«Ве­ймар­ський три­ку­тник» як до­пов­не­н­ня «нор­манд­сько­го фор­ма­ту»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Ні­меч­чи­на, Фран­ція та Поль­ща за­кли­ка­ють між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство активізувати зу­си­л­ля для ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да » . Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ цих кра­їн зу­стрі­ли­ся у ні­ме­цько­му мі­сті Ве­ймар з на­го­ди 25- ї рі­чни­ці ство­ре­н­ня спіль­ної кон­суль­та­тив­ної ра­ди — так зва­но­го Ве­ймар­сько­го три­ку­тни­ка. За сло­ва­ми го­ло ви ні­ме­цько­го МЗС Фран­ка- Валь­те­ра Штайн­ма­є­ра, уча­сни­ки зу­стрі­чі не ба­чать по­мі­тно­го про­гре­су у ви­ко­нан­ні Мін­ських до­мов­ле­но­стей. І за­кли­ка­ють пра­цю­ва­ти над де­е­ска­ла­ці­єю си­ту­а­ції на Дон­ба­сі. На спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції Штайн­ма­єр на­го­ло­сив, що « Ве­ймар­ський три­ку­тник » за уча­сті Ні­меч­чи­ни, Фран­ції та Поль­щі за­ли­ши­ться фор­ма­том, на яко­му ми мо­же­мо обго­во­рю­ва­ти про­грес чи не­до­ста­тній про­грес ро­бо­ти «нор­манд­сько­го фор­ма­ту » , в рам­ках яко­го ми за­йма­є­мось вре­гу­лю­ва­н­ням в Укра­ї­ні». Тим са­мим бу­ла да­на від­по­відь на про­по­зи­цію го­ло ви МЗС Поль­щі Ві­толь­да Ва­щи­ков­сько­го, який за­явив, що « Ве­ймар­ський три­ку­тник » міг би ста­ти цін­ним до­пов­не­н­ням ро­бо­ти « нор­манд­ської че­твір­ки».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.