В Есто­нії оби­ра­ють пре­зи­ден­та

У пер­шо­му ту­рі спі­кер на­брав 40 при 68 не­об­хі­дних го­ло­сах

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Есто­нії пар­ла­мен­ту Рій­гі­ко­гу не вда­ло­ся обра­ти пре­зи­ден­та в пер­шо­му ту­рі. За ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня, спі­кер пар­ла­мен­ту Ей­кі Не­стор ( на фото лі­во­руч) отри­мав 40 го­ло­сів; за­сту­пник го­ло­ви най­біль­шої опо­зи­цій­ної пар­тії Цен­тру, ко­ли­шній мі­ністр на­у­ки і осві­ти Май­ліс Репс — 26 го­ло­сів; ко­ли­шній кан­цлер пра­ва, ни­ні при­ся­жний адво­кат Алар Йикс — 25 го­ло­сів. Обра­ним вва­жа­є­ться той кан­ди­дат, за яко­го про­го­ло­сує не мен­ше 2/3 скла­ду пар­ла­мен­ту, або не мен­ше 68 де­пу­та­тів із 101. Сьо­го­дні, 30 сер­пня, о 12.00 від­бу­де­ться дру­гий тур, в яко­му спіль­ним кан­ди­да­том ре­фор­мі­стів і со­ці­ал-де­мо­кра­тів бу­де по­че­сний го­ло­ва Пар­тії ре­форм Сійм Кал­лас. Якщо і то­ді пре­зи­ден­та не бу­де обра­но, то­го ж дня (о 16.00) від­бу­де­ться тре­тій тур, в яко­му ві­зьмуть участь два кан­ди­да­ти, що на­бра­ли най­біль­шу кіль­кість го­ло­сів у дру­го­му ту­рі, по­ві­дом­ляє rus.delfi.ee.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.