«Ан­то­нов» го­тує Ан-178 для Азер­бай­джа­ну

Лі­так уже про­йшов ви­про­бу­ва­н­ня із за­ван­та­же­н­ня/роз­ван­та­же­н­ня са­мо­хі­дної те­хні­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Про­ве­де­н­ня сер­ти­фі­ка­цій­них ви­про­бу­вань Ан- 178 — сьо­го­дні одне з пер­шо­чер­го­вих зав­дань для на­шо­го під­при­єм­ства. Ми ви­про­бо­ву­є­мо лі­так із за­сто­су­ва­н­ням ви­мог єв­ро­пей­ських норм CS- 25. Ми ма­є­мо твер­де за­мов­ле­н­ня на по­ста­ча­н­ня 10 та­ких лі­та­ків авіа­ком­па­нії з Азер­бай­джа­ну. «На Се­рій­но­му за­во­ді « Ан­то­нов » роз­по­ча­та ро­бо­та з роз­гор­та­н­ня ви­ро­бни­цтва», — ска­зав пре­зи­дент під­при­єм­ства Оле­ксандр Ко­цю­ба. За йо­го сло­ва­ми, в сер­пні у рам­ках про­гра­ми на­зем­них ви­про­бу­вань транс­порт­но­го лі­та­ка Ан-178, бу­ли за­вер­ше­ні ви­про­бу­ва­н­ня із за­ван­та­же­н­ня/ роз­ван­та­же­н­ня лег­кої ко­лі­сної са­мо­хі­дної те­хні­ки. Пе­ре­вір­ки про­во­ди­ли­ся з ви­ко­ри­ста­н­ням трьох ар­мій­ських по­за­шля­хо­ви­ків.

Ан- 178 — ба­га­то­ці­льо­вий транс­порт­ний лі­так із ма­кси­маль­ною ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю 18 тонн. Йо­го уні­каль­на осо­бли- вість — мо­жли­вість пе­ре­во­зи­ти ши­ро­кий спектр па­ке­то­ва­них ван­та­жів (у кон­тей­не­рах і на під­до­нах), вклю­ча­ю­чи мор­ські кон­тей­не­ри. Лі­так уже по­бу­вав на Мі­жна­ро­дно­му авіа­ко­смі­чно­му са­ло­ні Фарн­бо­ро і ви­ко­нав близь- ко 100 по­льо­тів за­галь­ною три­ва­лі­стю по­над 160 го­дин. Уті­лю­ю­чи в со­бі кра­щі ха­ра­кте­ри­сти­ки лі­та­ків « Ан­то­нов » , Ан-178 мо­же ба­зу­ва­ти­ся на рі­зних ае­ро­дро­мах, вклю­ча­ю­чи ґрун­то­ві та ви­со­ко­гір­ні.

Сьо­го­дні лі­так го­ту­є­ться до про­дов­же­н­ня льо­тних ви­про­бу­вань, по­ві­до­ми­ли «День» у прес-слу­жбі під­при­єм­ства. Під час їх про­ве­де­н­ня пла­ну­є­ться пе­ре­ві­ри­ти та­кож за­ван­та­же­н­ня/роз­ван­та­же­н­ня ван­та­жів на під­до­нах і в кон­тей­не­рах.

ФОТО НАДАНО ДП ім. АНТОНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.