Ран­ко­ва сві­жість на ки­їв­ських па­гор­бах

У сто­ли­ці роз­по­чи­на­є­ться фе­сти­валь «Ти­ждень дру­жби «Ко­рея–Укра­ї­на 2016»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Пів­ден­ну Ко­рею (офі­цій­на на­зва — Ре­спу­блі­ка Ко­рея) на­зи­ва­ють «кра­ї­ною ран­ко­вої сві­жо­сті » . Однак, окрім по­е­ти­чно­го най­ме­ну­ва­н­ня, Ре­спу­блі­ці є що пред’яви­ти сві­то­ві. Нам в Укра­ї­ні це мо­же бу­ти ці­ка­вим ще й з огля­ду на те, що сво­го ча­су Ко­рея, так са­мо як і ми, по­чи­на­ла від­бу­до­ву у вкрай не­спри­я­тли­вих умо­вах — пі­сля оку­па­ції силь­ні­шим су­сі­дом, двох во­єн (при­чо­му дру­га — за уча­сті під­три­му­ва­них ра­дян­ською Ро­сі­єю ко­му­ні­стів), із за­хмар­ним рів­нем ко­ру­пції, зруй­но­ва­ною еко­но­мі­кою і, від­по­від­но, то­таль­ною бі­дні­стю. Пі­сля де­ся­ти­літь на­по­ле­гли­вої ро­бо­ти світ ді­знав­ся про « ко­рей­ське ди­во » , ко­тре про­я­ви­ло­ся зокре­ма і в роз­кві­ті куль­ту­ри.

Тож, ду­ма­є­ться, за­хо­дам Ти­жню ко­рей­сько- укра­їн­ської дру­жби, ко­трий по­чне­ться 9 ве­ре­сня, не бра­ку­ва­ти­ме від­ві­ду­ва­чів. Тим па­че що про­гра­ма очі­ку­є­ться до­во­лі роз­ма­ї­та.

Чим зна­ме­ни­та Ко­рея? В пер­шу чер­гу на дум­ку спа­да­ють ку­хня, мі­сце­ва поп-му­зи­ка (слав­но­зві­сний «кей-поп» — K-Pop) та ко­рей­ське кі­но, ко­тре дав­но є ва­жли­вою ча­сти­ною сві­то­вої кі­но­ін­ду­стрії.

Все це мо­жна бу­де ску­шту­ва­ти, по­чу­ти й по­ба­чи­ти. Ви­став­ка на­ціо­наль­ної ку­хні « Смак Ко­реї » прой­де в Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си- те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Там же від­бу­де­ться кон­церт кей-поп- гур­ту і від­кри­є­ться екс­по­зи­ція пей­за­жної фо­то­гра­фії Пів­ден­ної Ко­реї.

Во­че­видь, най­по­мі­тні­шою по­ді­єю ти­жня ста­не кон­церт у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії. У су­про­во­ді На­ціо­наль­но­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­ї­ни ви­сту­плять ко­рей­ські со­лі­сти — ла­у­ре­а­тка най­пре­сти­жні­ших між­на­ро­дних кон­кур­сів, скри­паль­ка Сон-Ю Лі ( оха­ра­кте­ри­зо­ва­на сво­го ча­су ре­цен­зен­та­ми «Нью­Йорк Таймс» як «ви­ко­на­ви­ця най­ви­що­го кла­су»), Жа­смін Чой ( флей­та), Хо-Юн Чон ( те­нор) і Сае- Кюн Рім ( со­пра­но). В Ко­лон­но­му за­лі фі­лар­мо­нії про­зву­чать фра­гмен­ти з опер Джа­ко­мо Пу­чі­ні «Ту­ран­дот» і «Бо­ге­ма», Джу­зеп­пе Вер­ді «Си­ла до­лі » й « Тра­віа­та » , ін­стру­мен­таль­ні і во­каль­ні опу­си ко­рей­ських ком­по­зи­то­рів, Ве­ли­кий по­ло­нез для флей­ти і ор­ке­стру ні­ме­цько­го кла­си­ка, твор­ця су­ча­сної по­пе­ре­чної флей­ти Те­о­баль­да Бьо­ма і Скри­пко­вий кон­церт ре ма­жор Чай­ков­сько­го.

І, зві­сно, не обі­йде­ться без ви­ще­зга­да­но­го кі­на. Фе­сти­валь ко­рей­ських філь­мів із пов­ною га­мою жан­рів — від три­ле­ра до му­зи­чної ко­ме­дії — прийме в се­бе кі­но­те­атр «Ки­їв.

■ Більш де­таль­ну ін­фор­ма­цію про цю по­дію ди­ві­ться в най­ближ­чих но­ме­рах на­шої га­зе­ти.

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.