172 «во­ло­да­рі вла­сної до­лі»

На XV Па­ра­о­лім­пій­ських іграх укра­їн­ську збір­ну пред­ста­вить ре­кор­дна кіль­кість спортс­ме­нів

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ві­та­лій АНДРОНІК

УКи­є­ві на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті ми­ну­лої су­бо­ти від­бу­ли­ся про­во­ди укра­їн­ської па­ра­о­лім­пій­ської збір­ної в Рі­о­де-Жа­ней­ро. Цьо­го ро­ку на Па­ра­о­лім­пій­ські ігри ви­ру­шить най­чи­слен­ні­ша за ро­ки не­за­ле­жно­сті укра­їн­ська збір­на у скла­ді 172 спортс­ме­нів.

Під­три­ма­ти укра­їн­ських спортс­ме­нів на Май­да­ні зі­бра­ло­ся кіль­ка ти­ся­члю­дей. При- ві­та­ли збір­ну та по­ба­жа­ли пе­ре­мог пред­став­ни­ки вла­ди та українські му­зи­кан­ти — Зла­та Огне­вич, Дми­тро Шу­ров, «Дру­га рі­ка» та «Бум­бокс». Та най­зво­ру­шли­ві­ши­ми при­ві­та­н­ня бу­ли від пу­блі­ки: під час не­по­ла­док із те­хні­кою зі сце­ни зник на п’ять хви­лин звук. У цей час при­су­тні опле­ска­ми та ви­гу­ка­ми «Мо­лод­ці» ві­та­ли па­ра­о­лім­пій­ців і ра­зом за­спі­ва­ли Гімн Укра­ї­ни.

«Це кон­церт не для спортс­ме­нів, а для на­длю­дей. На­длю­дей, які змо­гли в жит­ті здо- бу­ти най­біль­шу пе­ре­мо­гу — пе­ре­мо­гу над со­бою, над вла­сною слаб­кі­стю, над не­спро­мо­жні­стю. І це для ко­жно­го укра­їн­ця є при­кла­дом то­го, як мо­жна ста­ти во­ло­да­рем вла­сної до­лі», — звер­нув­ся зі сце­ни со­ліст Pianoбой Дми­тро Шу­ров.

Цьо­го ро­ку українські спортс­ме­ни бу­дуть зма­га­ти­ся у 15 із 22 ви­дів спор­ту, пред­став­ле­них на Па­ра­о­лім­пі­а­ді: ве­слу­ван­ні, во­лей­бо­лі си­дя­чи, дзю­до, лег­кій атле­ти­ці, те­ні­сі, па­вер­лі­фтин­гу, пла­ван­ні, стріль­бі ку­льо­вій, стріль­бі з лу­ка, фе­хту­ван­ні на віз­ках, фут­бо­лі се­ред спортс­ме­нів із на­слід­ка­ми ДЦП, ве­ло­спор­ті, па­ра­ка­ное, гол­бо­лі й па­ра­три­а­тло­ні.

«Най­го­лов­ні­ша умо­ва — щоб лю­ди­на мо­гла пе­ре­ма­га­ти, осо­бли­во лю­ди­на, яка має озна­ки ін­ва­лі­дно­сті, — це ві­ра в неї. Ві­ра в її мо­жли­во­сті. На­шій збір­ній по­трі­бна ві­ра в них, ві­ра у їхню пе­ре­мо­гу. Це на­ди­хає, дає осно­ву для пе­ре­мо­ги», — ка­же го­ло­ва На­ціо­наль­но­го па­ра-олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Ва­ле­рій Су­шке­вич. За сло­ва­ми Ва­ле­рія Су­шке­ви­ча, па­ра­о­лім­пій­ська збір­на Укра­ї­ни вже за­во­ю­ва­ла у сві­ті ви­зна­н­ня. Так, на Па­ра­о­лім­пі­а­ді в Лон­до­ні в 2012 ро­ці на­ші спортс­ме­ни у за­галь­но­му за­лі­ку отри­ма­ли че­твер­те мі­сце. «Нас ви­зна­ють ду­же по­ту­жною, силь­ною ко­ман­дою. І в Ріо, я ду­маю, ми не схи­би­мо. Мо­жна сто­гна­ти і ка­за­ти, що не­має гро­шей, це прав­да, але від­по­від­аль­ність на­ша в то­му, щоб не втра­ти­ти лі­дер­ських по­зи­цій», — під­су­му­вав го­ло­ва На­ціо­наль­но­го па­ра­о­лім­пій­сько­го ко­мі­те­ту.

ФОТО ОЛЕКСІЯ ІВАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.