Джон ГЕРБСТ,

Ек­спер­ти «Дня» — про про­по­зи­ції ні­ме­цько­го мі­ні­стра що­до кон­тро­лю за озбро­є­н­ня­ми за­для збіль­ше­н­ня без­пе­ки у Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

“Ни­ні­шня кри­за в Єв­ро­пі є про­ду­ктом крем­лів­ської агре­сії, яка три­ває. Під час хо­ло­дної вій­ни ра­дян­ські втор­гне­н­ня в Угор­щи­ну й Че­хо­сло­вач­чи­ну при­зве­ли до за­мо­ро­жу­ва­н­ня кон­та­ктів із За­хо­дом. Чи має сенс по­ча­ти но­вий діа­лог з Ро­сі­єю за­раз? Пе­ре­го­во­ри мо­жуть по­ча­ти­ся ли­ше пі­сля то­го, як Ки­їв пов­ні­стю від­но­вить свій кон­троль за кор­до­ном з Ро­сі­єю, всі ро­сій­ські вій­ська і зброя бу­дуть ви­ве­де­ні з Дон­ба­су і мир на­ста­не на схо­ді Укра­ї­ни ”

Дня­ми Фе­де­раль­ний мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Франк-Валь­тер Штайн­ма­єр на­дру­ку­вав ста­т­тю у Frankfurter Allgemeinen Zeitung під на­звою «Біль­ше без­пе­ки для всіх у Єв­ро­пі — пе­ре­за­ван­та­же­н­ня кон­тро­лю за озбро­є­н­ня­ми», пе­ре­клад якої роз­мі­ще­но на сай­ті «Дня». (http://day.kyiv.ua/uk/ article/ svitovi- dyskusiyi/ bilshebezpeky-dlya-vsih-u-yevropiperezavantazhennya-kontrolyu-za)

У сво­їй стат­ті Штайн­ма­єр на­го­ло­шує: «По­ру­шив­ши ане­ксі­єю Кри­му між­на­ро­дне пра­во, Ро­сія по­ста­ви­ла під сум­нів основ­ні прин­ци­пи єв­ро­пей­ської ар­хі­те­кту­ри ми­ру. Стру­кту­ри кон­флі­кту дра­ма­ти­чно змі­ни­ли­ся: все біль­шо­го зна­че­н­ня на­бу­ва­ють гі­бри­дні фор­ми кон­фрон­та­ції та не­дер­жав­ні ді­йо­ві осо­би. Но­ві те­хно­ло­гії та­кож мі­стять но­ві за­гро­зи: кі­бер­не­ти­чні на­сту­паль­ні мо­жли­во­сті, бо­йо­ві дро­ни, ро­бо­то­те­хні­ка, за­со­би еле­ктрон­ної бо­роть­би, ла­зер­на зброя і зброя, що діє на да­ле­кій від­ста­ні. Но­ві сце­на­рії бо­йо­вих опе­ра­цій: мен­ші під­роз­ді­ли, біль­ша удар­на си­ла, при­швид­ше­не пе­ре­мі­ще­н­ня — не мо­жуть бу­ти за­фі­ксо­ва­ні існу­ю­чи­ми ре­жи­ма­ми про­зо­ро­сті й кон­тро­лю. За­гро­жує не­без­пе­чна спі­раль зброй­но­го на­ро­щу­ва­н­ня но­во­го ти­пу».

За йо­го сло­ва­ми, пе­ре­за­ван­та­же­н­ня кон­тро­лю за зви­чай­ни­ми озбро­є­н­ня­ми зо­ру має охо­пи­ти п’ ять на­пря­мів і вклю­ча­ти до­мов­ле­но­сті, які: ви­зна­ча­ють ма­кси­маль­но допу­сти­мі ме­жі в ре­гіо­нах, мі­ні­маль­ну від­да­ле­ність та за­хо­ди для за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті ( зокре­ма у чу­тли­вих з вій­сько­вої то­чки зо­ру ре­гіо­нах, на­при­клад, При­бал­ти­ці); вра­хо­ву­ють но­ві вій­сько­ві мо­жли­во­сті і стра­те­гії ( сьо­го­дні ми го­во­ри­мо біль­ше про не­ве­ли­кі мо­біль­ні під­роз­ді­ли, а не про кла­си­чні по­ту­жні ар­мії, тоб­то слід бра­ти до ува­ги в то­му чи­слі й мо­жли­во­сті транс­пор­ту­ва­н­ня); вклю­ча­ють в се­бе но­ві си­сте­ми озбро­єнь ( на­при­клад, дро­ни); да­ють мо­жли­вість справ­жньої ве­ри­фі­ка­ції: з мо­жли­ві­стю швид­ко­го за­сто­су­ва­н­ня, гну­чкі­стю та не­за­ле­жні­стю у кри­зо­ві пе­рі­о­ди ( на­при­клад, за до­по­мо­гою ОБСЄ); мо­гли б за­сто­со­ву­ва­ти­ся і в ре­гіо­нах зі спір­ним те­ри­то­рі­аль­ним ста­ту­сом. «День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти про­по­зи­ції Штайн­ма­є­ра і роз­по­ві­сти, за яких умов мо­же роз­по­ча­ти­ся діа­лог з РФ з цьо­го пи­та­н­ня?

