Но­вий по­гляд на ХХ сто­лі­т­тя

На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей Укра­ї­ни від­крив для пу­блі­ки дру­гий по­верх по­стій­ної екс­по­зи­ції му­зею

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Цю екс­по­зи­цію, що пред­став­ляє па­но­ра­му укра­їн­сько­го ми­сте­цтва ХХ сто­лі­т­тя, ра­ні­ше тимчасово пе­ре­мі­сти­ли у фон­ди че­рез про­ве­де­н­ня між­на­ро­дно­го про­е­кту «Іден­ти­чність. За за­ві­сою не­о­зна­че­но­сті», зро­бле­но­го у спів­пра­ці з по­соль­ства­ми во­сьми Пів­ні­чно-Бал­тій­ських кра­їн, на­га­дує прес-слу­жба му­зею. Пі­сля за­вер­ше­н­ня ви­став­ки у за­лах дру­го­го по­вер­ху роз­по­ча­ли­ся ре­мон­тні ро­бо­ти.

І ось до Дня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей пред­ста­вив онов­ле­ну екс­по­зи­цію ми­сте­цтва ХХ сто­лі­т­тя. Як по­ві­дом­ля­ють в НХМУ, з йо­го фон­дів у за­ли по­вер­ну­ли­ся тво­ри Оле­ксан­дра Му­ра­шка, Фе­до­ра і Ва­си­ля Кри­чев­ських, бой­чу­кі­стів, за­кар­пат­ської шко­ли, ші­ст­де­ся­тни­ків, Те­тя­ни Яблон­ської, Яко­ва Гні­здов­сько­го, пред­став­ни­ків Но­вої хви­лі й «Жи­во­пи­сно­го за­по­від­ни­ка», а та­кож пер­ли­на ко­ле­кції — укра­їн­ський аван­гард.

Де­які тво­ри з’яви­ли­ся в екс­по­зи­ції впер­ше, хро­но­ло­гі­чну лі­нію про­дов­жи­ли до по­ча­тку 2000-х ро­ків. Тож окрім зна­йо­мих ро­біт, гля­да­чі мо­жуть по­ба­чи­ти ра­ні­ше не екс­по­но­ва­ні скуль­пту­ри Оле­ксан­дра Су­хо­лі­та, жи­во­пис Ті­бе­рія Сіль­ва­ші, Оле­ксан­дра Жи­во­тко­ва та Миколи Кри­вен­ка, гра­фі­ку Пав­ла Ма­ко­ва, ші­ст­де­ся­тни­ків Віктора За­ре­цько- го, Ва­ле­рія Ла­ма­ха, Ана­то­лія Ли­ма­рє­ва, вря­то­ва­ні зі спе­цфон­ду тво­ри Ко­стян­ти­на Єле­ви, Іва­на Ли­сен­ка, Те­о­фі­ла Фра­єр­ма­на та ба­га­тьох ін­ших.

«Тим­ча­со­ва пе­ре­р­ва да­ла мо­жли­вість на­у­ко­во-до­слі­дно­му від­ді­лу ми­сте­цтва ХХ — ХХІ сто­літь НХМУ осві­жи­ти по­гляд на ми­сте­цькі ро­бо­ти, що пре­зен­ту­ють в екс­по­зи­ції ХХ сто­лі­т­тя. Ви­бір тво­рів під­кре­слює роз­ви­ток мо­дер­ніст­ських тен­ден­цій, вла­сти­вий на­віть най­більш ре­пре­сив­ним пе­рі­о­дам укра­їн­ської істо­рії, акцен­тує по­стій­ну ре­фле­ксію на вла­сну тра­ди­цію, від­кри­тість до сві­то­вих про­це­сів і син­хрон­ність із ни­ми», — за­зна­чи­ли у му­зеї.

При­кме­тно, що дру­гий по­верх під­го­ту­ва­ли до від­кри­т­тя завдяки гро­ма­ді. Так, ко­шти на ре­монт під­ло­ги зі­бра­ли бі­зне­сме­ни, ко­ле­кціо­не­ри, га­ле­ри­сти, ху­до­жни­ки, ми­сте­цтво­знав­ці та про­сто не­бай­ду­жі лю­ди.

Де­які від­ві­ду­ва­чі на­віть всти­гли від­тво­ри­ти вра­же­н­ня від онов­ле­ної екс­по­зи­ції на па­пе­рі. 27 сер­пня НХМУ та ініціатива YAP (Youth Art Platform, тоб­то «Мо­ло­ді­жна ху­до­жня пла­тфор­ма») за­про­шу­ва­ли усіх зайня­ти­ся у му­зей­них за­лах ске­тчін­гом, швид­ки­ми за­ма­льов­ка­ми. На по­дію при­йшло чи­ма­ло лю­дей. Те­о­рію су­мі­сти­ли з пра­кти­кою: як на­пи­са­ли у Facebook уча­сни­ки YAP, під час за­хо­ду роз­би­ра­ли по­ня­т­тя то­ну, ана­лі­зу­ва­ли прин­ци­пи ком­по­зи­цій­ної по­бу­до­ви кар­тин, го­во­ри­ли про аван­гард у ми­сте­цтві і, зві­сно, ба­га­то ма­лю­ва­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.