Ро­сій­ські ін­те­ле­кту­а­ли, Укра­ї­на та пу­тін­ський ре­жим

Свід­че­н­ня мас-ме­діа

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

А ось зна­на пу­блі­цис­тка Юлія Ла­ти­ні­на пи­ше про «укра­їн­ських ди­вер­сан­тів» у Кри­му («Но­вая га­зе­та», 12 сер­пня): «Это была про­во­ка­ция, но это была про­во­ка­ция так пло­хо ор­га­ни­зо­ван­ная, что она обер­ну­лась дву­мя тру­па­ми и во­об­ще чуть не про­ва­ли­лась. Втом смысле, что ме­стная ФСБ, го­ря же­ла­ни­ем отли­чи­ться, ра­скру­ти­ла украин­ских акти­ви­стов на эпо­халь­ную одис­сею с во­о­ру­жен­ным про­рывом че­рез гра­ни­цу. (К акти­ви­стам этим у ме­ня ни­ка­ко­го сни­схо­жде­ния нет — нель­зя по­дбить че­ло­ве­ка огра­бить банк, если он не хо­чет его огра­бить)». Ну, ма­я­чня зі «зброй­ним про­ри­вом» ко­мен­та­рів не по­тре­бує — але звер­ніть ува­гу — «че­рез гра­ни­цу». Тоб­то, «Крим­наш», і кра­пка! А на до­да­чу (якщо ви­не­сти за дуж­ки «факт» про­ри­ву) са­ма ідея зброй­но­го за­хи­сту укра­їн­ця­ми на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів на те­ри­то­рії Укра- їн­ської дер­жа­ви при­рів­ню­є­ться до по­гра­бу­ва­н­ня бан­ку («к акти­ви­стам этим у ме­ня ни­ка­ко­го сни­схо­жде­ния нет...» — а це вже сти­лі­сти­ка сталінської доби, але що не ви­лі­зе з під­сві­до­мо­сті, ко­ли йде­ться про Укра­ї­ну та укра­їн­ців!).

ЯК ЛЕГІТИМІЗУЮТЬ АГРЕ­СІЮ ПУ­ТІ­НА

Із цьо­го ж ря­ду «Крим­на­шу» і звер­не­н­ня пар­тії ПАРНАС до МЗС Укра­ї­ни з про­ха­н­ням надати до­звіл на по­їзд­ку акти­ві­стів пар­тії до Кри­му, щоб там ве­сти агі­та­цію на ви­бо­рах до Дер­жав­ної ду­ми РФ. На­че не остан­ні лі­бе­ра­ли й ін­те­ле­кту­а­ли зі­бра­ли­ся в ке­рів­ни­цтві ПАРНАСу, але зро­би­ли річ аб­со­лю­тно не­при­пу­сти­му: на­да­н­ня та­ко­го до­зво­лу озна­ча­ло б ви­зна­н­ня Кри­му де-фа­кто те­ри­то­рі­єю Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, де мо­жуть про­во­ди­ти­ся ви­бо­ри до Ду­ми та ді­я­ти ро­сій­ські пар­тії. Ясна річ, МЗС від­мо­ви­ло ро­сій­ським опо­зи­ціо­не­рам. А во­ни, якщо ві­ри­ти мас-ме­діа, ще й обра­зи­ли­ся на це...

Але ПАРНАС усе одно бра­ти­ме участь у ви­бо­рах в оку­по­ва­но­му Кри­му, тим са­мим ви­знав­ши йо­го на­ле­жність Росії! Скла­дна ви­бор­ча си­сте­ма в РФ пе­ред­ба­чає, що фе­де­раль­ний спи­сок вклю­чає трій­ку за­галь­но­на­ціо­наль­них лі­де­рів пар­тії та ре­гіо­наль­ні гру­пи. Одна з ре­гіо­наль­них груп фе­де­раль­но­го спи­ску (№33, че­тве­ро кан­ди­да­тів) охо­плює Кра­сно­дар­ський край, Ре­спу­блі­ку Ади­гея, Ре­спу­блі­ку Крим, мі­сто Се­ва­сто­поль. А тре­тім но­ме­ром се­ред лі­де­рів ПАРНАСу на за­галь­но­на­ціо­наль­но­му рів­ні йде про­фе­со­рі­сто­рик Ан­дрій Зу­бов, ве­ду­чий по­пу­ляр­но­го те­ле­ле­кто­рію на сай­ті «Но­вой га­зе­ты», який мав до цьо­го мо­мен­ту стій­ку ре­пу­та­цію лю­ди­ни прин­ци­по­вої та ви­ня­тко­вої се­ред мо­сков­ської лі­бе­раль­ної пу­блі­ки у сен­сі став­ле­н­ня до Укра­ї­ни. Що ж, я ро­зу­мію і лі­де­ра ПАРНАСу Ка­сья­но­ва (теж не остан­ній ін­те­ле­кту­ал), і Зу­бо­ва (який вів і ве­де чи­ма­лу ко­ри­сну ро­бо­ту в ме­діа-про­сто­рі Росії), й ін­ших ви­со­ко­осві­че­них ро­сій­ських лі­бе­ра­лів, які фі­гу­ру­ють се­ред кан­ди­да­тів ці­єї пар­тії, та чи ро­зу­мі­ють во­ни, що хоч-не-хоч, а легітимізують агре­сив­ну по­лі­ти­ку Пу­ті­на, йо­го «ан­шлюс Кри­му» (са­ме цей кра­сно­мов­ний тер­мін ужив сво­го ча­су про­фе­сор Зу­бов)?

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА ОБСЛУЖИВАЕТ РЕ­ЖИМ»

Отож, як на ме­не, спра­ве­дли­во на­пи­сав у сво­є­му бло­зі один із бли­ску­чих ро­сій­ських пу­блі­ци­стів і прин­ци­по­вих по­лі­ти­ків Гар­рі Ка­спа­ров, яко­го чи­та­чам «Дня», га­даю, пред­став­ля­ти не тре­ба: «Мы ча­сто слышим про «зом­би­ро­ван­ные» 86% на­се­ле­ния, при этом, как пра­ви­ло, по­дра­зу­ме­ва­е­тся, что ре­чь идёт о «не­обра­зо­ван­ных на­ро­дных мас­сах». Про­бле­ма, одна­ко, в том, что ра­зв­рат охва­тил и лу­чшие умы. Интеллектуальная и куль­тур­ная элита в боль­шин­стве сво­ем уже дол­гое вре­мя обслуживает пу­тин­ский ре­жим, обла­го­ра­жи­ва­ет его облик, тем са­мым по­мо­гая ему выжи­вать. По­до­бная си­ту­а­ция яв­ля­е­тся ха­ра­ктер­ной чер­той ди­кта­тор­ских ре­жи­мов, одна­ко в тра­ди­ци­ях рос­сий­ской ин­тел­ли­ген­ции слу­жба ти­ра­ну все­гда рас­сма­три­ва­лась как неи­з­гла­ди­мое пя­тно на ре­пу­та­ции. Все­го­дня­шней Рос­сии, как мы ви­дим, за­быты не толь­ко эти тра­ди­ции, но и са­мо по­ня­тие ре­пу­та­ции».

Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.