«Це на­ступ на сво­бо­ду сло­ва»

Ми­ко­ла­їв­ський Ко­ледж пре­си і те­ле­ба­че­н­ня та най­біль­ший не­дер­жав­ний те­ле­ка­нал обла­сті «ТАК TV» мо­жуть ви­се­ли­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Іце — на­пе­ре­до­дні но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра ко­ле­джу, ге­не­раль­но­го про­дю­се­ра ка­на­лу Глі­ба Го­лов­чен­ка, при­чи­ною є по­зов мі­сце­вої про­ку­ра­ту­ри, яко­му пе­ре­ду­ва­ла від­по­відь не­ві­до­мої осо­би управ­лі­н­ня осві­ти Ми­ко­ла­їв­ської мі­ської ра­ди, яка по­ста­ви­ла свій під­пис з по­зна­чкою «Заст.» за­мість на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня, на усний за­пит за­сту­пни­ка очіль­ни­ка мі­сце­вої про­ку­ра­ту­ри №1 м. Ми­ко­ла­є­ва. Одні­єю з ви­мог по­зи­ва­ча є до­стро­ко­ве ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди ко­му­наль­но­го май­на те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди мі­ста №1 від 16.01.2014, укла­де­но­го між управ­лі­н­ням осві­ти Ми­ко­ла­їв­ської мі­ської ра­ди та Ко­ле­джем пре­си та те­ле­ба­че­н­ня.

«По­зов­ну за­яву від про­ку­ра­ту­ри ми отри­ма­ли на­віть пі­зні­ше, ніж ухва­лу су­ду про від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня. Тож ми на­віть не ма­ли змо­ги своє­ча­сно від­ре­а­гу­ва­ти на по­зов, або хо­ча б звер­ну­ти­ся до су­ду. Крім то­го, ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня, що по­зов ґрун­ту­є­ться на від­по­віді не­ві­до­мої осо­би управ­лі­н­ня осві­ти на усний за­пит. З огля­ду на си­ту­а­цію, ми роз­гля­да­є­мо це в двох пло­щи­нах — на­ступ на сво­бо­ду сло­ва або спро­ба рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня на­шої ор­га­ні­за­ції, — за­ува­жив Гліб Го­лов­чен­ко.

За йо­го сло­ва­ми, про­бле­ма за­раз актив­но обго­во­рю­є­ться на рів­ні мі­ської вла­ди, однак зру­шень у спра­ві не­має. «Не­ти­по­вість си­ту­а­ції в то­му, що всю цю те­му по­ру­ши­ло Управ­лі­н­ня осві­ти мі­ськра­ди без по­го­дже­н­ня з ме­ром мі­ста. Те­о­ре­ти­чно мер мі­ста мо­же ви­рі­ши­ти про­бле­му, від­кли­кав­ши по­зов. Ми го­то­ві до за­хи­сту на­шої по­зи­ції у су­ді. Але бо­ї­мо­ся, що мо­же бу­ти не­при­ро­дно швид­ше рі­ше­н­ня су­ду, ду­же швид­ке оформ­ле­н­ня ви­ко­нав­чо­го впро­ва­дже­н­ня і та­ке ж опе­ра­тив­не ви­ко­на­н­ня впро­ва­дже­н­ня. І ми зі сту­ден­та­ми та ко­ле­га­ми-жур­на­лі­ста­ми на­пе­ре­до­дні 1 ве­ре­сня мо­же­мо за­ли­ши­ти­ся без при­мі­ще­н­ня, — до­дає Го­лов­чен­ко. Ду­же ці­ка­во, хто за­мов­ни­ки ці­єї істо­рії. Хто хо­че спро­во­ку­ва­ти си­ту­а­цію? Це мо­же бу­ти про­во­ка­ція, щоб ском­про­ме­ту­ва­ти мо­ло­ду ко­ман­ду ме­ра Ми­ко­ла­є­ва, у яко­го ко­ледж за­ли­ши­ться на­пе­ре­до­дні Дня знань без при­мі­ще­н­ня. При­пу­скаю, що за ці­єю си­ту­а­ці­єю сто­я­ти си­ли, які в 2013 ро­ці роз­дму­ху­ва­ли кон­флікт в обла­сті»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.