«Но­вий ро­сі­я­нин» у ма­ли­но­во­му піджа­ку

Став­ле­ни­ка ФСБ го­ту­ють у ке­рів­ни­ки атом­ної га­лу­зі Укра­ї­ни, — «Атом­проф­спіл­ка»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Що ро­би­ти з від­пра­цьо­ва­ним ядер­ним па­ли­вом ( ВЯП) атом­них ре­акто­рів? На жаль, про­бле­ма йо­го збе­рі­га­н­ня й по­хо­ва­н­ня сьо­го­дні пов­ні­стю не ви­рі­ше­на на­віть на рів­ні сві­то­вої на­у­ки. Про­те, держ­під­при­єм­ство « НАЕК « Енер­го­атом » у рам­ках сво­їх мо­жли­во­стей шу­кає про­мі­жні рі­ше­н­ня. Це, зокре­ма, спо­ру­дже­н­ня Цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва (ЦСВЯП). Але як про­фі­нан­су­ва­ти йо­го бу­дів­ни­цтво, якщо ко­шти для цьо­го не за­кла­де­ні в та­риф під­при­єм­ства на від­пу­ще­н­ня еле­тро­енер­гії?

На сьо­го­дні най­імо­вір­ні­ших шлях — ви­пуск цін­них па­пе­рів, ви­рі­ши­ли в НАЕК. Ком­па­нія спо­ді­ва­є­ться роз­мі­сти­ти їх на фон­до­во­му рин­ку США за до­по­мо­гою Bank of America Merrill Lynch. НАЕКдня­ми ого­ло­си­ла про по­ча­ток від­по­від­ної пе­ре­го­вор­ної про­це­ду­ри і спів­пра­цю з Аме­ри­кан­ською кор­по­ра­ці­єю з під­трим­ки ін­ве­сти­цій за кор­до­ном (OPIC) в оформ­лен­ні стра­хо­во­го по­лі­су й під­го­тов­ці до­ку­мен­та­ції для ви­пу­ску облі­га­цій. Очі­ку­ва­на вар­тість до­го­во­ру НАЕКз Bank of America Merrill Lynch — $1,5 міль­йо­на.

На­га­да­є­мо, що на­при­кін­ці 2015 ро­ку про пла­ни за­лу­чи­ти близь­ко $250 міль­йо­нів у Bank of Ameriсa Merrill Lynch для спо­ру­дже­н­ня ЦСВЯП за­яв­ляв пре­зи­дент НАЕК«Енер­го­атом» Юрій Не­да­шков­ський. За йо­го сло­ва­ми, йде­ться про кре­ди­ти на 25 ро­ків менш ніж під 7% рі­чних. Спо­ру­дже­н­ня цьо­го цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща до­зво­лить НАЕКі­сто­тно ско­ро­ти­ти ви­тра­ти, пов’яза­ні з по­во­дже­н­ням з від­пра­цьо­ва­ним ядер­ним па­ли­вом, яке на­ра­зі пе­ре­ва­жно ви­во­зи­ться на тим­ча­со­ве збе­рі­га­н­ня до РФ. (ВЯП з ше­сти енер­го­бло­ків ВВЕР1000 За­по­різь­кої АЕС не ви­во­зи­ться до РФ, а збе­рі­га­є­ться у при­стан­цій­но­му схо­ви­щі су­хо­го кон­тей­нер­но­го ти­пу, за­про­ва­дже­но­му в екс­плу­а­та­цію 2001 ро­ку).

