Го­ло­ва АП: «хар­ків­ська ро­та­ція»

«Рай­нін є кре­а­ту­рою Лож­кі­на, і зро­зумі­ло, що йо­му ще по­трі­бне бу­де по­си­ле­н­ня по­зи­цій у ви­гля­ді за­сту­пни­ків», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На ви­хі­дних з’ яви­лась ін­фор­ма­ція, яку р оз­по­всю­ди л и де­які ЗМІ по­си­ла­ю­чись на «вла­сні дже­ре­ла», що го­ло­ва АП Бо­рис Лож­кін має на­мір за­ли­ши­ти цей пост. При чи­на? На­чеб­то Лож кін« хо­че ре­зуль­та­ту, яко­го від ньо­го, як ви­яви­лось, ні­хто не очі­кує ». При­найм­ні та­ку ін­фор­ма­цію ви­да­вав ін­тер­нет. То діж в ЗМІ бу­ли ви­су­ну­ті троє ймо­вір­них нас ту­пни­ків. А са­ме по­сла Укра­ї­ни в США Ва­ле­рія Ча­ло­го, го­ло­ви Хар­ків­ської ОДА Іго­ря Рай ні­на і пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви А П Ві­та­лія К овал ьч у к а. В по­не­ді­лок і н три­га роз­ві­я­лась, ко­ли де пу­та­тві­дБ П П Оле­ксій Гон­ча­рен­ко ще зран­ку опри лю­днив ін­фор­ма­цію, що го­ло­вою А П ста­не та­ки Ігор Рай ні н. Бо­рис Лож кін очо­лить На­ціо­наль­ну ін­ве­сти­цій­ну ра­ду, а та­кож за­ли­ши­ться по­за­шта­тним ра­дни­ком Пре з иден­та. Пі­зні­ше Пре­зи­дент на за­сі­дан­ні На ц ра­ди ре­форм та­ки озву­чив від­став­ку Лож­кі­на і пред­ста­вив йо­го на но­вій по­са­ді. Ро­бо­ту ж Рай­ні­на на Хар­ків­щи­ні По­ро­шен­ко на­звав успі­шно юз« кар к олом ни­ми до­ся­гне­н­ня­ми ». Окре­мо вар­то за­зна­чи­ти, що і Рай ні н, і Лож кін ро­дом з Хар­ко­ва. Сам Рай ні н вже пра­цю­вав за­сту­пни­ком Лож­кі­на, а от­же мо­жна зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що він є не ли­ше на­сту­пни­ком Лож­кі­на, а йо­го кре­а­ту­рою.

Сам п осо­бі не кон­флі­ктний ко­ли­шній ме­діа-ма­гнат Лож кін із са­мо­го по­ча­тку по­пе­ре­див, що не зби­ра­є­ться за­ли­ша­тись на по­са­ди очіль­ни­ка АП на­дов­го. Де­таль — в бе­ре­зні цьо­го ро­ку Бо­рис Лож кін пре­зен­ту­вав свою кни­гу« Че­твер­та ре с пуб л ік а ». Це той ви­па­док, ко­ли пи­та­н­ня на­віть не в са­мій кни­зі, а те як во­на бу­ло пред­став­ле­на. В ши­кар­но­му за­лі з без­ліч­чю іме­ни­тих го­стей, де бу­ли при­су­тні не ли­ше олі­гар­хи, алей пер­ші осо­би дер­жа­ви. Фа­кти­чно кни­гу Лож кін а то­ді пре­зен­ту­вав сам Пре­зи­дент Пе­тро По р ошен к о. Від­чу­т­тя бу­ло та­ке, що пре­зен­ту­ють не стіль­ки кни­гу, скіль­ки автора. В за­га­лі лю­ди­на для якої ре­кла­ма і пі­ар бу­ли основ­ним про­фі­лем ді­яль­но­сті, бу­кваль­но пе­ре­тво­рив ро­бо­ту Адміністрації Пре­зи­ден­та н асу ціль­ний пер­фор­манс із ма­сою за - яв, які ча­сто су­пе­ре­чи­ли не ли­ше ді­ям, ай ін­ко­ли одна одній. У за­га­лу з’ яви­лось стій­ке від­чу­т­тя па­ра­лель­них ре­аль­но­стей між т еле­ві зі йним фа­са­дом і ре­аль­ним ме­ха­ні­змом вла­ди, де роль Лож кін а зво­ди­лась вже­не тіль­ки до ство­ре­н­ня кар­тин­ки, ай до ко­ор­ди­на­ції і н те­ре сів Пре­зи­ден­та та ін­ших олі­гар­хів, які до ре­чі час­тко­во бу­ли при­су­тні в то­му чис - лі і на зга­да­ній пре­зен­та­ції кни­ги. Ці­ка­вим мо­мен­том бу­ло й те, що Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та до­сяг ла­су т т єви х успі­хів у пре­зен­та­цій­них за­со­бах в сфе­рі мас-м еді а, при цьо­му чо­мусь ін­фор­ма­цій­ну війну Укра­ї­на від­чу­тно про­гра­ва­ла.

