«Це ре­аль­на істо­рія бо­роть­би...»

Єди­ний в Укра­ї­ні Му­зей АТО те­пер мо­жна по­ба­чи­ти он­лайн

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

До Му­зею АТО, від­кри­то­го цьо­го лі­та у Дні­прі, мо­жна по­тра­пи­ти, не ви­хо­дя­чи з до­му. По­бу­ва­ти по­ряд зі зна­ме­ни­тим До­не­цьким ае­ро­пор­том, від­ві­да­ти Де­баль­це­ве, на вла­сні очі по­ба­чи­ти зе­ні­тну уста­нов­ку, БТР і роз­би­ту вщент ма­ши­ну швид­кої до­по­мо­ги, яка ви­во­зи­ла по­ра­не­них бій­ців, те­пер мо­жна за до­по­мо­гою ін­тер­не­ту. У цьо­му до­по­мо­же 3D-он­лайн тур, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Те­пер за до­по­мо­гою смар­тфо­на або комп’юте­ра мо­жна роз­гля­ну­ти будь-який ку­то­чок екс­по­зи­ції про­сто не­ба. На ній пред­став­ле­но близь­ко 400 екс­по­на­тів, зі­бра­них во­лон­те­ра­ми, ве­те­ра­на­ми АТО і спів­ро­бі­тни­ка­ми істо­ри­чно­го му­зею. Це вій­сько­ва те­хні­ка, яка во­ю­ва­ла на Дон­ба­сі, а та­кож озбро­є­н­ня — мі­но­мет, зе­ні­тна уста­нов­ка, вій­сько­вий джип. На те­ри­то­рії екс­по­зи­ції обла­дна­но справ­жній блок­пост і сто­ять до­ро­жні по­каж­чи­ки — ві­хи бо­йо­во­го шля­ху.

Ідея та­ко­го 3D- он­лайн ту­ру на­ле­жить уча­сни­ку АТО Ан­дрію Агар­ко­ву. «Ко­ли я впер­ше від­ві­дав Дні­пров­ський му­зей АТО, то зро­зу­мів: йо­го по­вин­ні по­ба­чи­ти всі укра­їн­ці. Це ре­аль­на істо­рія бо­роть­би за на­шу не­за­ле­жність, яку Дні­про­пе­тров­ська ОДА гі­дно вті­ли­ла в жи­т­тя», — го­во­рить Ан­дрій Агар­ков.

Пер­ший і по­ки що єди­ний Му­зей АТО про­сто не­ба роз­та­шо­ва­ний бі­ля ком­пле­ксу бу­ді­вель Дні­про­пе­тров­сько­го на­ціо­наль­но­го і сто­ри­чно­го му­зею ім. Явор­ни­цько­го. Як роз­по­від­а­ють йо­го спів­ро­бі­тни­ки, це пер­ший етап ство­ре­н­ня по­ді­бно­го му­зею. На дру­го­му ета­пі му­зей­ну екс­по­зи­цію бу­де від­кри­то в при­мі­щен­ні діо­ра­ми « Би­тва за Дні­про » . На­ра­зі спів­ро­бі­тни­ки і сто­ри­чно­го му­зею зби­ра­ють і си­сте­ма­ти­зу­ють екс­по­на­ти. До спів­пра­ці во­ни за­про­шу­ють усіх охо­чих до­по­мог­ти в ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.