Ро­зро­бле­не ки­їв­ським « Енер­го­про­е­ктом » те­хні­ко- еко­но­мі­чне об­грун­ту­ва­н­ня пе­ред­ба­чає прое­кт­ну міс­ткість ЦСВЯП у 16,53 ти­сяч від­пра­цьо­ва­них те­пло­ви­ді­ля­ю­чих еле­мен­тів, зокре­ма 12,01 ти­ся­чі — з бло­ків ВВЕР- 1000, 4,52 ти­сяч — ВВЕР- 440. Єм­кість пу­ско­во­го ком­пле­ксу ста­но­вить 3,62 ти­ся­чі скла­дань, зокре­ма 2,51 ти­ся­чі — з ВВЕР-1000. Йо­го спо­ру­дже­н­ня пе­ред­ба­ча­ло­ся за­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтвом, роз­по­ча­ти по­ста­ча­н­ня те­хно­ло­гії й уста­тку­ва­н­ня ком­па­нії Holtec і вве­сти схо­ви­ще в екс­плу­а­та­цію в 2015—2017 ро­ках. До кін­ця 2020 ро­ку Holtec по­ста­чить 94 си­сте­ми збе­рі­га­н­ня ВЯП, а подаль­ше їх ви­ро­бни­цтво здій­сню­ва­ти­ме­ться в Укра­ї­ні. Та­ким чи­ном Укра­ї­на по­зба­ви­ться за­ле­жно­сті від Ро­сії в іще одній ду­же ва­жли­вій і до­ро­гій сфе­рі.

На жаль, про­бле­ма збе­рі­га­н­ня ВЯП в укра­їн­сько­го ядер­но­го ком­пле­ксу да­ле­ко не єди­на. Чи­та­чів «Дня» не­що­дав­но обу­ри­ло, що «Енер­го­ато­му» бу­ли не­за­кон­но за­кри­ті бан­ків­ські ра­хун­ки, що уне­мо­жли­ви­ло своє­ча­сний пуск енер­го­бло­ків, які пе­ре­бу­ва­ли у пла­но­вих ре­мон­тах, так са­мо як і усу­не­н­ня тих чи ін­ших дрі­бних по­ру­шень, без яких, на жаль, не об­хо­ди­ться ро­бо­та бу­дья­ких ве­ли­ких еле­ктро­стан­цій.

Схо­же, фі­нан­со­ву бло­ка­ду НАЕК, що ство­рю­ва­ла ре­аль­ну за­гро­зу по­вто­ре­н­ня чор­но­биль­ської тра­ге­дії, не мо­жна за­ра­хо­ву­ва­ти до низ­ки не­пе­ре­дба­чу­ва­них ви­пад­ко­во­стей. Щоб пе­ре­ко­на­ти­ся в цьо­му, бу­ло до­сить від­ві­да­ти прес- кон­фе­рен­цію, при­свя­че­ну си­ту­а­ції в атом­ній енер­ге­ти­ці Укра­ї­ни. Но­мі­наль­но її про­ве­ли ко­ли­шні за­сту­пни­ки мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни — екс-ге­не­раль­ный ди­ре­ктор (1987— 1992 рр.) Чор­но­биль­ської АЕС Ми­хай­ло Ума­нець і фа­хі­вець з пи­тань на­у­ко­во­го за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті атом­ної енер­ге­ти­ки Ана­то­лій Чер­нов. Але за їхні­ми спи­на­ми, схо­же, сто­я­ли ще й по­лі­ти­ки — на­ро­дні де­пу­та­ти Ан­дрій Дер­кач і Ан­дрій Ар­те­мен­ко, які бу­ли ого­ло­ше­ні спі­ке­ра­ми ці­єї кон­фе­рен­ції, але до­сить роз­су­дли­во не з’яви­ли­ся на неї.

Слід за­зна­чи­ти, що де­що з то­го, про що го­во­ри­ли від­став­ле­ні, але все- та­ки без сум­ні­ву ви­зна­ні фа­хів­ці га­лу­зі, дій­сно ма­ло мі­сце. Це, в пер­шу чер­гу, чер­га дрі­бних ава­рій на укра­їн­ських АЕС, а та­кож те, що вже не пер­ший день в Укра­ї­ні ва­кан­тна по­са­да го­лов­но­го ін­спе­кто­ра з ядер­ної й ра­ді­а­цій­ної без­пе­ки ор­га­ну дер­жав­но­го на­гля­ду.

Це, без­умов­но, ре­зон­но. Але при цьо­му ні Ума­нець, ні Чер­нов не зга­да­ли про шко­ду, якої за­вда­ла га­лу­зі фі­нан­со­ва бло­ка­да, про­ве­де­на на пі­ку ре­мон­тних ро­біт з під­го­тов­ки до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 2016— 2017 ро­ків. Їх, швид­ше за все, не ці­ка­вить, чи­їх рук це спра­ва. Не- вже їм це й так ві­до­мо? У ана­лі­зі Уман­ця й Чер­но­ва всі про­бле­ми га­лу­зі ви­зна­ва­ли­ся ре­зуль­та­том не­про­фе­сій­них дій ке­рів­ни­цтва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля й НАЕК«Енер­го­атом».

