Щоб біль­ше во­ї­нів змо­гли прой­ти ре­а­бі­лі­та­цію

Den (Ukrainian) - - День України -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів за­твер­див по­ря­док ком­пен­са­ції уча­сни­кам АТО ви­трат на про­їзд до від­по­від­них уста­нов

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни 23 сер­пня 2016 ро­ку сво­єю по­ста­но­вою за­твер­див По­ря­док ви­пла­ти гро­шо­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті про­їзду уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції до ре­а­бі­лі­та­цій­них уста­нов для про­хо­дже­н­ня пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції та на­зад, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua. У Мін­со­цпо­лі­ти­ки роз’ ясни­ли, що прийня­т­тя уря­дом та­ко­го рі­ше­н­ня дасть змо­гу ви­зна­чи­ти ме­ха­нізм від­шко­ду­ва­н­ня стру­ктур­ни­ми під­роз­ді­ла­ми з пи­тань со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня ра­йон­них держ­адмі­ні­стра­цій, ви­ко­нав­чих ор­га­нів мі­ських, ра­йон­них у мі­стах рад вар­то­сті про­їзду уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції до ре­а­бі­лі­та­цій­них уста­нов та на­зад, що спри­я­ти­ме про­хо­джен­ню пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції біль­шою кіль­кі­стю уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, які по­тре­бу­ють та­кої ре­а­бі­лі­та­ції.

Ре­а­лі­за­ція по­ло­жень по­ста­но­ви пе­ред­ба­ча­є­ться за ра­ху­нок бю­дже­тної про­гра­ми, го­лов­ним роз­по­ря­дни­ком ко­штів за якою ви­зна­че­но Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, в ме­жах за­твер­дже­них ви­трат з Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни на від­по­від­ний рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.