Вну­трі­шній во­гник мо­ти­ва­ції

Українські фар­ма­цев­ти ви­ма­га­ють ска­су­ва­н­ня не­за­кон­но ви­да­них па­тен­тів і обі­ця­ють зде­ше­ви­ти лі­ки для укра­їн­ців та ви­йти на мі­жна­ро­дний ри­нок

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­пе­ре­до­дні Дня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман на за­сі­дан­ні уря­ду за­явив: «Я га­даю, що у най­ближ­чі мі­ся­ці лю­ди від­чу­ють збіль­ше­н­ня спе­ктра лі­ків, які ре­а­лі­зо­ва­ні в Укра­ї­ні, та, най­го­лов­ні­ше, що від­бу­де­ться зни­же­н­ня цін. То­му нам тре­ба на­во­ди­ти по­ря­док і в за­ку­пів­лі лі­ків, і в яко­сті то­го, що вжи­ва­ють гро­ма­дя­ни».

«Укра­їн­ське ви­ро­бни­цтво фар­ма­цев­ти­чної про­ду­кції, хоч щоб там де­хто го­во­рив, є одним з най­кра­щих у сві­ті »,— за­явив жур­на­лі­стам ди­ре­ктор управ­лі­н­ня пер­со­на­лом кор­по­ра­ції «Юрія-Фар м» Ігор Най­да .« Ми вхо­ди­мов п’ятір­ку кра­їн, які мо­жуть пов­ні­стю за­до­воль­ни­ти своє на­се­ле­н­ня ,— про­дов­жив він ,— адже біль­шість м еди­ка мен тів, які не­об­хі­дні на­шим гр ома­дя­нам, ви­го­тов­ля­ю­ться ві­тчи­зня­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми ». Він уто­чнив, що 80% лі­кар­ських за­со­бів, ви­ро­бле­них на рин­ку Укра­ї­ни, зро­бле­ні два над­ця тьма на­ши­ми про­від­ни­ми ком­па­ні­я­ми, які від­по­від­а­ють усім ви­мо­гам між­на­ро­дної ви­ро­бни­чої пра­кти­ки (GMP ), що за­без­пе­чує ви­со­ку якість пре­па­ра­ті ві­дає дер­жа­ві що­ро­ку $200 міль­йо­нів ва­лю­тних над­хо­джень.

«Усі між­на­ро­дні ін­стан­ції, які ін­спе­кту­ва­ли укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, да­ли до­бро на те, щоб ці на­ші 12 ви­ро­бни­ків мо­гли про­да­ва­ти свою про­ду­кцію у більш ніж 60 кра­їн сві­ту »,— до­дав Най­да і пе­ре­йшов від яко­сті ме­ди­ка­мен тів до їхньої до ступ нос ті для хво - рих, яка зна­чною мі­рою за­ле­жить від рів­ня кон­ку­рен­тно­сті на­ри н ку­лі­карсь ких за­со­бів .« До­сту­пність ме­дик а мен ті­ву всьо­му сві­ті ви­зна­ча­є­ться пе­ре­д­усім дер­жа­вою ,— пе­ре­ко­на­ний ко­ли­шній хі­рург ,— тим, як во­на пі­клу­є­ться про­сво­го­гро­ма­дя­ни­на,за­сто­со­ву­є­ре­ім­бур­са­цію(ком­пен­са­ці­ю­ча­сти­ни­вар­то­сті­лі­ків)».Ке­рів­ни­к­управ­лі­н­ня­пер­со­на­лом­ве­ли­ко­ї­фар­ма­цев­ти ч ної ком­па­нії впев­не­ний, що укра­їнсь кі­лі ким о глиб бу­ти зна­чно де­шев­ши­ми, а от­же, до­сту­пні­ши­ми для на­ших гро­ма­дян, по­рів­ня­но зі­но з е мни­ми. Він на­зи­ває кон­кре­тні ду­же по­ши - ре ні в Укра­ї­ні хво­ро­би( го­стрий ко р онар ний син­дром, ар­те­рі­аль­на гі­пер­тен­зія, цукро­вий ді­а­бет) і на­го­ло­шує, що українські які­сні ме­ди­ка­мен­ти, які за­сто­со­ву­ю­ться для лі­ку­ва­н­ня від них, мо­гли б ко­шту­ва­ти де­шев­ше за іно­зем­ні від 2 до 15 ра­зів.

