За­по­від­ник чи за­го­ті­вель­на ба­за?

Чи ви­ру­бу­ють під ви­гля­дом са­ні­тар­них ру­бок в Ічнян­сько­му НПП ціл­ком здо­ро­ві до­ро­слі со­сни, роз­би­ра­є­ться про­ку­ра­ту­ра

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Пер­ши­ми ви­руб­ко­ю­де­рев на те­ри­то­рії Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку за­не­по­ко­ї­ли­ся мі­сце­ві ме­шкан­ці. Во­ни й звер­ну­ли­ся по допомогу до ту­те­шніх еко­ло­гів, які одра­зу ж за­би­ли на спо­лох.

Еко­ло­гі­чний акти­віст, фо­то­граф- на­ту­ра­ліст, у ми­ну­ло­му за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку Сер­гій Глад­ке­вич вба­чає у са­ні­тар­них руб­ках не що ін­ше, як зви­чай­ні­сінь­ку вал­ку лі­су з ме­то­ю­йо­го подаль­шої ре­а­лі­за­ції. « Ко­ли ми під’ їха­ли на мі­сце вал­ки, то по­ба­чи­ли со­сно­ві ко­ло­ди, роз­мі­ром від чо­ти­рьох до ше­сти ме­трів, — роз­по­від­ає еко­лог. — Не­озбро­є­ним оком ви­дно, що де­ре­ви­ну під­го­ту­ва­ли на ре­а­лі­за­цію, во­на ціл­ком здо­ро­ва, без шкі­дни­ків. Ха­ра­ктер­но, що в за­пу­ще­них мі­сцях та на ді­лян­ках із мо­ло­дня­ком, який тре­ба чи­сти­ти, ні­хто са­ні­тар­них ру­бок не про­во­дить, бо це еко­но­мі­чно не­ви­гі­дно. Та­ка де­ре­ви­на тон­ка і ко­штує ко­пій­ки, а тут ви­дно, що ліс ру­ба­ють кон­кре­тно під чи­єсь за­мов­ле­н­ня».

За сло­ва­ми Сер­гія Глад­ке­ви­ча, за два­над­цять ро­ків існу­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го пар­ку са­ні­тар­ні руб­ки на йо­го те­ри­то­рії вже ста­ли нор­мою. З огля­ду на роз­мі­ри за­по­від­ної те­ри­то­рії, а це близь­ко 10 тисяч ге­кта­рів лі­су, бо­літ, став­ків і по­лів, об­ся­ги за­го­тів­лі де­ре­ви­ни не мо­жуть не вра­жа­ти. Так, за ін­фор­ма­ці­є­ю­еко­ло­га, у 2015 ро­ці зу­си­л­ля­ми пра­ців­ни­ків на­ціо­наль­но­го пар­ку бу­ло за­го­тов­ле­но близь­ко 2 тисяч ку­бо­ме­трів де­ре­ви­ни. Ре­а­лі­зо­ву­ва­ли ж її на­се­лен­ню­та під­при­єм­цям.

«Ду­же див­но, що са­ні­тар­ну руб­ку про­во­дять у по­же­жо­не­без­пе­чний пе­рі­од, — ка­же еко­лог. — Ди­вує і та­ка по­ту­жна акти­ві­за­ція дро­во­ру­бів: або за­мов­ник по­спі­шає, або ди­ре­ктор пар­ку від­чу­ває, що йо­го дні по­ра­хо­ва­ні».

Ві­до­мо, що не­за­ба­ром у Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів має від­бу­ти­ся кон­курс на по­са­ду ди­ре­кто­ра пар­ку. Сер­гій Глад­ке­вич вва­жає, що ни­ні­шній не­змін­ний від по­ча­тку за­сну­ва­н­ня пар­ку ди­ре­ктор Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку Оле­ксандр Шуль­га втра­тить сво­ю­по­са­ду.

ТУРИЗМ ЗА­МІСТЬ ВИРУБКИ

Ди­ре­ктор Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку Оле­ксандр Шуль­га від­ки­дає будь- які зви­ну­ва­че­н­ня на сво­ю­а­дре­су і на­зи­ває їх про­во­ка­тив­ни­ми.