Сам Лож­кін за­явив, що на но­вій по­са­ді займе­ться впри­тул ін­ве­сти­ці­я­ми. Він за - явив: «Я не вто­мив­ся і маю на­мір зро­би­ти Укра­ї­ну «Мек­кою для іно­зем­них ін­ве­сти- цій». Вра­хо­ву­ю­чи те, що ни­ні Укра­ї­на зна­хо ди­ться на чер­го­во­му ко­лі ви­про­бу­вань — від зро­ста­ю­чої агре­сії РФ до не­ви­рі­ше­них еко­но­мі­чних пи­тань — ви­щі по­са­ди в дер­жа­ві все біль­ше ста­ють «га­ря­чи­ми» мі­сця­ми. Мо­жли­во са­ме то­му Бо­рис Лож­кін з са­мо­го по­ча­тку ста­вив лі­мі­ти пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді го­ло­ви АП і те, що на­став мо­мент йо­го до­бро­віль­ної від­став­ки, мо­же свід­чи­ти про те, кри­за вла­ди ли­ше бу­де ма­ти роз­ви­ток. В свою чер­гу вже но­вий го­ло­ва АП Ігор Рай­нін за­явив, що йо­му «Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни по­став­ле­ні чі­ткі зав­да­н­ня — це акти­ві­за­ція управ­лін­ських про­це­сів і прийня­т­тя рі­шень по впро­ва­джен­ню іні­ці­йо­ва­них Пре­зи­ден­том ре­форм — це бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю, ре­фор­ма дер­жав­ної слу­жби, пи­та­н­ня де­ті­ні­за­ції еко­но­мі­ки, ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті та обо­рон­ної ре­фор­ми».

«РАЙ­НІН ЗАРЕКОМЕНДУВАВ СЕ­БЕ НАДІЙНОЮ ЛЮДИНОЮ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА»

Ан­дрій НОВАК, го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни:

—Бо­рис Лож кін ви­ко­ну­вав біль­ше пред­став­ни­цькі фун­кції. Він пред­став­ляв ін­те­ре­си Пре­зи­ден­та перш за все все­ре­ди­ні кра­ї­ни по від­но­шен­ню до го­лов­них фі­нан­со­во- про­ми­сло­вих груп та їхніх вла­сни­ків, аз ін­шо­го бо­ку— пред­став­ляв ін­те­ре­си Пре­зи­ден­та за ме­жа­ми кра­ї­ни сто­сов­но еко­но­мі­чно­го бло­ку уря­ду. Вра­хо­ву­ю­чи те, що ді­ю­чий Пре­зи­дент фа­кти­чно скон­цен­тру­вав у се­бе всю пов­но­ту вла­ди— від го­ло­ви НБУ, го­ло­ви уря- д у, ген­про­ку­ро­ра, го­ло­ви ОДА, клю­чо­вих мі­ні с тер с ьких по­сад, то зро­зумі­ло, що і но­вий го­ло­ва АП бу­де ма­ти сут­тє­вий вплив як все­ре­ди­ні кра­ї­ни, та­кі в зов­ні­шніх кон­та­ктах. При­чи­на то­го чо­му Лож кін пі шов у від став - к у ві­до­ма ли­ше йо­му. Яне ду­маю, щ оце на­слі­док яки­хось не до­о­пра­цю­вань. О ч еви­дних про­ко­лів в ро­бо­ті Лож кін а на сво­їй по­са­ді не бу­ло. Оче­ви­дно йде­ться про ба­жа­н­ня змі­ни­ти вид ді­яль­но­сті і пе­ре­йти на менш на­пру же­ну, а от­же менш від­по­від­аль­ну, по­са­ду. Га­даю це основ­ний мо­тив від­став­ки. Що до Рай ні на, то тут зна - че­н­ня має не стіль­ки те, що він пра­цю­вав на по­са­ді го­ло­ви Хар­ків­ської ОДА, с кіль­ки те що він в свій час пра - цю вав в Адміністрації Пре­зи­ден та — він був од ним із за ступ ни ків Лож кі на. Про - ко­лі в за ним та­кса ме­не бу­ло по­мі­че­но. Рай­нін зарекомендував се­бе надійною людиною Пре­зи­ден­та і на чо­лі Хар­ків­ської ОДА.