«Ри­нок укра­їн­ської фар­ма­цев­ти­ки ста­но­вив ми­ну­ло­го ро­ку 50 мі­льяр дів гри­вень.—вка­зу­є­Най­да.—Ізна­чна йо­го ча­сти­на при­па­дає на па­ку­ва­н­ня. Що­ро­ку ви­го­тов­ля­є­ться 1,14 мі­льяр­да рі­зно­ма­ні­тних упа­ко­вок. А от ці­на укра­їн­ської упа­ков­ки у 5 ра­зів мен­ша, ніж іно­зем­ної. За кор­до­ном упа­ков­ка в апте­чній ці­ні ко­штує десь 108 гри­вень (в екві­ва­лен­ті ), то у нас— при­бли­зно 22 грив­ні ». В го­спі­таль­но­му се­гмен­ті (ним на­ша дер­жа­ва пра­кти­чно не опі­ку­є­ться, хо­ча у ін­ших кра­ї­нах для під­ви­ще­н­ня до­сту­пно­сті лі­ків за­сто­со­ву­ю­ться та­кі за­хо­ди, як ре і м бур­са ці я, бю­дже­тні до­та­ції, стра­ху­ва­н­ня ), на дум­ку Най­ди, миє лі­де­ра­ми. Крім то­го, до­сту­пність лі­ків ви­зна­ча­є­ться ще й спів­від­но­ше­н­ням на рин­ку ори­гі­наль­них пре­па­ра­тів і ген е ри­ків, тоб­то пре­па­ра­тів, які ма­ють ту са­му ді­ю­чу ре­чо­ви­ну і ні­чим пра­кти­чно не від­рі­зня­ю­ться за які­стю та ефе­ктив­ні­стю від за­кор­дон­но­го ана­ло­га, який сво­го ча­су отри­мав від­по­від­ний па­тент.

«Не­об­хі­дно зро­би­ти ре­ві­зію всіх па­тен­тів, за­яв­ки на які бу­ли по­да­ні у 90- х ро­ках, ко­ли не бу­ло ін­тер­не­ту і мо­жли­во­сті про­ана­лі­зу­ва­ти озна­ки но­ви­зни, рі­вень ви­на­хі­дли­во­сті та про­ми сло­ву за­сто­со­ву­ва­ність( но­во го­лі­кар­сько­го за­со­бу), — вва­жає пред­став­ник ТОВ «Юрія-Фарм» Ан­дрій Кри­во- ру­чко. — На за­ко­но­дав­чо­му рів­ні тре­ба на­да­ти мо­жли­вість Держ­слу­жбі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ска­со­ву­ва­ти свої ж рі­ше­н­ня, які є не­пра­во­мір­ни­ми і не­за­кон­ни­ми ». На йо­го дум­ку, згі­дно з укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством та між­на­ро­дни­ми нор­ма­ми, ко­жний па­тент діє ли­ше 20 ро­ків з мо­мен­ту по­да­н­ня за­яви, пі­сля чо­го йо­го дію мож - на по­дов­жи­ти на п’ять ро­ків. А оскіль­ки в Укра­ї­ні ді­ють па­тен­ти на всі пер­спе­ктив­ні лі­кар­ські за­со­би іно­зем­них ком­па­ній, це ство­рює не­до­бро­со­ві­сну кон­ку­рен­цію — обме­жує мо­жли­во­сті укра­їн­ських ви­ро­бни­ків ви­го­тов­ля­ти ге­не­ри­ки.

«В укра­їн­ських су­дах від­кри­то ба­га­то про­ва­джень від­но­сно по­ру­шень ві­тчи­зня­ни­ми ком­па­ні­я­ми пра­ві н те­лек ту аль ної вла­сно­сті іно­зем­них ком­па­ній. На­ші ви­ро­бни­ки зму­ше­ні бра­ти участь у су­до­вих про­це­сах, які є на­слід­ком не­за­кон­них дій, зокре­ма й Дер­жав­ної слу­жби ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно сті», — на­го­ло­шує фа­хі­вець. Окрім то­го, на йо­го дум­ку, гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям слід на­да­ти пра­во за­хи­ща­ти в су­дах ін­те­ре­си гро­ма­дян, а та­кож ком­па­ній — чле­нів цих ор­га­ні­за­цій і ви­ма­га­ти, за на­яв­но­сті від­по­від­них за­кон­них під­став, при­пи­не­н­ня дії па­тен­тів або ви­зна­н­ня їх не­дій­сни­ми в Укра­ї­ні.