«Глад­ке­вич ро­бить це з осо­би­стої не­при­я­зні, — по­яснює Оле­ксандр Шуль­га. — Він не мо­же про­ба­чи­ти ме­ні сво­го звільнення, бо ж хо­тів одно­ча­сно впро­ва­джу­ва­ти зе­ле­ний туризм і роз­во­ди­ти кіз, а тре­ба хо­ди­ти на ро­бо­ту » , — ар­гу­мен­тує своє ми­ну­ло­рі­чне рі­ше­н­ня про звільнення то­ді­шньо­го за­сту­пни­ка чин­ний ди­ре­ктор пар­ку.

З йо­го слів, на те­ри­то­рії пар­ку від­бу­ва­ю­ться са­ні­тар­но- оздо­ров­чі за­хо­ди. Їх про­во­дять на під­ста­ві до­зво­лу на спе­ці­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів у ме­жах те­ри­то­рій та об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня, лі­мі­ту. Оле­ксандр Шуль­га пе­ре­ко­нує, що вча­сне про­ве­де­н­ня ви­бір­ко­вих са­ні­тар­них ру­бок дає змо­гу ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­ре­ви­ну, яка не зов­сім втра­ти­ла свою якість, для го­спо­дар­ських по­треб та ре­а­лі­за­ції. Це у сво­ю­чер­гу сут­тє­во впливає на збіль­ше­н­ня над­хо­джень до спе­ці­аль­но­го фон­ду бю­дже­ту уста­но­ви.

«За­га­лом пла­ну­є­мо за­го­то­ви­ти 3 ти­ся­чі ку­бі­чних ме­трів де­ре­ви­ни, однак від­со­ток ді­ло­вої де­ре­ви­ни у за­галь­но­му об’ ємі лі­кві­дної де­ре­ви­ни не­зна­чний, він ста­но­вить всьо­го 12 від­со­тків і в кіль­кі­сно­му по­ка­зни­ку скла­дає 380 ку­бі­чних ме­трів, — ви­прав­до­ву­є­ться ди­рек- тор. — Ді­ло­ву та дров’яну де­ре­ви­ну на­ша уста­но­ва ре­а­лі­зує мі­сце­во­му на­се­лен­ню, оскіль­ки зде­біль­шо­го на­се­ле­ні пун­кти, що при­ля­га­ють до те­ри­то­рії пар­ку, не га­зи­фі­ко­ва­ні».

Оле­ксандр Шуль­га та­кож на­го­ло­сив на то­му, що, окрім на­се­ле­н­ня, де­ре­ви­ну адмі­ні­стра­ція пар­ку ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ме ще і со­ці­аль­ним уста­но­вах та під­при­єм­цям.

Зі сво­го бо­ку еко­лог Сер­гій Глад­ке­вич про­сить звер­ну­ти ува­гу на те, що при будь-якій са­ні­тар­ній руб­ці, апрі­о­рі, оби­ра­ють гір­ші де­ре­ва. «Там не мо­же бу­ти ді­ло­вої де­ре­ви­ни», — пе­ре­ко­на­ний Глад­ке­вич.

У на­ле­жний кон­троль за ви­руб­ко­ю­де­ре­ви­ни він та­кож не ві­рить. Ка­же, акти про лі­со­па­то­ло­гі­чне об­сте­же­н­ня де­рев під­пи­су­ва­ла лю­ди­на з Ки­є­ва, яка жо­дно­го ра­зу не ви­їжджа­ла на мі­сце май­бу­тньої са­ні­тар­ної вирубки.

Не­за­пе­ре­чним є той факт, що у ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах основ­ною фун­кці­є­ю­на­ціо­наль­них при­ро­дних пар­ків є збе­ре­же­н­ня уні­каль­них еко­си­стем, а не за­без­пе­че­н­ня де­ре­ви­но­ю­на­се­ле­н­ня та під­при­єм­ців. На­пов­ню­ва­ти ж бю­джет уста­но­ви, на пе­ре­ко­на­н­ня Сер­гія Глад­ке­ви­ча, по­трі­бно за ра­ху­нок роз­ви­тку ту­ри­зму, а не вирубки де­рев. Про­те за два­над­цять ро­ків існу­ва­н­ня пар­ку про­кла­де­но всьо­го- на- всьо­го дві еко­ло­гі­чні стеж­ки. В пла­нах бю­дже­тно­го на­пов­не­н­ня туризм сто­їть чи не на­йостан­ні­шо­му рів­ні. Так, за ра­ху­нок від­ві­ду­ва­чів бю­джет на­ціо­наль­но­го пар­ку за ми­ну­лий рік по­пов­нив­ся всьо­го на одну ти­ся­чу гри­вень, для по­рів­ня­н­ня — в На­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку «Си­не­вир» на ту­ри­стах за­ро­бля­ють близь­ко одно­го міль­йо­на гри­вень! До то­го ж, як пра­ви­ло, ме­шкан­ці на­бли­же­них до за­по­від­них те­ри­то­рій на­се­ле­них пун­ктів та­кож за­ро­бля­ють на ту­ри­змі, а не­ру­хо­мість в та­ких мі­сцях ав­то­ма­ти­чно зро­стає в ці­ні. На­ра­зі ж біль­шість ме­шкан­ців Ічнян­щи­ни на­віть не здо­га­ду­ю­ться про існу­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку...

