Ко­ли ща­стя – це ха­та су­сі­да, що го­рить

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Ро­сій­ські ЗМІ від­зна­чи­ли День Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни ве­ли­кою кіль­кі­стю пу­блі­ка­цій, ав­то­ри яких зма­га­ли­ся в то­му, хто біль­ше по­ми­їв ви­л­лє на су­сі­дню кра­ї­ну і чиї по­миї ви­яв­ля­ться біль­ши­ми за об’ємом і кон­цен­тра­ці­єю. Не зов­сім го­то­вий скла­сти в цій ко­лон­ці short list цьо­го кон­кур­су ан­ти­укра­їн­ської злов­ті­хи, але за рів­нем укра­ї­но­фо­бії у пер­ших ря­дах тра­ди­цій­но йдуть го­лов­не дер­жав­не агент­ство РІА «Но­во­сти» і «Изве­стия».

■ У РІА «Но­во­сти» до свя­та укра­їн­ської дер­жав­но­сті опу­блі­ку­ва­ли ста­т­тю Во­ло­ди­ми­ра Ле­пе­хи­на з ви­ті­ю­ва­тою назвою: «День не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни: на­ду­ва­н­ня щік як су­блі­ма­ція від­су­тно­сті во­лі». Основ­ну ча­сти­ну стат­ті за­ймає до­во­лі сму­тна лай­ка, пра­кти­чно пов­ні­стю по­збав­ле­на змі­сту. На­си­лу про­ди­ра­ю­чись крізь епі­те­ти на кшталт: «Ки­їв — як про­фе­сій­на «жри­ця ко­ха­н­ня», «у ні­кчем­но­сті вла­сна гор­дість » , а та­кож крізь твер­дже­н­ня про те, що «ма­лай­зій­ський «Бо­їнг» зби­то за на­ка­зом з Ки­є­ва » , а « Не­бе­сну со­тню роз­стрі­ля­ли свої » , спро­бу­є­мо ви­чле­ну­ва­ти хоч кри­хту ін­фор­ма­ції.

■ Усу­пе­реч пер­шо­му вра­жен­ню, во­на там є, і по­ля­гає в то­му, що Кремль сьо­го­дні від­чу­ває своє без­си­л­ля не ли­ше від то­го, що не має ви­ра­зної пер­спе­кти­ви в без­по­се­ре­дньо­му про­ти­сто­ян­ні з Укра­ї­ною на Дон­ба­сі і пер­спе­кти­ви роз­ви­тку Кри­му в умо­вах міжнародної ізо­ля­ції. Мо­сква і Ки­їв ціл­ком ви­ра­зно ви­зна­чи­ли­ся у сво­їх пе­ре­ва­гах в аме­ри­кан­ській ви­бор­чій кам­па­нії: Мо­сква ви­ко­ри­сто­вує всі ре­сур­си для дис­кре­ди­та­ції Гі­ла­рі Клін­тон і під­трим­ки Трам­па, Ки­їв, від­по­від­но, яв­но за­ці­кав­ле­ний у пе­ре­мо­зі Клін­тон і не хо­че отри­ма­ти в Бі­ло­му до­мі Трам­па, який то ви­ра­жає сим­па­тії Пу­ті­ну, то за­яв­ляє про свою го­тов­ність ви­зна­ти Крим ро­сій­ським.

■ «Ки­їв у па­ні­ці, — пи­ше Ле­пе­хин, — що, якщо пре­зи­ден­том США обе­руть До­наль­да Трам­па?». На­справ­ді в па­ні­ці са­ме Мо­сква, су­дя­чи з ве­ли­кої кіль­ко­сті «ком­про­ма­ту» на Гі­ла­рі Клін­тон, зокре­ма, й що­до її здо­ров’ я. У ве­ли­ко­му ма­те­рі­а­лі в під­сум­ко­вих «Во­скре­сных ве­стях» від 21.08.2016 на «Росії-1» Єв­ген По­пов так до­кла­дно роз­би­рав фі­зи­чний стан кан­ди­да­та від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії, що де­ко­ли ви­ни­ка­ло від­чу­т­тя, що за­мість « Во­скре­сных ве­стей » по­мил­ко­во в ефір ви­йшла про­гра­ма «Здо­ров’я».

