм, зви­чай­но, ду­же ва­жли­во зна­ти, що Укра­ї­на їх не по­ки­ну­ла».

26 сер­пня гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Крим SOS » про­во­дить акці­ю­на під­трим­ку кри­мі­наль­но пе­ре­слі­ду­ва­но­го в Кри­му за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су Іль­мі Уме­ро­ва і всіх ув’ язне­них ме­шкан­ців пів­остро­ва, що за­зна­ли тор­тур з бо­ку РФ. Акція відбудеться в Ки­є­ві на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті о 16.00.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.