Ро­сій­ські ін­те­ле­кту­а­ли, Укра­ї­на та пу­тін­ський ре­жим

Свід­че­н­ня мас-ме­діа

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Сер­гій ГРА­БОВ­СЬКИЙ

Сто де­сять ро­ків то­му услав­ле­ний ні­ме­цький со­ціо­лог Макс Ве­бер, пи­шу­чи про пер­спе­кти­ви мо­дер­ні­за­ції Ро­сій­ської ім­пе­рії, сфор­му­лю­вав за­са­дни­че пи­та­н­ня, від то­го чи ін­шо­го ва­рі­ан­ту від­по­віді на яке, на дум­ку вче­но­го, за­ле­жа­ла до­ля ро­сій­ських лі­бе­ра­лів. Пи­та­н­ня це сто­су­ва­ло­ся став­ле­н­ня до Укра­ї­ни, до сво­бо­ди укра­їн­сько­го на­ро­ду. І то­ді ж Ве­бер за­зна­чив, що від по­ста­нов­ки цьо­го пи­та­н­ня «пе­ре­хо­плює по­дих на­віть най­по­слі­дов­ні­шим ро­сій­ським де­мо­кра­там». Ми­нув якийсь час, і че­рез де­ся­ти­лі­т­тя по то­му Во­ло­ди­мир Вин­ни­чен­ко на під­ста­ві сво­го пра­кти­чно­го до­сві­ду за­ува­жив: «Ро­сій­ський де­мо­крат за­кін­чу­є­ться там, де по­чи­на­є­ться укра­їн­ське пи­та­н­ня».

Ці пи­та­н­ня й твер­дже­н­ня за­ли­ша­ю­ться акту­аль­ни­ми до­ни­ні, при­найм­ні, во­ни сто­су­ю­ться пе­ре­ва­жної біль­шо­сті ро­сій­ських лі­бе­ра­лів, і не в остан­ню чер­гу — ін­те­ле­кту­а­лів з цьо­го та­бо­ру. Яки­ми би кри­ти­ка­ми ре­жи­му Пу­ті­на во­ни не бу­ли, який би віль­ний лет ду­мок не де­мон­стру­ва­ли, які б не­стан­дар­тні ре­чі не ви­го­ло­шу­ва­ли у мас-ме­діа, ко­ли за­хо­дить пи­та­н­ня про Укра­ї­ну, й осо­бли­во — про на­леж- ність Кри­му, у них справ­ді «пе­ре­хо­плює по­дих». До­ка­зів цьо­го у ро­сій­сько­му се­гмен­ті Ін­тер­не­ту та ЗМІ ви­ста­чає.

СТИ­ЛІ­СТИ­КА СТА­ЛІН­СЬКОЇ ДО­БИ

От, ска­жі­мо, в «Мо­сков­ском ком­со­моль­це» за 17 сер­пня опу­блі­ко­ва­не ін­терв’ю ве­ду­чо­го по­пу­ляр­ної те­ле­пе­ре­да­чі «Что? Где? Ко­гда?», ке­рів­ни­ка «Клу­бу знав­ців» Бо­ри­са Крю­ка, в яко­му Крюк по­яснює, чо­му дво­ра­зо­вий во­ло­дар «Кри­шта­ле­вої со­ви» (тоб­то най­кра­щий гра­вець двох се­зо­нів) Іл­ля Но­ви­ков біль­ше не мо­же бра­ти участь у цій пе­ре­да­чі: «При всем мо­ем хо­ро­шем отно­ше­нии к Илье, он дол­жен был выбрать сна­ча­ла, что для не­го ва­жнее — Клуб или по­ли­ти­че­ская ка­рье­ра, а по­том за­ни­ма­ться Сав­чен­ко... Пой­ми, если ты за­щи­ща­е­шь Сав­чен­ко и ты игрок «ЧГК», то, зна­чит, «ЧГК» — то­же за Сав­чен­ко». Що ж, по­сво­є­му ло­гі­чно: якщо ти як фа­хо­вий адво­кат за­хи­ща­єш у су­ді гро­ма­дян­ку Укра­ї­ни, ти за­йма­є­шся по­лі­ти­кою; якщо ж ти як та­кий са­мий про­фе­сій­ний адво­кат Ми­хай­ло Бар­щев­ський уже три­ва­лий час пра­цю­єш в уря­до­вих стру­кту­рах РФ, при­чо­му не на остан­ніх по­са­дах, — ти по­лі­ти­кою не за­йма­є­шся...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.