■ Остан­ньо­го ра­зу та­кі при­йо­ми в про­па­ган­ді ви­ко­ри­сто­ву­вав те­ле­кі­лер Сер­гій До­рен­ко, ко­ли у ви­бор­чій кам­па­нії 1999 ро­ків в ефі­рі пер­шо­го ка­на­лу по­стій­но де­мон­стру­вав рент­ге­нів­ський зні­мок та­зо­сте­гно­во­го су­гло­ба Є.М.При­ма­ко­ва, на­ма­га­ю­чись та­ким чи­ном по­ясни­ти ро­сі­я­нам, чо­му во­ни не по­вин­ні го­ло­су­ва­ти за луж­ков­сько­при­ма­ков­ський блок «Оте­че­ство», а нав­па­ки, по­вин­ні по­лю­би­ти пу­тін­ське «Един­ство», в яко­го у всіх рент­ге­нів­ські знім­ки — як кар­ти­ни Бо­ті­чел­лі.

■ Оскіль­ки, не­зва­жа­ю­чи на зла­му­ва­н­ня по­шти Де­мо­кра­ти­чної пар­тії крем­лів­ськи­ми ха­ке­ра­ми і опри­лю­дне­н­ня ко­ре­спон­ден­ції Гі­ла­рі Клін­тон, аме­ри­кан­ці, схо­же, все ж про­го­ло­су­ють за неї, ро­сій­ська про­па­ган­да на­ма­га­є­ться на­о­ста­нок ви­ча­ви­ти з цьо­го про­ти­сто­я­н­ня хоч щось для дис­кре­ди­та­ції Ки­є­ва. Вуря­до­вій «Рос­сий­ской га­зе­те» від 22.08.2016 опу­блі­ко­ва­но ве­ли­кий ма­те­рі­ал Євгена Ше­ста­ко­ва під назвою: «Укра­ї­на штам­пує «ка­чок»?». Ав­тор уря­до­во­го ви­да­н­ня обу­ре­ний тим, що «укра­їн­ська вла­да актив­но втру­ти­ли­ся у ви­бор­чу кам­па­нію, яка три­ває у США, пра­гну­чи ском­про­ме­ту­ва­ти одно­го з кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти, а та­кож лю­дей, що йо­го під­три­му­ють і на ньо­го пра­цю­ють». Кі­нець ци­та­ти.

■ Йде­ться про По­ля Ма­на­фор­та, го­ло­ву ви­бор­чо­го шта­бу До­наль­да Трам­па, який по­дав у від­став­ку у зв’яз­ку з пу­блі­ка­ці­єю ві­до­мо­стей про отри­ма­ні ним ко­шти з «чор­ної ка­си» укра­їн­ської Пар­тії ре­гіо­нів. Обу­ре­н­ня і гір­ко­ту ро­сій­ських про­па­ган­ди­стів мо­жна зро­зу­мі­ти: во­ни до­кла­да­ють стіль­ки зу­силь, аби до­по­мог­ти Трам­по­ві і ском­про­ме­ту­ва­ти Клін­тон, а аме­ри­кан­ці, су­дя­чи з опи­ту­вань, все одно на­да­ють пе­ре­ва­гу Гі­ла­рі. Ба біль­ше, вар­то бу­ло На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни опу­блі­ку­ва­ти ком­про­мат на го­лов­но­го по­мі­чни­ка Трам­па, як йо­му до­ве­ло­ся звіль­ни­ти­ся. У Крем­лі та йо­го око­ли­цях ні­як не мо­жуть зро­зу­мі­ти, що у сві­ті існує ін­сти­тут ре­пу­та­ції, і то­му Пу­тін і йо­го ко­ман­да сво­єю нев­пин­ною бре­хнею так усім на­бри­дли, що все, що во­ни го­во­рять, спри­йма­є­ться із зво­ро­тним зна­ком. Ки­їв­ські по­лі­ти­ки, по­при всі їхні грі­хи, на тлі мо­сков­ських ви­да­ю­ться ян­го­ла­ми.

