Шко­лам Ки­є­ва – ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня

Ка­ме­ри ма­ють з’яви­ти­ся у на­вчаль­них за­кла­дах до кін­ця цьо­го ро­ку

Den (Ukrainian) - - День України -

Так сто­ли­чна вла­да пра­гне по­си­ли­ти ре­жим без­пе­ки в за­кла­дах осві­ти мі­ста. Крім то­го, що до кін­ця ро­ку ко­жну шко­лу Ки­є­ва обла­дна­ють ка­ме­ра­ми ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня, в ко­жно­му са­до­чку з’яв­ля­ться кно­пки три­во­жно­го спо­ві­ще­н­ня. Но­ви­ну по­ві­до­мив ре­сурс osvita.ua з по­си­ла­н­ням на за­сту­пни­ка го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ган­ну Ста­ро­стен­ко.

«Ми хо­че­мо бу­ти впев­не­ні, що ді­ти в сад­ках і шко­лах пе­ре­бу­ва­ють у без­пе­ці. То­му пла­ну­є­мо вста­но­ви­ти си­сте­ми без­пе­ки в ко­жно­му на­вчаль­но­му за­кла­ді», — ци­тує Ган­ну Ста­ро­стен­ко osvita.ua.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви КМДА, з мі­сько­го бю­дже­ту ви­ді­ле­но по­над 24,3 міль­йо­на гри­вень на вста­нов­ле­н­ня ка­мер спо­сте­ре­же­н­ня, а та­кож 7,6 міль­йо­на гри­вень на вста­нов­ле­н­ня си­сте­ми «три­во­жна кно­пка». «Мі­ська вла­да вже ви­ді­ли­ла по­трі­бні ко­шти. На­ра­зі про­хо­дять тен- дер­ні про­це­ду­ри, й до кін­ця ро­ку в ко­жно­му за­кла­ді осві­ти бу­де вста­нов­ле­но від­по­від­не обла­дна­н­ня», — за­ува­жи­ла Ган­на Ста­ро­стен­ко.

До ре­чі, за ка­ден­цію ни­ні­шньо­го го­ло­ви КМДА Ві­та­лія Кли­чка ка­пі­таль­ні ви­да­тки на осві­ту зро­сли вче­тве­ро — зі 116 міль­йо­нів гри­вень у 2014 ро­ці до 481 міль­йо­нів гри­вень у по­то­чно­му. Про це по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник го­ло­ви КМДА Ген­на­дій Пліс. Вза­га­лі, за да­ни­ми Ген­на­дія Плі­са, які на­во­дить ін­тер­нет-пор­тал КМДА, бю­джет осві­ти у сто­ли­ці цьо­го ро­ку скла­дає май­же 7,7 мі­льяр­да гри­вень, а це — 30% за­галь­но­го фон­ду.

«До кін­ця 2016 ро­ку ми пла­ну­є­мо ви­ді­ли­ти 700 міль­йо­нів гри­вень на бу­дів­ни­цтво та ре­кон­стру­кцію на­вчаль­них за­кла­дів, 49 міль­йо­нів гри­вень — на ка­пре­монт хар­чо­бло­ків і за­мі­ну обла­дна­н­ня, 139 міль­йо­нів гри­вень — на під­го­тов­ку до ро­бо­ти в осін­ньо-зи­мо­вий пе­рі­од та 69 міль­йо­нів гри­вень — на за­мі­ну ві­кон», — ци­тує Ген­на­дія Плі­са офі­цій­ний ін­тер­нет-пор­тал КМДА.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.