«Спро­ба «від­ку­си­ти» шма­ток лі­су»

На те­ри­то­рії уні­каль­но­го за­плав­но­го ур­очи­ща Би­чок ін­ве­стор хо­че збу­ду­ва­ти ав­то­за­прав­ку — ви­ру­бу­ю­чи ві­ко­ві де­ре­ва та по­ру­шу­ю­чи за­кон

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

УКи­є­ві по­мен­ша­ло ще на одну зе­ле­ну оа­зу. Йде­ться про те­ри­то­рію ур­очи­ща Би­чок, що у скла­ді На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку « Го­ло­сі­їв­ський». У ніч з 21 на 22 сер­пня зе­ле­ні на­са­дже­н­ня «пі­шли» під со­ки­ру. Як ствер­джу­ють акти­ві­сти, тут пла­ну­ють бу­дів­ни­цтво ав­то­за­прав­ки — са­ме під неї ін­ве­стор по­чав роз­чи­ща­ти те­ри­то­рію від ві­ко­вих де­рев. Мі­сце зру­чне — ур­очи­ще роз­та­шо­ва­не по­бли­зу Сто­ли­чно­го шо­се у на­прям­ку мі­сце­во­сті Кор­чу­ва­те.

За­бу­дов­ни­ка не зу­пи­нив ні ста­тус при­ро­до­охо­рон­но­го об’єкта, ні по­ру­ше­н­ня За­ко­ну «Про при­ро­дно-за­по­від­ний фонд Укра­ї­ни», ні цін­ність ур­очи­ща як остан­ньої з «ла­то­чок» ди­кої при­ро­ди у сто­ли­ці. Адже на­ціо­наль­ний парк ство­рю­вав­ся 2007 ро­ку за пре­зи­дент­ським ука­зом са­ме за­для збе­ре­же­н­ня уні­каль­но­го для Ки­є­ва шма­тка не­зруй­но­ва­ної людиною при­ро­ди.

«УР­ОЧИ­ЩЕ — ЦЕ КОРДОН НАЦПАРКУ»

Про не­без­пе­ку зни­ще­н­ня Би­чка акти­ві­сти по­пе­ре­джа­ли за­зда­ле­гідь: то­рік за­кли­ка­ли ав­то­мо­бі­лі­стів, що ча­сто ко­ри­сту­ва­лись Сто­ли­чним шо­се, би­ти на спо­лох, якщо ра­птом по­мі­тять тут бу­ді­вель­ну те­хні­ку. Ек­спер­ти На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни звер­та­лись до про­ку­ра­ту­ри та мі­ської вла­ди, щоб вжи­ли не­об­хі­дних за­хо­дів за­для збе­ре­же­н­ня за­по­від­но­го лі­су. Не вбе­ре­гли. Де­ре­ва зрі­за­ли під ко­рінь. І, як вва­жає за­бу­дов­ник, — ціл­ком за­кон­но.

Річ у тім, що 2,6 ге­кта­ра ур­очи­ща Би­чок на­ра­зі на­ле­жать ТОВ «Аве­ста-буд» (за­галь­на пло­ща ур­очи­ща — 56 ге­кта­рів). Ком­па­нія укла­ла з Ки­їв­ра­дою до­го­вір про орен­ду ці­єї зем­лі ще 2010 ро­ку. Тут пе­ред­ба­ча­лось бу­дів­ни­цтво офі­сних ком­пле­ксів з го­те­ля­ми, за­кла­да­ми гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня, тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­ни­ми цен­тра­ми, пар­кін­га­ми, са­ло­на­ми з про­да­жу ав­то­мо­бі­лів то­що. Однак сам до­го­вір юри­ди­чно не­за­кон­ний, адже те­ри­то­рія нацпарку у жо­дно­му ра­зі не мо­же бу­ти зни­ще­на та за­бу­до­ва­на. То­му мі­ська про­ку­ра­ту­ра ви­ма­га­ла у су­дах рі­зних ін- стан­цій ро­зі­рва­ти до­го­вір орен­ди між мі­стом та ін­ве­сто­ром.

