«На дур­ня не по­трі­бний ніж»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Ні­яко­го кон­цер­ту Ні­кі­ті­них у Ки­є­ві бу­ти не по­вин­но

ве рес ня у Цен т рі куль ту ри і мис - тецтв НТУУ « Ки - ївсь кий по лі тех - ніч ний ін с ти тут » пла ну - ється про­ве­де­н­ня кон­цер­ту Те тя ни та Сер гія Ні кі ті - них.

На­пев­но, у цьо­го ду­е­ту до цих пір є не ма ло ша ну - валь­ниць і ша­ну­валь­ни­ків в Укра ї ні. І мож на бу ло б за них ли ше по ра ді ти, ко - ли б не од на, вель ми не - при­єм­на об­ста­ви­на.

У бе­ре­зні 2014 ро­ку, ко­ли Ро сія на хаб но, на плю вав - ши на всі нор ми й уго ди, роз вер та ла оку па цій ні війсь ка в Кри му, на ра діо « Эхо Мос к вы » в про гра мі « Ди фи рамб » Те тя на Ні кі - ті на се ред ін шо го ска за ла на­сту­пне (при то­му, що ве­ду­ча Ксе­нія Ла­рі­на не­о­дно­ра зо во на га ду ва ла, що про­гра му слу ха ють ів Укра­ї­ні):

« . .. як це так — пі сля стіль­кох ро­ків вій­ни ви­йшли на ву­ли­цю фа­ши­сти, ві­ша­ють свої пра­по­ри, на­па­да ють на цих са мих по лі - цей­ських. Я вам ска­жу — в Єв­ро пі із спів чут тям ди - ви ли ся на по лі цейсь ких. Адже /.../ це чу до ве міс - то — Ки їв, по су ті ляг ло під... Во ни ж ніх то не чи - ни ли опір цим, які в кас - ках, з но­жа­ми стрі­ля­ли...»

Син Те тя ни і Сер гія, Олек сандр Ні кі тін, зву ко - опе ра тор, на їх кон цер тах (за іро­ні­єю об­ста­вин, жи­ве ни­ні в США) пі­шов ще да­лі: « Ме ні зда єть ся, тра ге - дія всі­єї ці­єї си­ту­а­ції по­ля­гає в то му, що тут не має двох окре мих кра їн, двох окре­мих дер­жав. І ко­жно­го ра­зу, ко­ли я чую про те­ри то рі аль ну ці ліс ність, « До зволь те ук ра їнсь ко му на ро до ві са мо му в усьо му ро зі бра ти ся » — ні, на жаль, тут все на ба га то склад ні ше. І лю ди ж ги - нуть ро­сій­ські. У то­му чи­слі. А не ли ше ук ра їнсь кі бо­йо­ви­ки».

Ймо­вір­но, Сер­гій Ні­кі­тін до три му єть ся ін ших по - гля дів. У січ ні 2013 ро ку, ще до Май да ну та вій ни, він від мо вив ся ви сту пи ти на юві леї Юрія Баш ме та «че­рез сер­йо­зні роз­бі­жно­сті з юві ля ром із при во ду ухва ле но го « за ко ну Ді ми Яков­лє­ва» та йо­го став­ле­н­ня до пре­зи­ден­та В.В. Пу­ті­на», а в ефі­рі «Ди­фи­рам­ба » під час об го во рен ня гос т рих по лі тич них пи - тань про­сто мов­чав. Про­те ні від ньо­го, ні від Те­тя­ни, ні від Оле­ксан­дра за 2,5 ро­ку, що ми ну ли з тих пір, так і не бу­ло спро­сту­ва­н­ня ска­за­но­го.

Що це - твер­ді пе­ре­ко­на­н­ня чи зви чай на ду рість — аб со лют но не ці ка во. Важ - ли­ве ін­ше: ні­яко­го кон­цер­ту Ні кі ті них у Ки є ві бу ти не по­вин­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.