«Га­зе­тна Не­за­ле­жність»

У Ки­є­ві від­кри­ла­ся ви­став­ка, яка пред­став­ляє 25 ро­ків Укра­ї­ни в об­кла­дин­ках 25 ви­дань

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

У кон­фе­ренц-за­лі На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни пред­ста­ви­ли ви­став­ку зна­ко­вих укра­їн­ських га­зет. Екс­по­зи­ція зна­йо­мить від­ві­ду­ва­чів з істо­рі­єю пре­си за ча­си не­за­ле­жно­сті — від 1991 по 2016 рік, у ко­жно­му з яких по­че­сне мі­сце від­ве­де­не кон­кре­тно­му ви­дан­ню. Усьо­го пред­став­ле­но двад­цять п’ять ви­дань. Упо­ряд­ку­вав і пре­зен­ту­вав ви­став­ку « Га­зе­тна Не­за­ле­жність» істо­рик та жур­на­ліст Ва­хтанг Кі­пі­а­ні. Пер­ши­ми від­ві­ду­ва­ча­ми ста­ли са­мі ж жур­на­лі­сти та ре­да­кто­ри пред­став­ле­них ви­дань.

«Ор­га­ні­за­то­ри по­ка­за­ли на цій ви­став­ці «ме­дій­ний злі­пок епо­хи». Чи­ма­ло ви­дань є пев­ною мі­рою зна­ко­ви­ми в істо­рії укра­їн­сько­го га­зе­тно­го сві­ту, — по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми від ви­став­ки ке­рів­ник твор­чої гру­пи ре­да­кції га­зе­ти «Ве­чір­ній Ки­їв» Ле­о­нід Фро­се­вич. — Та­ки­ми зна­ко­ви­ми ви­да­н­ня­ми є, до при­кла­ду, пред­став­ле­на «Ве­чер­няя Одес­са», яку ре­да­гу­вав ві­до­мий жур­на­ліст Бо­рис Де­рев’ян­ко. Йо­го бу­ло вби­то в 1997 ро­ці. Це при­клад ви­да­н­ня з прин­ци­по­вим і прав­ди­вим став­ле­н­ням до по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в то­го­ча­сній Укра­ї­ні. Та­кож від­ві­ду­ва­чі мо­жуть озна­йо­ми­ти­ся з пер­ши­ми га­зе­та­ми, які по­ка­зу­ва­ли но­вий під­хід до жур­на­лі­сти­ки, — львів­ський «PostПо­ступ», пам’ятник Оле­ксан­дру Кри­вен­ку. Векс­по­зи­ції пред­став­ле­но та­ке ша­но­ва­не ви­да­н­ня, як «День», що цьо­го ро­ку від­зна­чає двад­ця­ти­лі­т­тя існу­ва­н­ня і є які­сною аль­тер­на­ти­вою в ме­діа. Як бу­ло від­зна­че­но на від­крит­ті, са­ме «День» є при­кла­дом тво­ре­н­ня які­сної пу­блі­ци­сти­ки. Пред­став­ле­но і най­стар­шу у сві­ті укра­ї­но­мов­ну га­зе­ту «Сво­бо­ду», ко­тра ви­хо­дить без­пе­рерв­но з 1893 ро­ку і має ре­да­кцію в шта­ті Нью-Джер­сі. Окре­му ува­гу від­ві­ду­ва­чі звер­та­ють на при­ва­тні га­зе­ті, що з’яви­ли­ся на зо­рі не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни, зокре­ма «Ки­ев­ские Ве­до­мо­сти». У цьо­му ви­дан­ні пройшли шко­лу чи­ма­ло ві­до­мих сьо­го­дні жур­на­лі­стів».

За сло­ва­ми Ле­о­ні­да Фро­се­ви­ча, «Га­зе­тна Не­за­ле­жність» ці­ка­ва і пред­став­ле­ни­ми там се­па­ра­тист­ськи­ми ви­да­н­ня­ми, які віль­но ви­хо­ди­ли на те­ри­то­рії Укра­ї­ни всі ці ро­ки. «Звер­ну ува­гу на «Но­во­рос­сий­ский ку­рьер», се­па­ра­тист­ську чор­но­со­тен­ну га­зе­ту, яка ви­хо­ди­ла в Оде­сі у 2007 ро­ці, — про­дов­жує Фро­се­вич. — Важ­ко по­ві­ри­ти, але це ле­галь­но за­ре­є­стро­ва­не ви­да­н­ня, що ве­ло пропаганду від­нов­ле­н­ня мо­нар­хії та по­ши­ре­н­ня у нас «рус­ско­го ми­ра». Ор­га­ні­за­то­ри спро­бу­ва­ли по­ка­за­ти сво­єю ви­став­кою осо­бли­вий ви­мір га­зе­тної жур­на­лі­сти­ки. ВУкра­ї­ні дій­сно бу­ло чи­ма­ло ви­дань. Де­хто вва­жав­ся за­ко­но­дав­цем га­зе­тної мо­ди. Але ба­га­то з них зни­кли. Ви­став­ка спо­ну­кає за­ми­сли­ти­ся про те, чи не зву­же­ний сьо­го­дні ме­дій­ний світ, де біль­ша ува­га при­ді­ле­на ін­тер­не­тсе­кто­ру. На­справ­ді ж цін­ність дру­ко­ва­но­го сло­ва за­ли­ша­є­ться на­дмі­ру ве­ли­кою. А га­зе­та стає ма­ло не елі­тар­ним ми­сте­цтвом».

ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РИ ВИ­СТАВ­КИ «ГА­ЗЕ­ТНА НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНІСТЬ» ПРЕД­СТА­ВИ­ЛИ «День» ОБКЛАДИНКОЮ ЗА 2014 РІК (НА ФОТО). В ОСТАННЬОМУ НОМЕРІ РО­КУ, ЩО МИНАВ, НА­ША РЕДАКЦІЯ ПІДБИЛА ПІД­СУМ­КИ ПЕРЕЛОМНОГО ДЛЯ КРА­Ї­НИ 2014-го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.