ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1598 — вій­ська си­бір­сько­го ха­на Ку­чу­ма за­зна­ли по­раз­ки від мо­сков­сько­го за­го­ну воє­во­ди Ан­дрія Во­єй­ко­ва на рі­чці Бер­ді по­бли­зу Но­во­си­бір­ська. Це зна­ме­ну­ва­ло оста­то­чне під­ко­ре­н­ня Си­бі­ру Мо­ско­ві­єю. 1797 — на­ро­ди­ла­ся Ме­рі Шел­лі, та­ла­но­ви­та ан­глій­ська пи­сьмен­ни­ця-ро­ман­тик, ав­тор ро­ма­ну «Фран­кен­штейн» про шту­чно ство­ре­но­го «го­мун­ку­лу­са», який ви­хо­дить з-під кон­тро­лю сво­го твор­ця. По­мер­ла 1851 р. 1860 — у Лон­до­ні за­пу­ще­но пер­ший у Бри­та­нії трам­вай. 1871 — на­ро­див­ся Ер­нест Ре­зер­форд, ви­да­тний ан­глій­ський фі­зик, до­слі­дник стру­кту­ри й вла­сти­во­стей ато­ма, Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат зхі­мії 1908 р. По­мер 1937 р. 1873 — ав­стрій­ська по­ляр­на екс­пе­ди­ція на чо­лі зК. Вей­пре­хтом та Ю. Пайє­ром від­кри­ла но­вий ар­хі­пе­лаг у Пів­ні­чно­му Льо­до­ви­то­му оке­а­ні, на­зва­ний Зем­лею Фран­ца-Йо­си­фа. 1883 — на­ро­див­ся Дми­тро Дон­цов, фун­да­тор те­о­рії ін­те­граль­но­го на­ціо­на­лі­зму, укра­їн­ський лі­те­ра­тур­ний кри­тик, пу­блі­цист, політичний ді­яч. По­мер 1973 р. 1915 — в пе­ре­бі­гу Пер­шої сві­то­вої вій­ни ні­ме­цькі вій­ська за­хо­пи­ли Брест-Ли­товськ. 1940 — ан­глій­ські кі­но­зір­ки Ло­у­ренс Олів’є (1907—1989) та Вів’єн Лі (1913—1967) від­свя­тку­ва­ли своє ве­сі­л­ля. По­друж­жя роз­лу­чи­ло­ся 1960 р. 1954 — на­ро­див­ся Оле­ксандр Лу­ка­шен­ко, пре­зи­дент Бі­ло­ру­сі з ли­пня 1994 р. 1991 — Азер­бай­джан про­го­ло­сив свою не­за­ле­жність від СРСР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.