«ПЕ­РЕ­ГО­ВО­РИ МО­ЖУТЬ ПО­ЧА­ТИ­СЯ ЛИ­ШЕ ПІ­СЛЯ ТО­ГО, ЯК КИ­ЇВ ПОВ­НІ­СТЮ ВІД­НО­ВИТЬ СВІЙ КОН­ТРОЛЬ ЗА КОР­ДО­НОМ З РО­СІ­ЄЮ»

Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, Ва­шинг­тон, екс-по­сол США в Укра­ї­ні:

— Про­по­зи­ція мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Штайн­майе­ра що­до кон­тро­лю над озбро­є­н­ня­ми в Єв­ро­пі має кіль­ка ці­ка­вих еле­мен­тів. Пе­ре­д­усім до­бре по­ба­чи­ти, що один з лі­де­рів со­ці­ал- де­мо­кра­тів у Ні­меч­чи­ні го­во­рить, що « Ро­сія по­ру­ши­ла основ­ні прин­ци­пи ми­ру — те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність, віль­ний ви­бір альян­сів, а та­кож по­ва­гу між­на­ро­дно­го пра­ва — які не є пре­дме­том пе­ре­го­во­рів для нас на За­хо­ді». Крім то­го, до­бре, що він пу­блі­чно за­яв­ляє, що у Вар­ша­ві НАТО «від­но­ви­ло» по­двій­ний під­хід до Ро­сії, « стри­му­ва­н­ня » і « роз­ряд­ку » . То­му мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни, як і йо­го кан­цлер, ро­зу­міє ва­жли­вість стри­му­ва­н­ня Крем­ля. Це ва­жли­во для без­пе­ки Єв­ро­пи.

Але чи на­став час для діа­ло­гу з Ро­сі­єю що­до кон­тро­лю над озбро­є­н­ня­ми? Існує не­без­пе­ка то­го, що по­ява в цей час та­кої про­по­зи­ції з бо­ку За­хо­ду у Крем­лі бу­де роз­гля­да­тись як слаб­кість. Зре­штою, ни­ні­шня кри­за в Єв­ро­пі є про­ду­ктом крем­лів­ської агре­сії, яка три­ває. Під час хо­ло­дної вій­ни ра­дян­ські втор­гне­н­ня в Угор­щи­ну й Че­хо­сло­вач­чи­ну при­зве­ли до за­мо­ро­жу­ва­н­ня кон­та­ктів із За­хо­дом. Чи має сенс по­ча­ти но­вий діа­лог з Ро­сі­єю за­раз, по­ки ро­сій­ські сол­да­ти і зброя все ще пе­ре­бу­ва­ють на Дон­ба­сі? Мо­жли­во, бу­ло б ко­ри­сно за­про­по­ну­ва­ти пе­ре­го­во­ри що­до кон­тро­лю над озбро­є­н­ня­ми як сти­му­лу, щоб по­кла­сти край агре­сії Мо­скви. Пе­ре­го­во­ри мо­жуть по­ча­ти­ся ли­ше пі­сля то­го, як Ки­їв пов­ні­стю від­но­вить свій кон­троль за кор­до­ном з Ро­сі­єю, всі ро­сій­ські вій­ська і зброя бу­дуть ви­ве­де­ні з Дон­ба­су і мир на­ста­не на схо­ді Укра­ї­ни.

«ЦЯ ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЯ ШТАЙН­МА­Є­РА МО­ЖЕ ЗАКАМУФЛЮВАТИ СЬОГОДНІШНЮ ВІЙНУ, АНЕКСІЮ КРИ­МУ»

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Ки­їв:

— З одно­го бо­ку, в цій стат­ті є ре­чі, які не мо­жна не схва­ли­ти і не під­три­ма­ти. Йде­ться про йо­го пра­виль­ні те­зи: що Ро­сія не ви­ко­нує між­на­ро­дні до­го­во­ри, зокре­ма До­го­вір про зви­чай­ні зброй­ні си­ли, що ме­ха­ні­зми ве­ри­фі­ка­ції Мін­сько­го до­ку­мен­та не пра­цю­ють, що пра­кти­чно не ви­ко­ну­є­ться до­го­вір про «Від­кри­те не­бо», що Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум став па­пір­цем. І не менш пра­виль­на те­за мі­сти­ться на по­ча­тку стат­ті, де він пи­ше про те, що сьо­го­дні йде бо­роть­ба не між ка­пі­та­лі­змом і ко­му­ні­змом, а на­справ­ді від­бу­ва­є­ться вій­на ци­ві­лі­за­цій, вій­на цін­но­стей, на­ма­га­н­ня по­ді­ли­ти світ по-но­во­му.