■ Улю­бле­на те­ма ро­сій­ських пу­блі­ка­цій у День Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни — опис про­ва­лів укра­їн­ської по­лі­ти­ки і жа­хіть укра­їн­ської дій­сно­сті. У стат­ті «Дер­жа­ва не ста­ла сво­єю», опу­блі­ко­ва­ною в «Изве­сти­ях» від 24.08.2016 по­лі­то­лог Ві­ктор Пи­ро­жен­ко за­жу­ре­ний важ­кою си­ту­а­ці­єю, в якій пе­ре­бу­ває Укра­ї­на в день юві­лею своєї не­за­ле­жно­сті.

■ «Під­сум­ки її 25-рі­чно­го існу­ва­н­ня без пе­ре­біль­ше­н­ня ка­та­стро­фі­чні», — су­мує Пи­ро­жен­ко. І пе­ре­лі­чує озна­ки ка­та­стро­фи: «гро­ма­дян­ська вій­на на Дон­ба­сі з чи­слен­ни­ми жер­тва­ми, те­ри­то­рі­аль­ні втра­ти, пе­ре­хід під зов­ні­шнє управ­лі­н­ня, втра­та дер­жав­ної мо­но­по­лії на на­силь­ство, за­тя­жна еко­но­мі­чна кри­за і зро­ста­н­ня зу­бо­жі­н­ня на­се­ле­н­ня». «Усе це», — по­яснює Пи­ро­жен­ко, — « ти­по­ві озна­ки дер­жа­ви, що не від­бу­ла­ся, якою і ви­яви­ла­ся Укра­ї­на на 25-у рі­чни­цю своєї не­за­ле­жно­сті».

■ Най­зво­ру­шли­ві­ше в цьо­му пе­ре­лі­ку ознак «укра­їн­ської ка­та­стро­фи», це «гро­ма­дян­ська вій­на на Дон­ба­сі» і осо­бли­во «те­ри­то­рі­аль­ні втра­ти». Осо­бли­во гар­ни­ми є спро­би за­пи­са­ти ці бі­ди на ра­ху­нок Укра­ї­ни пі­сля то­го, як бу­ло опри­лю­дне­но те­ле­фон­ні пе­ре­го­во­ри Сер­гія Гла­зьє­ва, Ко­стян­ти­на За­ту­лі­на і їхніх укра­їн­ських пар­тне­рів, з яких ви­пли­ває, що ане­ксія Кри­му і спро­би роз­па­ли­ти вій­ну в Укра­ї­ні бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но без­по­се­ре­дньо з Крем­ля і одним з без­по­се­ре­дніх ор­га­ні­за­то­рів був Сер­гій Гла­зьєв, по­мі­чник Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на, який ство­рив штаб за­ко­ло­ту у се­бе у слу­жбо­во­му ка­бі­не­ті. А оскіль­ки в пе­ре­го­во­рах Гла­зьєв по­стій­но зга­дує, що отри­мав вка­зів­ку роз­па­ли­ти по­же­жу в Укра­ї­ні від сво­го ке­рів­ни­цтва, то жо­дних сум­ні­вів у то­му, хто пер­со­наль­но сто­їть за ане­ксі­єю Кри­му і вій­ною з Укра­ї­ною, бу­ти не мо­же.

■ «Укра­їн­ська дер­жа­ва у ре­зуль­та­ті так і не ста­ла «сво­єю» для зна­чної ма­си на­се­ле­н­ня, яке не ба­жа­ло «йти в Єв­ро­пу» і від­мов­ля­ти­ся від своєї ре­аль­ної спіль­но­ру­ської істо­рії», — за­вер­шує свої «юві­лей­ні» роз­ду­ми Ві­ктор Пи­ро­жен­ко. У цьо­му ви­слов­лю­ван­ні під тов­стим ша­ром ціл­ко­ви­тої бре­хні май­же не­мо­жли­во роз­гле­ді­ти кри­хту на­пів­прав­ди. На­справ­ді в укра­їн­ців став­ле­н­ня до дня своєї дер­жав­но­сті ба­га­то­ша­ро­ве. На від­мі­ну від ро­сі­ян, які зна­чною мі­рою зом­бо­ва­ні про­па­ган­дою, укра­їн­ці до своєї дер­жа­ви став­ля­ться вель­ми кри­ти­чно. Про це мо­жна су­ди­ти з ре­зуль­та­тів спіль­но­го опи­ту­ва­н­ня Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії і фон­ду «Де­мо­кра­ти­чна ініціатива», при­свя­че­но­го під­сум­кам 25-річ­чя не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, під час яко­го бу­ло опи­та­но 2040 гро­ма­дян Укра­ї­ни з рі­зних ре­гіо­нів (окрім «ЛДНР»).