А ЩО ЧИНОВНИКИ?

По­го­дже­н­ня на са­ні­тар­ні руб­ки де­рев в Ічнян­сько­му на­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку да­ва­ли у від­ді­лі при­ро­дно- за­по­від­но­го фон­ду, біо­ре­сур­сів та еко­ме­ре­жі Де­пар­та­мен­ту еко­ло- гії та при­ро­дних ре­сур­сів Чер­ні­гів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. У де­пар­та­мен­ті від­по­ві­ли, що тільки пі­сля то­го, як Ічнян­ський НПП за­твер­див лі­мі­ти у Мін­при­ро­ди Укра­ї­ни, в уста­но­ві ви­да­ли до­звіл на спе­ці­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів у ме­жах те­ри­то­рій та об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня.

«Від­по­від­но до На­ка­зу Мін­при­ро­ди Укра­ї­ни від 19.05.2016 № 188 «Про збе­ре­же­н­ня біо­рі­зно­ма­ні­т­тя в біо­сфер­но­му за­по­від­ни­ку та на­ціо­наль­них при­ро­дних пар­ках » за­бо­ро­не­но про­ве­де­н­ня су­ціль­них са­ні­тар­них ру­бок у ме­жах біо­сфер­но­го за­по­від­ни­ка й на­ціо­наль­них при­ро­дних пар­ках Укра­ї­ни», — за­зна­ча­ють у де­пар­та­мен­ті, не­о­дно­зна­чно на­тя­ка­ю­чи на те, що руб­ки не су­ціль­ні, а ви­бір­ко­ві.

На пе­ре­ко­на­н­ня ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Чер­ні­гів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ка­те­ри­ни Ткан­ко, рі­ше­н­ня ж Чер­ні­гів­ської обла­сної ра­ди від 20.07.2016 № 31- 5/ V1I « Про вве­де­н­ня тим­ча­со­во­го мо­ра­то­рі­ю­на са­ні­тар­ні та су­ціль­ні руб­ки лі­сів у лі­со­пар­ко­вих зо­нах Чер­ні­гів­ської обла­сті», яким за­бо­ро­не­но на те­ри­то­рії лі­со­пар­ко­вих зон Чер­ні­гів­ської обла­сті про­ве­де­н­ня су­ціль­них са­ні­тар­них ру­бок, на те­ри­то­рії при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду обла­сті не по­ши­рю­є­ться.

В обла­сній про­ку­ра­ту­рі ду­ма­ють інакше. Там вже по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву за фа­ктом не­за­кон­ної по­руб­ки де­рев на те­ри­то­рії об’ єкта при­ро­дно- за­по­від­но­го фон­ду. « При­лу­цько­ю­мі­сце­вою про­ку­ра­ту­ро­ю­за фа­ктом не­за­кон­ної по­руб­ки май­же 200 хвой­них де­рев на те­ри­то­рії Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку, вне­се­но ві­до­мо­сті до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань за ч. 1 ст. 364, ст. 246 КК Укра­ї­ни», — по­ві­дом­ляє прес- слу­жба про­ку­ра­ту­ри Чер­ні­гів­ської обла­сті.

Як за­зна­ча­ють у про­ку­ра­ту­рі Чер­ні­гів­ської обла­сті, у хо­ді слід­ства бу­де на­да­но пра­во­ву оцін­ку від­по­від­но­сті дій по­са­до­вих осіб Ічнян­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку та Де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії і при­ро­дних ре­сур­сів обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

Ві­та­лій НАЗАРЕНКО, Чер­ні­гів

ФОТО АВ­ТО­РА ТА СЕР­ГІЯ ГЛАД­КЕ­ВИ­ЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.