Але які ви­снов­ки з цьо­го всьо­го ро­бить пан мі­ністр? Він ка­же, що тре­ба по­вер­та­тись до ідей Віл­лі Бранд­та. Так, це ве­ли­кий ні­мець, який за­про­по­ну­вав на той час аб­со­лю­тно пра­виль­ну по­лі­ти­ку змін на схо­ді Ні­меч­чи­ни, яка по­ля­га­ла у фор­му­лі: змі­ни че­рез збли­же­н­ня. І справ­ді че­рез ба­га­то ро­ків ця стра­те­гія да­ла свій ре­зуль­тат. Він був ба­тьком но­вої Схі­дної по­лі­ти­ки За­хі­дної Ні­меч­чи­ни, по­зи­тив­ним під­сум­ком якої ста­ло об’єд­на­н­ня Ні­меч­чи­ни. На мою дум­ку, не мо­жна по­рів­ню­ва­ти те, що бу­ло за Віл­лі Бранд­та, і те, що є сьо­го­дні. З одні­єї про­стої при­чи­ни: то­ді кра­ї­ни на­віть за умов різ­ко­го про­ти­сто­я­н­ня не змі­ню­ва­ли кор­до­ни одна одної.

Те, що зро­би­ла сьо­го­дні Ро­сія, є без­пре­це­ден­тно, і то­му за­раз по­си­ла­тись на Бранд­та, це не­аде­ква­тне по­си­ла­н­ня до істо­рії. Штайн­ма­єр го­во­рить, що крім стри­му­ва­н­ня тре­ба і ви­су­ва­ти про­по­зи­цію про спів­пра­цю, яка має бу­ти кон­кре­тною. Я теж під­пи­шусь під та­ким за­кли­ком, але за­про­по­ную Штайн­ма­є­ру, щоб він зро­бив ду­же кон­кре­тну про­по­зи­цію агре­со­ру — Ро­сії, ска­зав: будь ла­ска, за­би­рай­тесь з Кри­му і Дон­ба­су, від­нов­лю­є­мо ста­тус-кво, еле­мен­ти яко­їсь до­ві­ри, без чо­го у між­на­ро­дних від­но­си­нах ні­що не пра­цює, і ли­ше пі­сля то­го по­чи­на­є­мо про­це­си по­си­ле­н­ня ці­єї до­ві­ри.

І у від­по­відь ми не чу­є­мо та­кої про­по­зи­ції, а чи­та­є­мо ін­ші, до пев­ної мі­ри аде­ква­тні та ро­зум­ні про­по­зи­ції, але які ні­яким чи­ном не сто­су­ю­ться клю­чо­вої сьо­го­дні­шньої те­ми без­пе­ки, що Ро­сія по­ру­ши­ла нор­ми між­на­ро­дно­го пра­ва: ане­ксу­ва­ла Крим і ве­де війну про­ти Укра­ї­ни. До ре­чі, ду­же див­но чу­ти від Штайн­ма­є­ра фра­зу про по­ча­ток кон­флі­кту в Укра­ї­ні, а тре­ба ка­за­ти то­чні­ше: про по­ча­ток агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. Але пан Шта­н­йма­єр бо­ї­ться го­во­ри­ти про це вго­лос.

От­же, на­справ­ді ця про­по­зи­ція Штайн­ма­є­ра мо­же не до­да­ти до роз­ви­тку по­зи­тив­ної си­ту­а­ції, а нав­па­ки, закамуфлювати сьогоднішню війну, анексію Кри­му і зро­би­ти ви­гляд, що все при­йма- ється як да­ність. Ми тут ні­чо­го не мі­ня­є­мо, але бу­де­мо за­раз го­во­ри­ти про якісь дро­ни, про якісь но­ві від­ста­ні від кор­до­нів і та­ке ін­ше. Я би про­сто по­ра­див па­ну Штайн­ма­є­ру зро­зу­мі­ти одну про­сту істи­ну: ні­які про­по­зи­ції не бу­дуть прийня­ті, що­най­мен­ше, на­ми, Укра­ї­ною, якщо во­ни не ви­рі­шать клю­чо­во­го пи­та­н­ня, з яким ми сьо­го­дні сти­ка­є­мось. А са­ме: від­нов­ле­н­ня ста­тус-кво, а та­кож ком­пен­са­ції за зав­да­ні зби­тки. Якщо цьо­го не від­бу­де­ться, го­во­ри­ти, що ми пе­ре­хо­ди­мо до яко­їсь дру­гої пло­щи­ни від­но­си­ни і хо­че­мо зро­би­ти до­ві­ру біль­шою, то це або не­ро­зу­мі­н­ня, а або спе­ці­аль­ний хід, щоб за­мо­ро­зи­ти існу­ю­чу на сьо­го­дні си­ту­а­цію. Ду­маю, що одне та ін­ше не му­сить бу­ти при­та­ман­ним па­ну Штайн­ма­є­ру.