«Основ­ний ар­гу­мент за­бу­дов­ни­ка — є рі­ше­н­ня су­дів епо­хи Яну­ко­ви­ча, Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го та Ви­що­го го­спо­дар­сько­го, ухва­ле­ні на ко­ристь «Аве­сти-буд». Хо­ча су­ди пер­ших ін­стан­цій по­вер­та­ли ці зем­лі дер­жа­ві. Але че­рез апе­ля­ції та ка­са­ції ви­щі су­ди від­да­ва­ли цю ді­лян­ку то­ва­ри­ству, як ми вва­жа­є­мо, в об­хід за­ко­ну про при­ро­дно-за­по­від­ний фонд. По­зи­ція про­ку­ра­ту­ри, нацпарку та акти­ві­стів та­ка: в ука­зі пре­зи­ден­та прое­кт­ні ме­жі пар­ку охо­плю­ють усе ур­очи­ще, це і є кор­до­ни нацпарку», — за­зна­чає акти­віст Ми­хай­ло По­гре­би­ський.

ВЛАДА — НА БОЦІ ЗА­БУ­ДОВ­НИ­КА?

На 30 сер­пня за­пла­но­ва­но чер­го­ве за­сі­да­н­ня у Го­спо­дар­сько­му су­ді мі­ста Ки­є­ва, де роз­гля­да­ти­муть по­зов про­ку­ра­ту­ри про ви­зна­н­ня до­го­во­ру про орен­ду не­дій­сним. Але ін­ве­сто­ра це не зу­пи­няє, він да­лі діє в об­хід за­ко­ну.

«На да­ний час за­бу­дов­ник по­обі­цяв мі­сце­вим ме­шкан­цям, що не бу­де ви­ру­ба­ти та за­бу­до­ву­ва­ти усі 2,6 ге­кта­ра, які орен­дує, а тіль­ки 0,32 ге­кта­ра, фа­кти­чно ту ді­лян­ку, яку не­що­дав­но ви­ру­ба­ли», — про­дов­жує Ми­хай­ло По­гре­би­ський. За­для пе­ре­кон­ли­во­сті ін­ве­стор уклав ме­мо­ран­дум з п’ятьма мі­сце­ви­ми ме­шкан­ця­ми, обі­ця­ю­чи бла­го­устро­ї­ти ву­ли­цю в обмін на до­звіл за­бу­ду­ва­ти ур­очи­ще. Та еко­ло­ги ка­жуть, що та­кий ме­мо­ран­дум не має жо­дної юри­ди­чної си­ли, адже до­лю на­ціо­наль­но­го на­дба­н­ня, яким є парк «Го­ло­сі­їв­ський» вклю­чно з ур­очи­щем Би­чок, мо­жуть ви­рі­шу­ва­ти ли­ше на ви­що­му дер­жав­но­му рів­ні, на­віть мі­ська ра­да без­си­ла.

Утім, по­зи­ція де­яких сто­ли­чних чи­нов­ни­ків роз­хо­ди­ться з по­гля­да­ми за­хи­сни­ків ур­очи­ща. Так, 19 сер­пня пред­став­ни­ки ін­ве­сто­ра зу­стрі­ча­лись з го­ло­вою Го­ло­сі­їв­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції На­та­лі­єю Бон­дар. Під­сум­ки пе­ре­мо­вин очіль­ник РДА про­ко­мен­ту­ва­ла так: «На зу­стрі­чі за­бу­дов­ни­ки по­ка­за­ли всі до­звіль­ні до­ку­мен­ти, схе­му за­бу- до­ви та за­яви­ли про на­мі­ри пе­ре­да­ти по­над два ге­кта­ри, ви­ді­ле­них їм у НПП «Го­ло­сі­їв­ський». Пі­сля три­ва­ло­го обго­во­ре­н­ня ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му між гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми та за­бу­дов­ни­ком». Акти­ві­сти вва­жа­ють, що чи­нов­ни­ця та­ким чи­ном ста­ла на бік ін­ве­сто­ра та зра­ди­ла ін­те­ре­си ки­ян, адже до­ля на­ціо­наль­но­го пар­ку не мо­же ви­рі­шу­ва­тись жо­дни­ми ме­мо­ран­ду­ма­ми.

