«Ми по­стій­но роз­ро­бля­є­мо но­ві­тню зброю і те­хні­ку»

«Укр­обо­рон­пром» пред­ста­вив без­пі­ло­тни­ки «Фан­том», «Гор­ли­ця», бо­йо­вий мо­дуль «Вій», 60-мм мі­но­мет за стан­дар­та­ми НАТО, авіа­цій­ні ра­ке­ти Р-27...

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Ае­ро­ди­на­мі­чно по­ді­бна лі­та­ю­ча мо­дель ба­га­то­фун­кціо­наль­но­го без­пі­ло­тно­го авіа­цій­но­го ком­пле­ксу «Гор­ли­ця» та зра­зок без­пі­ло­тно­го та­кти­чно­го ба­га­то­ці­льо­во­го транс­порт­но­го за­со­бу «Фан­том». Ці но­ві­тні роз­роб­ки ДК «Укро-бо­рон­пром» пре­зен­ту­вав Се­кре­та­рю Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни Оле­ксандр Тур­чи­но­ву, по­ві­дом­ляє сайт «Укр­обо­рон­про­му».

Ба­га­то­ці­льо­вий авіа­цій­ний ком­плекс «Гор­ли­ця» роз­ро­бля­є­ться на ДП «Ан­то­нов» у ко­о­пе­ра­ції з про­від­ни­ми під­при­єм­ства­ми Укра­ї­ни. Це бу­де пер­ший ві­тчи­зня­ний та­кти­чний без­пі­ло­тний ком­плекс, який, в то­му чи­слі, мо­же не­сти за­со­би вра­же­н­ня. Пра­кти­чна від­стань йо­го по­льо­ту ста­но­ви­ти­ме біль­ше 1000 км.

Без­пі­ло­тний та­кти­чний ба­га­то­ці­льо­вий транс­порт­ний за­сіб «Фан­том» — це ди­стан­цій­но ке­ро­ва­ний мі­ні­бро­не­транс­пор­тер. Ден­ний та ні­чний ком­пле­кси при­ці­лю­ва­н­ня до­зво­ля­ти­муть ве­сти во­гонь у бу­дья­кий час до­би на від­ста­ні по­над 1 км. За­пас хо­ду ста­но­вить до 20 км, ке­ру­ва­н­ня здій­сню­є­ться за за­хи­ще­ним ра­діо­ка­на­лом або че­рез во­ло­кон­ний ка­бель дов­жи­ною 5 км. «Фан­том» зда­тен транс­пор­ту­ва­ти боє­ком­пле­кти, ева­ку­йо­ву­ва­ти по­ра­не­них з по­ля бою та ви­ко­ну­ва­ти бо­йо­ві зда­ва­н­ня.

Та­кож бу­ло пре­зен­то­ва­но до­слі­дний зра­зок но­во­го бо­йо­во­го мо­ду­ля « Вій » , вста­нов­ле­ний на бро­не­транс­пор­тер «До­зор-Б». Він при­зна­че­ний для ура­же­н­ня во­ї­нів пі­хо­ти, транс­порт­них за­со­бів, на­зем­них об’єктів та по по­ві­тря­них ці­лях на ви­со­тах до 1000 м. Ро­бо­та мо­ду­ля здій­сню­є­ться ди­стан­цій­но на від­ста­ні до 50 м. При­ціль­но даль­ність до 2 км., темп стріль­би — 3400 постр./хв.

« Укр­обо­рон­пром » го­то­вий за­без­пе­чи­ти на­шу ар­мію ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чною без­пі­ло­тною те­хні­кою. Ми по­стій­но роз­ро­бля­є­мо но­ві­тню зброю і те­хні­ку та впро­ва­джу­є­мо ці роз­роб­ки у жи­т­тя » , — про­ко­мен­ту­вав Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Кон­цер­ну Ро­ман Ро­ма­нов

На пре­зен­та­ції роз­ро­бок бу­ли при­су­тні Мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни Сте­пан Пол­то­рак, На­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу — Го­лов­но­ко­ман­ду­вач Зброй­них Сил Укра­ї­ни Ві­ктор Му­жен­ко.

Ви­що­му ке­рів­ни­цтву дер­жа­ви по­ка­за­ли й ін­ші здо­бу­тки «Укр­обо­рон­про­му » : но­вий 60- мм мі­но­мет за стан­дар­та­ми НАТО, авіа­цій­ні ра­ке­ти Р-27, що ви­го­тов­ле­ні з ві­тчи­зня­них ком­пле­кту­ю­чих, снай­пер­ську зброю та бро­не­тан­ко­ву те­хні­ку.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.