«ДІЇ КРЕМ­ЛЯ СТВОРИЛИ В ЄВ­РО­ПІ СТРАТЕГІЧНИЙ ГЛУХИЙ КУТ»

Ми­ко­ла КАПIТОНЕНКО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син, Ки­їв:

— Ста­т­тя справ­ляє дво­їсте вра­же­н­ня. Її всту­пна ча­сти­на, де йде­ться про анексію Кри­му, руй­ну­ва­н­ня під­ва­лин без­пе­ки в Єв­ро­пі і по­вер­не­н­ня ми­ну­ло­го про­ти­сто­я­н­ня, — пов­ні­стю спів­зву­чна з ти­ми по­бо­ю­ва­н­ня­ми, оцін­ка­ми і ді­а­гно­за­ми, які ба­га­то укра­їн­ських спо­сте­рі­га­чів став­лять вже два з по­ло­ви­ною ро­ки. Про­те пі­сля по­вто­ре­н­ня тра­ди­цій­них за­кли­нань на те­му вій­ни і ми­ру ав­тор пе­ре­хо­дить до про­по­зи­цій, мо­жна сприйня­ти не­о­дно­зна­чно. На­пев­но, вар­то бу­ло че­ка­ти, що іні­ці­а­ти­ви «по­бу­до­ви мо­стів» з’яв­ля­ться са­ме в ні­ме­цько­му уря­ді. У то­му, що дії Крем­ля створили в Єв­ро­пі стратегічний глухий кут, ма­ло хто сум­ні­ва­є­ться. Так са­мо май­же всі — і на­віть ба­га­то хто в Ро­сії — ро­зу­мі­ють, що тре­ба шу­ка­ти рі­ше­н­ня. Про­дов­же­н­ня си­ту­а­ції в ни­ні­шньо­му ви­гля­ді га­ран­тує про­граш усім, а Мо­скві — в пер­шу чи дру­гу чер­гу. Але пи­та­н­ня по­ля­гає в то­му, хто і яку ці­ну го­то­вий за­пла­ти­ти за мир. Для нас ще й прин­ци­по­во ва­жли­во, щоб та­кою ці­ною не ви­яви­ло­ся на­ше май­бу­тнє. У цьо­му кон­текс­ті про­по­зи­ції мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни ви­да­ю­ться слаб­ки­ми. Во­ни спи­ра­ю­ться на по­ло­вин­ча­сті за­хо­ди і пра­гне­н­ня до­пов­ни­ти за­бо­ро­ну Ро­сії іні­ці­а­ти­ва­ми спів­пра­ці. Най­імо­вір­ні­ше, в ре­зуль­та­ті не спра­цює ні те, ні те. Те­ма­ти­ка роз­збро­є­н­ня тра­ди­цій­но спли­ва­ла в єв­ро­пей­ській ди­пло­ма­ти­чній істо­рії в мо­мен­ти стра­те­гі­чно­го без­си­л­ля. Цим ме­ха­ні­змом на­ма­га­ли­ся за­по­біг­ти обом сві­то­вим вій­нам — і оби­два ра­зи без­успі­шно. За ча­сів хо­ло­дної вій­ни діа­лог про обме­же­н­ня озбро­єнь став мо­жли­вий ли­ше як на­слі­док — а не при­чи­на(!) — стра­те­гі­чної роз­ряд­ки. Ро­сія по­вин­на від­по­ві­сти на гру­бе по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва і руй­ну­ва­н­ня під­ва­лин без­пе­ки. Це Кремль має ла­ма­ти го­ло­ву над тим, як ви­йти зі ство­ре­но­го ним же глу­хо­го ку­та. Су­ши­ти го­ло­ву і ви­яв­ля­ти іні­ці­а­ти­ву. Іна­кше ідея про роз­збро­є­н­ня на тлі га­ря­чо­го кон­флі­кту в цен­трі Єв­ро­пи і під аком­па­не­мент зро­ста­н­ня ви­трат на озбро­є­н­ня у всьо­му сві­ті під впли­вом ро­сій­сько­го ре­ві­зіо­ні­зму мо­же ви­да­ти­ся не­вда­лим жар­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.