«СКОРІШЕ ЗА ВСЕ, ШИМКІВ І ФІЛАТОВ ТА­КОЖ ПІДУТЬ З АП»

Та­рас БЕРЕЗОВЕЦЬ, по­лі­то­лог:

—Лож кін про­си ввід­став­ки ще рік то­му. Але то­ді у По­ро­шен­ка не бу­ло аль­тер­на­тив­ної кан­ди­да­ту­ри. То­му По­ро­шен­ко пе­ре­ко­нав Лож­кін а за­ли­ши­тись на по­са­ді го­ло­ви А П, по­ки­не за кін­ча­ться про­це­си вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції, су­до­ва ре­фор­ма та окре­мо Лож кін за­ймав­ся зна­чною ча­сти­ною зов­ні­шніх кон­та­ктів з бі­знес се­ре­до­ви­щем. То­му рі­ше­н­ня про від­став­ку не є емо­цій­ним. Во­но дав­но вже ухва­ле­но. Що­до при­зна­че­н­ня Рай­ні­на, то зви­чай­но ста­тус Адміністрації Пре­зи­ден­та бу­де по­ни­же­ний. За Лож к іна АП не за­йма­лась по­лі­ти­чни­ми ін­три­га­ми. Більш то­го, важ­ко на­зва­ти по­лі­ти­ка чи бі­зне­сме­на з яким би у Лож­кі­на бу­ли б по­га­ні сто­сун­ки. Це уні­каль­ний мо­мент, адже він фа­кти­чно н із ким не пе­ре­сва­рив­ся. Зви­чай­но Рай ні­ну по­трі­бне бу­де по­си­ле­н­ня по­зи­цій у ви­гля­ді за­сту­пни­ків. Скоріше всьо­го Шимків і Філатов з АП підуть. То­му тре­ба бу­де шу­ка­ти но­вих за­сту­пни­ків. Це по­си­лить роль Ко­валь­чу­ка, яко­го ба­га­то хто не лю­бить. У ньо­го бу­ли до­сить на­тя­гну­ті сто­сун­ки з Лож кін и м. Він по­сва­рив­ся, на від­мі­ну від Лож­кі­на, з ве­ли­че­зною кіль­кі­стю лю­дей і най­біль­ший кон­флікт у ньо­го з Грой­сма­ном. Грой­сман в свій час не дав ста­ти Ко­валь­чу­ку пер­шим в і це­пре м’ є ром. Цей кон­флікт ма­ти­ме свій роз­ви­ток, адже зна­че­н­ня Ко­валь­чу­ка бу­де зро­ста­ти. Сам Рай ні н без­умов­но є кре­а­ту­рою Лож к іна і зро­зумі­ло, що Лож кін хо­че за­ли­ши­ти за­мість се­бе свою лю­ди­ну. Пре­зи­дент ти мне мен­ше за­ли­шає при со­бі Лож кін а із а ним за­ли­шить с я зав­да­н­ня ко­му­ні к ація з бі­зне­сом.

ФОТО МИХАЙЛА МАРКІВА

ФОТО МИХАЙЛА МАРКІВА

29 СЕР­ПНЯ 2016 р. АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЯ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА. ПРЕДСТАВЛЕННЯ НО­ВО­ГО ГО­ЛО­ВИ АП ІГО­РЯ РАЙ­НІ­НА НА ЗА­СІ­ДАН­НІ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ РА­ДИ РЕ­ФОРМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.