Пам’ята­є­мо

У Ки­є­ві від­бу­ла­ся жа­ло­бна па­на­хи­да за укра­їн­ськи­ми вій­сько­ви­ми, які за­ги­ну­ли під Іло­вай­ськом у сер­пні 2014 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Участь в акції взя­ли близь­ко 300 осіб, в основ­но­му бій­ці, які про­йшли че­рез А ТО, а та­кож ро­ди­чі за­ги­блих. Під час па­на­хи­ди по­ряд з ме­мо­рі­аль­ним ком­пле­ксом «Сті­на пам’яті» на Ми­хай­лів­ській пло­щі, яку про­ве­ла Укра­їнсь к а пра­во­слав­на цер­ква К иївсь ко­го па­трі­ар­ха­ту, бі­ля ме­мо­рі­а­лу за­па­ли­ли сві­чки. Пі­сля цьо­го ви­сту­пи­ли уча­сни­ки бо­йо­вих дій. День пам’яті на Ми­хай­лів­ській пло­щі за­вер­шив­ся ав­то­про­бі­гом.

На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці лі­та 2014 ро­ку під Іло­вай­ськом До­не­цької обла­сті ро­сій­ські вій­ська ото­чи­ли по­зи­ції сил АТО, взяв­ши бій­ців у так зва­ний ко­тел. Укра­їн­ським вій­сько­вим обі­ця­ли зе­ле­ний ко­ри­дор для ви­хо­ду з ото­че­н­ня, але сфор­мо­ва­ну ко­ло­ну роз­стрі­ля­ли. Втра­ти під Іло­вай­ськом ста­ли на той час на­ймас­шта­бні­ши­ми для сил АТО за час опе­ра­ції на Дон­ба­сі: 209 лю­дей за­ги­ну­ли, ви­яв­ле­но 157 нев­пі­зна­них тіл, ще 158 бій­ців вва­жа­ю­ться зни­кли­ми без­ві­сти.

Хо­ча за­да­ни­ми го­ло­ви слід­чої ко­мі­сії в по­пе­ре­дньо­му скли­ка­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Сен­чен к о, за­ги­блих не мен­ше ти­ся­чі. Остан­ній у ко­мен­та­рях «Дню» не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ляв, що вин­ні у тра­ге­дії, окрім р осійсь ко­го агре­со­ра, ви­ще військ о-по­лі­ти­чне ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни, яке на сьо­го­дні­шній день за­тя­гує із роз­слі­ду­ва­н­ням да­ної тра­ге­дії.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.