Най­да під­три­мує та­кі про­по­зи­ції, ар­гу­мен­ту­ю­чи обов’яз­ком дер­жа­ви за­хи­ща­ти як ін­те­ре­си ві­тчи­зня­них ви­роб н и ків, та­кі укра­їн­ських с по­жи­ва­чів, хво­рих, які по­вин­ні ма­ти до­ступ до де­шев­ших пре­па­ра­тів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. По­зи­цію фар­ма­цев­тів схва­лює і на­ро­дний де­пу­тат Бо­г­дан Ма­тківсь кий. Він про­по­нує ство­ри­ти при Держ­слу­жбі з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті спе­ці­аль­ну ко­мі­сію для пе­ре­гля­ду ста­рих па­тен­тів що­до ви­вче­н­ня за­кон­но­сті їх на­да­н­ня та про­дов­же­н­ня. За йо­го сло­ва­ми, за­хист прав с по­жи­вач а— це одна з про­від­них ди­ре­ктив Єв­ро­со­ю­зу.

«У Ні­меч­чи­ні гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ма­ють пра­во че­рез су­ди за­хи­ща­ти ін те ре си спо жи ва чів, — за ува жує на - род ний об ра нець. — У нас же діє ба - наль­на від­мов­ка: ва­ші пра­ва, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, не по­ру­ше­ні, то­му ви не мо­же­те пред­став­ля­ти в су­дах ін­те­ре­си про­стих лю­дей і ін­те­ре­си ви­ро­бни­ків ». Мат ківсь кий у зв’ яз ку з цим на га дує ста­т­тю Кон­сти­ту­ції Ні­меч­чи­ни, у якій йде­ться про за­без­пе­че­н­ня прав спо­жи­ва­чів. Він на­го­ло­шує і на за­хи­сті прав укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, які не тіль­ки ство­рю­ють но­ві ро­бо­чі мі­сця, а у ви­пад­ку фар­ма­цев­ти­ки ви­пу­ска­ють де­шев­шу (у 5—10 ра­зів) про­ду­кцію, а й утво­рю­ють фар­ма­ко­ло­гі­чний се­гмент еко­но­мі­ки кра­ї­ни, яка є, як мі­ні­мум, одні­єю з важ ли вих ві зит них кар ток Укра ї ни. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», він та­кож на­го­ло­сив на то­му, що ство­ре­н­ня мо­жли­во­стей на­ро­щу ва­н­ня екс­пор­ту для фар ма ко ло гіч ної га лу зі спри­яє над ход жен ню ва лю ти до кра ї ни, а от­же, за без пе чує ста біль ність на ці о - наль­ній ва­лю­ті. До цьо­го Най­да до­дав, що ста біль на ва лю та — то важ ли вий фа­ктор, що за­по­бі­гає зро­стан­ню цін на лі­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва.

«Так, не­які­сні лі­ки в на­шій кра­ї­ні є, — ви­знав Най­да, — їх ви­ро­бля­ють не­че­сні лю­ди, так зва­на фар м ма­фія, але усі ле­галь­ні ком­па­нії су­во­ро кон­тро­лю­ю­ться, і Укра­ї­на, по­вто­рюю, має одну з най­кра­щих си­стем ви­яв­ле­н­ня не­які­сних пре­па­ра­тів ».« День» за п ита в фа­хів­ця про ви­тра­ти йо­го під при­єм­ства на ре­кла­му. «На ре­кла­му ми не ви­тра­ча­є­мо­ся, ми про­во­ди­мо паб л ікрі­лейшн ,— від­ка­зав Най­да ,— фор­му­є­мо до­вір­ли­ві від­но­си­ни, за­йма­є­мось про мо­ці­єю, пра­цю­є­мо з ме­ди­ка­ми ...»—« Ви їх якось мо­ти­ву­є­те ?»— ді­зна­вав­ся «День». «Про­во­ди­мо кон­фе­рен­ції, сим­по­зі­у­ми, до­но­си­мо ін­фор­ма­цію... вкла­да­є­мо гро­ші , щоб по­кра­щи­ти ін­тер­нет-ко­му­ні­ка­ції зі спо­жи­ва­чем і з лі­ка­рем... Ми жо­дно­му лі­ка­рю гро­шей не да­є­мо — мо­ти­ву­є­мо тим, що ми цьо­го лі­ка­ря роз­ви­ва­є­мо як фа­хів­ця. На­справ­ді мо­ти­ва­ція — це вну­трі­шній во­гник, і ми­не да­є­мо йо­му зга­сну­ти». — «Чи да­ють гро­ші лі­ка­рям ін­ші фарм­ком­па­нії?» — «Так, ми по­тер­па­є­мо від не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції й на цьо­му рів­ні», — ви­знав Най­да.

ФОТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.