■ Го­лов­ний ви­сно­вок: укра­їн­ці не шко­ду­ють про свій ви­бір і сьо­го­дні про­го­ло­су­ва­ли б так са­мо, як і 25 ро­ків то­му. Якщо бу­ти то­чним, 1991 р. за не­за­ле­жність бу­ло 90%, 2016 р. — 87%. Ро­сій­ська агре­сія змі­цни­ла укра­їн­ців у пра­виль­но­сті ви­бо­ру: 2006 р. охо­чих зно­ву про­го­ло­су­ва­ти за не­за­ле­жність бу­ло 70%, а 2011 р. — ли­ше 67%. От­же, бре­ше Пи­ро­жен­ко ра­зом з усі­єю ро­сій­ською про­па­ган­дою. Укра­їн­ці твер­до вва­жа­ють Укра­ї­ну сво­єю дер­жа­вою і го­то­ві цей ви­бір під­твер­джу­ва­ти знов і знов. А ось став­ля­ться во­ни до ці­єї своєї дер­жа­ви украй кри­ти­чно. На за­пи­та­н­ня, «чи вва­жа­є­те ви Укра­ї­ну справ­ді не­за­ле­жною дер­жа­вою?», — 48,7% від­по­ві­ли — «ні», ли­ше 38,1» ска­за­ли — «так, вва­жа­є­мо» і 13,3 важ­ко від­по­ві­сти. ■ Го­лов­ним успі­хом 25 ро­ків не­за­ле­жно­сті укра­їн­ці вва­жа­ють фор­му­ва­н­ня укра­їн­ської на­ції. Так вва­жа­ють 47% опи­та­них, про­ти 40%, які так не ду­ма­ють. Про про­ва­ли своєї вла­ди укра­їн­ці зна­ють чу­до­во, тож укра­ї­но­фо­бам із крем­лів­ських ЗМІ не вар­то не­по­ко­ї­ти­ся: успі­хів у бо­роть­бі ко­ру­пці­єю не ба­чить 91% укра­їн­ців, а спра­ве­дли­вий суд в Укра­ї­ні змо­гли ви­яви­ти ли­ше 4% опи­та­них, а 90% та­ко­го су­ду у сво­їй кра­ї­ні не за­ува­жи­ли.

■ Ще один, мо­жли­во, най­ва­жли­ві­ший ви­сно­вок опи­ту­ва­н­ня: укра­їн­ці за 25 ро­ків по­збу­ли­ся ілю­зій що­до зов­ні­шньої до­по­мо­ги. Якщо 1991 ро­ку 37% бу­ли упев­не­ні, що Укра­ї­на змо­же ви­жи­ти ли­ше за до­по­мо­гою За­хо­ду, то 2016 р. — та­ких ли­ше 16%. Ще більш вра­жає обва­ле­н­ня на­дій на Ро­сію. 1991 ро­ку 31% укра­їн­ців вва­жа­ли, що кра­ї­на мо­же ви­жи­ти за до­по­мо­гою Росії, 2011 р. так га­да­ли вже 40%, а 2016 р. — ли­ше 11%.

■ От­же, до сво­го 25- річ­чя Укра­ї­на пі­ді­йшла, твер­до пе­ре­ко­на­ною в пра­виль­но­сті зро­бле­но­го чверть сто­лі­т­тя то­му ви­бо­ру і зна­чною мі­рою позбувшись ілю­зій, осо­бли­во що­до сво­го схі­дно­го су­сі­да, який сво­ї­ми ді­я­ми цьо­му вель­ми по­с­при­яв.

МА­ЛЮ­НОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.