Жур­на­ліст Iгор Але­ксан­дров по­смер­тно на­го­ро­дже­ний ор­де­ном Сво­бо­ди

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

« День » зв’ язав ся з вдо вою Іго­ря Але­ксан­дро­ва Лю­дми­лою МАЛИНОВСЬКОЮ, щоб за пи - та­ти про від­чу­т­тя пі­сля на­го­ро - ди й зро­бле­ні ви­снов­ки:

— Бо­роть­ба за ви­зна­н­ня ці­єї тра­ге­дії три­ва­ла дов­го, все 15 ро­ків. Ра дію, що від бу ло ся, й хо - чу, щоб лю­ди зна­ли про цьо­го жур­на­лі­ста і йо­го смі­ли­вість ви­кри­ва­ти зло­чин­ні зв’яз­ки, ко­ли всі ін­ші бо­я­ли­ся. Ко­ле­ги-жур­на­лі­сти три­ва­лий час бо­ро­ли­ся за на го ро ду, бу ли три се рйоз ні спро­би, й у ли­сто­па­ді 2015 ро­ку він на­віть був пред­став­ле­ний до зва­н­ня Героя Укра­ї­ни Ко­мі­сі­єю з ге­раль­ди­ки. Але для ме­не при­єм­на й ця ви­на­го­ро­да — він зав­жди був ру­по­ром, а те­пер сим­во­лом сво­бо­ди, то­му це спра­ве­дли­во, — го во рить вдо ва. — 15 ро - ків — ве­ли­кий тер­мін, і за­раз я від­чу­ваю гір­ко­ту, обра­зу. Ра­ні - ше біль ше хо ті ло ся цьо го ви - зна­н­ня — мо­жли­во, ви­йшло б по міт ні ше, гід но. А за раз ні би пос­тфа­ктум — «три­май­те, щоб за­спо­ко­ї­ли­ся». Але й це ве­ли­ка за слу га. Не хо четь ся ви ни ти дер­жа­ву, але впев­не­на, що є лю­ди, які бу ли за ці кав ле ні в за - трим­ках про­це­су або на­віть ігно­ру­ван­ні те­ми Але­ксан­дро­ва.

Я дав но для се бе по ста ви ла кра­пку в цій спра­ві, ду­же бо­ля­че во ру ши ти спо га ди. Га­даю, справ­жніх за­мов­ни­ків уже ні­хто не по­ка­рає, біль­ше то­го — ін­ко­ли сум­ні­ва­ю­ся, що ті, ко­го за­су­ди­ли як ви­ко­нав­ців, на­справ­ді ни­ми не бу­ли. Але ми­ну­ло ба­га­то ча­су, во­ни вже на во­лі, один з них на­віть по­мер. Про­дов­жу­ва­ти пам’ятні за­хо­ди вар­то. На­при­клад, у Слов’ян­ську в мі­сько­му пар­ку зро­би­ли алею Іго­ря Але­ксан­дро­ва, шу­ка­ють ко­шти на ме­мо­рі­аль­ну до­шку. Де­який час я жи­ла в США, і ме­ні те­ле­фо­ну­ва­ли аме­ри­кан­ські жур­на­лі­сти, щоб я роз­по­ві­ла про це вбив­ство на схо­ді Укра­ї­ни. Тоб­то про цей ви­па­док зна­ють і за кор­до­ном, до­бре, що є ви­да­н­ня, які пи­шуть про це і в Укра­ї­ні. Тре­ба пра­гну­ти бу­ти схо­жим на Але­ксан­дро­ва че­сні­стю і не­по­хи­тні­стю.

По­ча­ток на 25-й стор.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.