«Стан атом­ної енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни та­кий, що на нас че­кає не ядер­на ка­та­стро­фа, якою ля­кає жов­та пре­са, а еко­но­мі­чна ка­та­стро­фа, — за­ува­жив Ума­нець. — З 15 атом­них бло­ків, які сьо­го­дні не­суть на­ван­та­же­н­ня в 55% від ви­ро­бле­н­ня всі­єї еле­ктро­енер­гії в Укра­ї­ні, на по­ло­ви­ну че­кає зу­пин­ка. Че­рез чо­ти­ри ро­ки в се­ми ре­акто­рів за­кін­чу­є­ться тер­мін екс­плу­а­та­ції. Цей тер­мін тре­ба по­дов­жу­ва­ти, але це ко­штує 300 млн до­ла­рів за ко­жен. Тоб­то тер­мі­но­во по­трі­бно 2,1 мі­льяр­да до­ла­рів».

За­пам’ ята­є­мо цю ци­фру. Ко­ли на­став час для ви­го­ло­ше­н­ня по­зи­тив­ної про­гра­ми, що зда­тна розв’ яза­ти всі атом­ні про­бле­ми — від збе­рі­га­н­ня від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва до про­дов­же­н­ня тер­мі­нів слу­жби ядер­них бло­ків, — са­ме ці $ 2,1 мі­льяр­да, на кшталт гі­пно­ти­зе­ра, як ви­гля­дає, схи­ли­ли ав­то­ри­те­тно­го фа­хів­ця Уман­ця не до на­у­ко­во-те­хні­чних і ін­же­нер­них рі­шень, а до су­то адмі­ні­стра­тив­них і яв­но під­ка­за­них ки­мось з бо­ку про­по­зи­цій.

«Бра­ти та­кі гро­ші аб­со­лю­тно ні­де, — пе­ре­ко­ну­вав Ума­нець. — А якщо не про­дов­жи­ти тер­мін екс­плу­а­та­ції атом­них бло­ків, то 2020 ро­ку ми втра­ти­мо 50%, а до 2030 ро­ку атом­на енергетика Укра­ї­ни пі­де у не­бу­т­тя. Але на­віть якщо ми про­дов­жи­мо тер­мі­ни, але не по­чне­мо пла­но­во за­мі­ню­ва­ти бло­ки, на нас зно­ву че­кає ко­лапс і атом­ної енер­ге­ти­ки, і еле­ктро­енер­ге­ти­ки в ці­ло­му. А на атом­ній енер­ге­ти­ці сьо­го­дні три­ма­є­ться без­пе­ка всі­єї кра­ї­ни — еко­но­мі­чна й со­ці­аль­на». «Да­лі — раб­ство, — ля­кає Ума­нець са­ме в сти­лі жов­тої пре­си.

Ра­зом з ко­ле­гою Ана­то­лі­єм Чер­но­вим, а та­кож на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми Ан­дрі­єм Дер­ка­чем і Ан­дрі­єм Ар­те­мен­ком він звер­нув­ся з ли­стом до ген­ди­ре­кто­ра МАГАТЕ. «Для збе­ре­же­н­ня рів­ня ге­не­ра­ції еле­ктри­ки про­тя­гом най­ближ­чих чо­ти­рьох ро­ків не­об­хі­дно ви­ко­на­ти та­ку ро­бо­ту ще на се­ми енер­го­бло­ках, про­ве­сти ре­монт й за­мі­ни­ти ком­пле­кту­ю­чі. Вар­тість про­дов­же­н­ня для одно­го бло­ку в се­ре­дньо­му ста­но­вить $ 300 міль­йо­нів ( у су­мі це ста­но­ви­ти­ме на­ве­де­ну ра­ні­ше ци­фру $2,1 мі­льяр­да)».

