Жур­на­ліст Iгор Але­ксан­дров по­смер­тно на­го­ро­дже­ний ор­де­ном Сво­бо­ди

Вдо­ва Лю­дми­ла МА­ЛИ­НОВ­СЬКА: «На­го­ро­да ду­же дов­го, 15 ро­ків, йшла до сво­го ге­роя. Нам усім слід пра­гну­ти бу­ти схо­жи­ми на ньо­го — че­сні­стю й не­по­хи­тні­стю»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУ­ДЕН­КО, «День»

сер­пня Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав указ «Про на­го­ро­дже­н­ня дер­жав­ни­ми на­го­ро­да­ми Укра­ї­ни з на­го­ди 25-ї рі­чни­ці не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни». Пер­шим ор­де­ном Сво­бо­ди був по­смер­тно на­го­ро­дже­ний те­ле­жур­на­ліст з До­не­цької обла­сті Ігор Але­ксан­дров.

На­га­да­є­мо, що 2001 ро­ку у Слов’ян­ську він був ке­рів­ни­ком те­ле­ком­па­нії «ТОР» і вів вла­сну про­гра­му «Без ре­ту­ші», в якій ви­кри­вав ко­ру­пцій­ні зв’яз­ки пра­во­охо­рон­них і кри­мі­наль­них стру­ктур До­не­цької обла­сті. Де­які зі зга­да­них ним у цих пе­ре­да­чах лю­дей, а та­кож фі­гу­ран­ти «спра­ви Але­ксан­дро­ва» за­йма­ли ви­со­кі ка­бі­не­ти в Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі і МВС. На ньо­го на­па­ли в під’їзді вла­сної ком­па­нії й жор­сто­ко по­би­ли бейс­боль­ни­ми бі­та­ми. Пі­сля на­па­ду, 7 ли­пня 2001 ро­ку, він по­мер у лі­кар­ні, не опри­том­нів­ши.

«День» дав­но сте­жить за те­мою «спра­ви Але­ксан­дро­ва», який ки­нув ви­клик «до­не­цькій ма­фії» під час на­ро­ста­н­ня її все­до­зво­ле­но­сті на схо­ді Укра­ї­ни і за це попла­тив­ся жи­т­тям. Біль­ше то­го — пер­ши­ми цьо­го ро­ку по­ру­ши­ли пи­та­н­ня не­об­хі­дно­сті дер­жав­ної на­го­ро­ди й при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за­мов­ни­ків і ор­га­ні­за­то­рів убив­ства («15 ро­ків без­кар­но­сті», «День» №86-86, 2016 р.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.