Ам­бі­тні та кре­а­тив­ні

2 ве­ре­сня ви­ста­вою «На­та­ши­на мрія» те­атр «Зо­ло­ті во­ро­та» від­криє 37-й се­зон

Den (Ukrainian) - - Культура -

ата­ши­ну мрію» мо­жна на­зва­ти ви­ста­вою-спо­від­дю (по­ста­нов­ку за п’єсою Яро­сла­ви Пу­лі­но­вич здій­снив Стас Жир­ков, а го­лов­ні ро­лі ви­ко­ну­ють Іри­на Тка­чен­ко та Оле­на Бу­шев­ська, актри­са Ки­їв­сько­го те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра). Ге­ро­ї­ні ма­ють одна­ко­ве ім’я — На­та­ша, але жи­т­тя у них кар­ди­наль­но рі­зне. Одна — ви­хо­ван­ка дит­бу­дин­ку, а ін­ша жи­ве у за­без­пе­че­ній сім’ї. Та дів­ча­та ма­ють схо­жу мрію — бу­ти ща­сли­вою і зу­стрі­ти справ­жнє ко­ха­н­ня...

Тре­ба за­зна­чи­ти, що творча ко­ман­да «Зо­ло­тих во­ріт» під ору­дою ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка Ста­са Жир­ко­ва вже тре­тій рік ду­же впев­не­но пра­цює. Хо­ча їхня сце­на не­ве­ли­ка, але май­же ко­жна но­ва ро­бо­та ко­ле­кти­ву не про­хо­дить по­за ува­гою те­а­тра­лів. Одним із їхніх «ко­ни­ків» є спів­пра­ця з кра­щи­ми мо­ло­ди­ми ре­жи­се­ра­ми Укра­ї­ни та звер­не­н­ня те­а­тру до но­вої дра­ма­тур­гії, не тільки на­ціо­наль­ної, а й за­ру­бі­жної. По­ста­нов­ки «Зо­ло­тих во­ріт» ча­сто по­ру­шу­ють го­стрі су­спіль­ні про­бле­ми.

Як роз­ка­зав «Дню» ке­рів­ник лі­тча­сти­ни те­а­тру Ві­ктор Со­бі­ян­ський, пер­шою прем’єрою но­во­го се­зо­ну стане ви­ста­ва «Як не ста­ти По­ро­хом», яка ста­ви­ться Іва­но­Фран­ків­ським ре­жи­се­ром Оре­стом Па­сту­хом за п’єсою на­шо­го су­ча­сни­ка Дєр­дя Шпі­ро (Угор­щи­на), де під­ні­ма­ю­ться та­кі ва­жли­ві те­ми, як ві­ра в де­мо­кра­тію, про­бле­ма без­ро­бі­т­тя та втра­че­них мо­жли­во­стей. Прем’єра пла­ну­є­ться на­при­кін­ці ве­ре­сня.

Цьо­го­річ про­дов­жи­ться спів­пра­ця з « Те­а­тром Пе­ре­се­лен­ця » та ні­ме­цьким ре­жи­се­ром Ге­ор­гом Же­но, про­ект бу­де ство­ре­но на осно­ві трьох п’єс ві­до­мо­го дра­ма- тур­га Ма­кси­ма Ку­ро­чкі­на, че­твер­та п’єса бу­де на­пи­са­на під час ре­пе­ти­цій­но­го про­це­су по­ста­нов­ки, прем’ єру якої на­мі­че­но на жов­тень.

Ре­жи­сер Вла­да Бє­ло­зо­рен­ко обра­ла для своєї но­вої по­ста­нов­ки п’єсу ві­до­мо­го су­ча­сно­го дра­ма­тур­га Павла Ар’є «Ко­льо­ри»( Укра­ї­на — Ні­меч­чи­на). До ро­бо­ти над ви­ста­вою бу­де за­лу­че­но жі­но­чий склад актор­ської тру­пи те­а­тру. Гля­да­чів за­про­сять по­ди­ви­ти­ся но­вин­ку у кін­ці сі­чня.

По­ста­нов­ку за п’єсою Ан­ни Яблон­ської «За­не­дба­не ра­діо», у якій до­слі­джу­є­ться не­про­ста про­бле­ма кон­стру­ю­ва­н­ня сі­мей­них сто­сун­ків у су­ча­сно­му сві­ті, в бе­ре­зні здій­снить ві­до­мий ки­їв­ський ре­жи­сер Та­ма­ра Тру­но­ва.

Вкін­ці те­а­траль­но­го се­зо­ну Пав­ло Ар’є пообіцяв на­пи­са­ти но­ву п’єсу, і дра­ма­тург ви­сту­пить ре­жи­се­ром май­бу­тньої по­ста­нов­ки.

Впро­довж се­зо­ну три мо­ло­ді сту­ден­ти-ре­жи­се­ри Да­я­на Зи­ма, Те­тя­на Гу­брій та Іри­на Ши­мо­няк (май­стер­ня Ан­дрія Бі­ло­уса та Ста­са Жир­ко­ва) ство­рять ви­ста­ви за су­ча­сною дра­ма­тур­гі­єю.

Із 25 по 30 жов­тня відбудеться фі­наль­ний етап Між­на­ро­дно­го кон­кур­су по­ста­но­вок мо­ло­ди­ми ре­жи­се­ра­ми в жан­рі ма­лі те­а­траль­ні по­ста­нов­ки Small Theater Productions. Ор­га­ні­за­то­ри кон­кур­су­ла­бо­ра­то­рії: На­ціо­наль­на опе­ре­та, Ху­до­жньо-кон­цер­тний центр їм. І. Ко­злов­сько­го, те­атр «Зо­ло­ті во­ро­та», Дер­жав­на аген­ція про­мо­ції куль­ту­ри Укра­ї­ни та Про­дю­сер­ський центр Open Doors.

У се­ре­ди­ні ли­сто­па­да те­а­траль­ний хіт — ви­ста­ва «Стал­ке­ри» по­їде на Між­на­ро­дний мо­ло­ді­жний те­а­траль­но-му­зи­чний фе­сти­валь у Мюн­хен (Ні­меч­чи­на) і на те­а­траль­ний фо­рум до Гдан­ська (Поль­ща).

Те­тя­на ПОЛІЩУК

ФОТО СЕР­ГІЯ КАЗАРЯНА

У ВИСТАВІ «НА­ТА­ШИ­НА МРІЯ» ГО­ЛОВ­НІ РО­ЛІ ВИ­КО­НУ­ЮТЬ ІРИ­НА ТКА­ЧЕН­КО ТА ОЛЕ­НА БУ­ШЕВ­СЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.