В Аме­ри­ці від­зна­ча­ють День со­бак

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

УСША жи­ве одна актив­на за­хи­сни­ця прав тва­рин — Ко­лін Пейдж. За її іні­ці­а­ти­вою бу­ло за­сно­ва­но де­кіль­ка на­ціо­наль­них свят, при­свя­че­них тва­ри­нам. Одне з них я про­по­ную від­зна­чи­ти і нам з ва­ми — День со­бак.

Цьо­го­річ свя­то від­зна­ча­ти­ме­ться вже в два­над­ця­тий раз. І це не про­сто день «на честь» на­ших вір­них дру­зів — це день, при­свя­че­ний по­пу­ля­ри­за­ції ідей за­хи­сту та ря­ту­ва­н­ня со­бак. Що­рі­чно міль­йо­ни со­бак опи­ня­ю­ться на ву­ли­ці ли­ше че­рез те, що їхні вла­сни­ки про­сто не справ­ля­ю­ться із рів­нем від­по­від­аль­но­сті. Як на ме­не, цей рі­вень не та­кий вже й «за­хмар­ний», про­сто ці лю­ди не­го­то­ві на­віть до мі­ні­маль­но­го... Са­ме для та­ких лю­дей і існує День со­бак. На осві­тніх свя­тко­вих за­хо­дах го­лов­ною те­мою є на­вча­н­ня та про­сві­та усіх, хто хо­че ста­ти вла­сни­ком со­ба­ки. Щоб у май­бу­тньо­му для цих лю­дей не ста­ло не­спо­ді­ван­кою, що до­ма­шній улю­бле­нець ли­няє, сли­нить ме­блі, по­тре­бує ува­ги або хво­ріє.

Дру­гим «фрон­том» осві­тніх за­хо­дів у цей день є — за­охо­че­н­ня лю­дей, які усві­до­ми­ли рі­вень від­по­від­аль­но­сті, бра­ти со­бак із при­тул­ків. А якщо у лю­ди­ни вже є со­ба­ка — во­на мо­же від­зна­чи­ти свя­то во­лон­тер­ством у мі­сце­во­му при­тул­ку для без­при­туль­них тва­рин, або зро­би­ти по­жер­тву на ко­ристь зоо­за­хи­сної ор­га­ні­за­ції.

Для тих, хто має спра­ви з со­ба­ка­ми — усе це ви­да­є­ться оче­ви­дним, але, на жаль, лю­дей да­ле­ких від цьо­го на­ба­га­то біль­ше. Для ба­га­тьох со- ба­ка — ігра­шка, не­без­пе­ка, по­ро­жнє мі­сце... І я під­три­мую іні­ці­а­ти­ву про­сві­тни­цтва та­ких лю­дей.

То­му у аме­ри­кан­ський День со­бак, я від­зна­чу йо­го укра­їн­ську вер­сію. При­го­щу сма­ко­ли­ком Бо­цма­на — пса-без­ха­тька із су­сі­дньо­го дво­ру та зро­блю по­жер­тву при­тул­ку «Си­рі­ус» — адже це най­біль­ший у Єв­ро­пі при­ту­лок, у яко­му жи­ве із на­ді­єю на кра­щу до­лю по­над 2500 тва­рин!

При­єд­нуй­те­ся і ви!

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.