«НА­ШЕ ЗАВ­ДА­Н­НЯ — ОБЕРІГАТИ»

Вла­сне, ком­па­нію-за­бу­дов­ни­ка акти­ві­сти пов’язу­ють з екс-де­пу­та­том За­кар­пат­ської обл­ра­ди від Пар­тії ре­гіо­нів Ва­си­лем Ігна­тком. По­шу­ки в ін­тер­не­ті да­ють мі­зер­ні ре­зуль­та­ти: «Аве­ста-буд» за­ре­є­стро­ва­на у сто­ли­ці на ву­ли­ці Сві­тли­цько­го, 24А на ім’я ке­рів­ни­ка Во­ло­ди­ми­ра Крав­чу­ка. Як за­явив де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Ру­слан Ан­дрій­ко, за ні­чним ін­ци­ден­том в ур­очи­щі сто­їть ме­ре­жа ав­то­за­пра­вок ОККО. На­ра­зі на сай­ті ком­па­нії жо­дних спро­сту­вань чи за­яв з цьо­го при­во­ду не­має. Акти­ві­сти ж агі­ту­ють во­ді­їв бой­ко­ту­ва­ти цю ме­ре­жу АЗС, якщо їм справ­ді не­бай­ду­жа до­ля Ки­є­ва.

«Сам парк ство­рю­вав­ся упро­довж двад­ця­ти ро­ків. Усі зем­лі, що уві­йшли до ньо­го, на­справ­ді є ва­жли­ви­ми при­ро­дни­ми об’єкта­ми, це на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­но, — до­дає Ан­дрій Хруть­ба, на­чаль­ник від­ді­лу еко­осві­ти НПП «Го­ло­сі­їв­ський». — Ур­очи­ще Би­чок одра­зу уві­йшло до на­ціо­наль­но­го пар­ку: там є 33 ви­ди хре­бе­тних тва­рин, які ма­ють охо­рон­ний ста­тус (крім то­го, тут збе­ре­гли­ся ді­лян­ки за­плав­них ді­бров з уні­каль­ним рі­зно­трав’ям. — Авт.), і на­ше зав­да­н­ня — їх оберігати. Ко­жне де­ре­во, ві­ко­ве чи ні, для нас є ва­жли­вим. За­раз від­бу­ва­є­ться спро­ба «від­ку­си­ти» шма­ток лі­су, хо­ча жо­дно­го ге­кта­ра з те­ри­то­рії НПП «Го­ло­сі­їв­ський» ви­лу­ча­ти не мо­жна».

Еко­лог на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти ін­ве­сто­ра, що те­ри­то­рію ур­очи­ща за­ра­ху­ва­ли до меж НПП «Го­ло­сі­їв­ський» і взя­ли під охо­ро­ну дер­жа­ви не про­сто так. Та й скіль­ки у Ки­є­ві пар­ків зі ста­ту­сом «на­ціо­наль­ний»?

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ РУСЛАНА АНДРІЙКА

РУБКУ В УР­ОЧИ­ЩІ БИ­ЧОК ВДАЛОСЬ ТИМЧАСОВО ЗУПИНИТИ ЗАВДЯКИ АКТИВІСТАМ (НА ФОТО — ОДИН ІЗ НИХ НА МІСЦІ ІНЦИДЕНТУ). «ТЕ­ПЕР БАРИГИ ЗНАЮТЬ, ЩО МО­ЖУТЬ РУБАТИ ДЕ­РЕ­ВА НА­ВІТЬ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРИ­РО­ДНО-ЗА­ПО­ВІД­НО­ГО ФОНДУ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ. ДУ­ЖЕ ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ ДЛЯ МОГО ГОЛОСІЇВСЬКОГО ЛІ­СУ, ДЕ Я ВИРІС», — ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВАВ У FACEBOOK ДЕ­ПУ­ТАТ КИ­ЇВ­РА­ДИ РУ­СЛАН АН­ДРІЙ­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.