На Тер­но­піль­сько­му ста­ві – 35 спортс­ме­нів із 12 кра­їн

У мі­сті від­був­ся чем­піо­нат сві­ту з во­дно-мо­тор­но­го спор­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

35 про­від­них спортс­ме­нів сві­ту бра­ли участь у чем­піо­на­ті Єв­ро­пи в кла­сі F-125 та в кла­сі F-250 та в чем­піо­на­ті сві­ту в кла­сі «Фор­му­ла 500». Зма­га­н­ня про­во­ди­ли­ся на Тер­но­піль­сько­му ста­ві упро­довж двох днів. Про­фе­сій­ні ко­ман­ди, які ма­ють ви­со­ку під­го­тов­ку, при­їха­ли з рі­зних обла­стей Укра­ї­ни та зі США, Ав­стрії, Угор­щи­ни, Есто­нії, Бол­га­рії, Поль­щі, Ла­твії, Ли­тви, Ав­стрії, Іта­лії та Ні­меч­чи­ни.

«Це в, основ­но­му, про­фе­сій­ні ко­ман­ди спор­тив­них клу­бів, во­ни ма­ють до­сить ви­со­ку під­го­тов­ку. Тоб­то це най­силь­ні­ші гон­щи­ки пла­не­ти, які на сьо­го­дні є в кла­сах F-125 та в F-250 та у кла­сі «Фор­му­ла 500» і ма­ють до­свід ви­сту­пів в Укра­ї­ні, — за­зна­чив пре­зи­дент На­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції во­дно­мо­тор­но­го спор­ту Укра­ї­ни Ві­ктор Шем­чук. — Тра­са в Тер­но­по­лі сер­ти­фі­ко­ва­на ще на най­ближ­чі п’ять ро­ків. Во­на змо­же при­йма­ти зма­га­н­ня сві­то­вої єв­ро­пей­ської пер­шо­сті най­ви­щих ка­те­го­рій. Тра­са є одні­єю з най­скла­дні­ших в Єв­ро­пі, оскіль­ки впи­са­на в бе­ре­го­ву лі­нію мі­ста та­ким чи­ном, щоб гля­да­чі яко­мо­га ближ­че мо­гли по­ба­чи­ти зма­га­н­ня. Тер­но­піль роз­та­шо­ван на По­діль­ській ви­со­чи­ні на 350 ме­трів над рів­нем мо­ря, то­му всі на­ла­шту­ва­н­ня, які під­хо­дять спортс­ме­нам для го­нок в ін­ших ре­гіо­нах, тут не пра­цю­ють, і во­ни по­вин­ні зно­ву на­ла­што­ву­ва­ти­ся на но­вий лад».

Се­ред укра­їн­ських спортс­ме­нів, які при­їха­ли на зма­га­н­ня і пред­став­ля­ли Укра­ї­ну, — чем­піо­ни сві­ту Оле­ксій Чен­де­ков і Ан­дрій Ли­сен­ко, брон­зо­вий при­зер чем­піо­на­ту Єв­ро­пи в кла­сі «Фор­му­ла-250» Дми­тро Ге­ра­си­мен­ко з Дні­пра та ще один ти­ту­ло­ва­ний спортс­мен — Ро­ман Ге­ра­си­мен­ко — з Ки­є­ва.

«Ма­є­мо на­дію, що ви­со­кий рі­вень ор­га­ні­за­ції цьо­го чем­піо­на­ту 2016 ро­ку від­криє нам во­ро­та для то­го, щоб Тер­но­піль пе­ре­тво­рив­ся не на то­чку на кар­ті в істо­рії во­дно-мо­тор­но­го спор­ту, а став цен­тром во­дно-мо­тор­но­го спор­ту для про­ве­де­н­ня єв­ро­пей­ських і сві­то­вих пер­шо­стей», — ка­же пре­зи­дент На­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції во­дно-мо­тор­но­го спор­ту Укра­ї­ни Ві­ктор Шем­чук.

За­вер­ши­ли­ся зма­га­н­ня 28 сер­пня. Уве­че­рі на на­бе­ре­жній Тер­но­піль­сько­го ста­ву від­бу­ло­ся уро­чи­сте на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців. Чем­піо­ном Єв­ро­пи у кла­сі F-125 став Ген­рік Сі­но­ра­цкі з Поль­щі, а пер­ше мі­сце у кла­сі F250 ви­бо­ров Мас­сі­мо Рос­сі з Ні­меч­чи­ни. Чем­піо­ном сві­ту в кла­сі «Фор­му­ла 500» став Ґле­бас Соб­ці­у­кас з Ли­тви.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.