От тіль­ки ко­шти на ви­ко­на­н­ня та­кої про­гра­ми не за­кла­де­ні ні до бю­дже­ту кра­ї­ни, ні до бю­дже­ту НАЕК«Енер­го­атом», за­зна­ча­ють ав­то­ри ли­ста. У той же час во­ни за­пев­ня­ють, що в Укра­ї­ні вже роз­ро­бле­на й го­то­ва до впро­ва­дже­н­ня про­гра­ма роз­ви­тку атом­ної енер­ге­ти­ки. Тре­ба ли­ше прийня­ти її на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. «Де мо­жна озна­йо­ми­ти­ся з цим до­ку­мен­том?» — за­пи­тав «День». Хоч як це див­но, Чер­нов вва­жає, що це мо­жна бу­де зро­би­ти ли­ше пі­сля то­го, як він бу­де ухва­ле­ний Вер­хов­ною Ра­дою.

Зі ска­за­но­го на прес-кон­фе­рен­ції мо­жна бу­ло зро­зу­мі­ти ли­ше те, що ав­то­ри про­гра­ми на­по­ля­га­ють на ство­рен­ні но­вої стру­кту­ри під на­звою «Укра­том» для управ­лі­н­ня всі­ма під­при­єм­ства­ми атом­ної сфе­ри, зокре­ма й «Енер­го­ато­мом». При­чо­му Ума­нець чо­мусь упев­не­ний, що ке­ру­ва­ти ним му­сить і змо­же ли­ше та­кий со­бі Ста­ні­слав Дя­мі­нов: са­ме він ні­би­то «ці ко­шти ($2,1 мі­льяр­да? — Авт.) більш-менш дав». «Мо­жли­во, у ко­гось є ін­ші про­по­зи­ції — не­хай озву­чить. Але я знаю ли­ше це», — на­по­ля­гає на сво­їй до­сить див­ній кан­ди­да­ту­рі Ума­нець.

А ось що по­ві­дом­ля­ла на сай­ті « Ан­ти­кор » проф­спіл­ка «Енер­го­ато­ма»: «По­стій­ні об­шу­ки спів­ро­бі­тни­ка­ми СБУ, до­пи­ти пра­ців­ни­ків, при­ни­же­н­ня спів­ро­бі­тни­ків під­при­єм­ства й ба­га­то ін­шо­го. Як ста­ло ві­до­мо, всі ці дії бу­ли до­бре опла­че­ні й ор­га­ні­зо­ва­ні ві­до­мим у сві­то­вих мас­шта­бах афе­ри­стом і ша­хра­єм Дя­мі­но­вим Ста­ні­сла­вом Ру­сте­мо­ви­чем, який, вва­жа­ю­чи се­бе не­за­мін­ним у га­лу­зі атом­ної енер­ге­ти­ки, ви­рі­шив рей­дер­ським шля­хом за­хо­пи­ти під­при­єм­ство. Но­вий ро­сі­я­нин у ма­ли­но­во­му піджа­ку при­був до Укра­ї­ни під ви­гля­дом до­бро­дій­ни­ка».

«Дя­мі­нов С. Р. був за­сла­ний до Укра­ї­ни спец­слу­жба­ми Ро­сії, а са­ме ФСБ, — пи­шуть ав­то­ри, — для про­ве­де­н­ня спе­цо­пе­ра­ції з де­ста­бі­лі­за­ції «Енер­го­ато­ма» з подаль­шим йо­го рей­дер­ським за­хо­пле­н­ням». «Але Пре­зи­ден­то­ві По­ро­шен­ку, — про­дов­жу­ють проф­спіл­ко­ві акти­ві­сти, — уда­ло­ся ро­зі­бра­ти­ся в цій си­ту­а­ції. На ета­пі ре­ко­мен­да­ції при­зна­че­н­ня Дя­мі­но­ва С. Р. на по­са­ду ке­рів­ни­ка НАК«Енер­го­атом» Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни зу­пи­нив це ка­дро­ве рі­ше­н­ня». І ось Дя­мі­нов зно­ву на слу­ху. Ви­хо­дить, як у при­каз­ці: не ки­єм, то па­ли­цею.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.