Ро­сія отри­ма­ла «пер­ший ра­ху­нок»

Ан­дрій СЕНЧЕНКО: «У бо­роть­бі про­ти агре­со­ра в юри­ди­чно­му по­лі ду­же ва­жли­вим фа­кто­ром є іні­ці­а­тив­ність гро­ма­дян і до­по­мо­га ме­ді­а­спіль­но­ти»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Увів то рок в « Кримсь ко - му до­мі» від­бу­лась пре­скон фе рен ція ке рів ни ка Все ук ра їнсь ко го гро - мад­сько­го ру­ху «Си­ла пра­ва» Ан­дрія Сен­чен­ка та чле­на ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди Іри­ни Ве­рі­гі ної, яка в да но му ви пад ку ви­сту­па­ла в ро­лі укра­їн­ки, що по тер пі ла в на слі док ро сійсь - кої агре­сії, ад же є ви­му­ше­ною пе ре се лен кою з оку по ва ної час ти ни Дон ба су. На за хо ді був впер ше опри люд не ний пов ний текст су до во го рі шен - ня про стяг нен ня з РФ на ко - ристь Іри ни Ве рі гі ної шко ди на су­му 40 ти­сяч єв­ро.

Го во ря чи об’ єк тив но, в осо­бі па­ні Ве­рі­гі­ної пе­ред жур­на­лі­ста­ми по­ста­ють більш ніж два міль­йо­ни укра­їн­ських гро­ма дян, які не ли ше втра ти ли свої осе­лі та май­но, але й без­ліч з них ста ли без по се ред ні - ми жер т ва ми ак ту агре сії Крем­ля. По су­ті юри­сти «Си­ли пра­ва» си­стем­но, ме­то­ди­чно і не впин но пра цю ють над пи - тан ням від шко ду ван ня жер т - вам ро сійсь кої агре сії їх ніх втрат. Учас ни ки прес-кон фе - рен­ції по­ін­фор­му­ва­ли при­су­тніх про пе­ре­хід до дру­го­го ета­пу ре алі за ції пра во вої стра те­гії що­до стя­гне­н­ня мо­раль­ної та ма те рі аль ної шко ди, яку Ан­дрій Сен чен ко на зи ває « пер шим ра хун ком » , яким має бу­ти пред’яв­ле­ний РФ і за яким, як по ле­ка­лу, бу­дуть по­да­ва­тись на­сту­пні по­зо­ви. Са­ме то­му «Си­ла пра­ва» від­шлі - фо­вує до дрі­бниць всі юри­ди­чні і про це су аль ні ню ан си « до ко­ми». Це тор­ка­є­ться і від­по­від­но­го пра­ва РФ на апе­ля­цію та ких рі шень, хо ча так ти ка ро­сій­ської сто­ро­ни при цьо­му по ля гає в пов но му іг но ру ван - ні та­ких су­до­вих про­це­сів і рі­шень. І якщо по­пе­ре­дні рі­ше­н­ня су дів бу ли три ва ли ми, то на ступ ні ма ють вже від бу ва - тись в більш ко­ро­ткі тер­мі­ни.

На га да є мо, що ще 4 бе - ре­зня цьо­го ро­ку Іри­на Ве­рі­гі­на звер­ну­ла­ся до Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­є­ва із за­явою про вста нов лен ня юри - дич но го фак ту то го, що во на ста ла ви му ше ною пе ре се лен - кою в ре зуль та ті ро сійсь кої зброй ної агре сії та оку па ції ча­сти­ни те­ри­то­рії Лу­ган­ської обла­сті. 18 бе­ре­зня суд вста­но­вив юри­ди­чний факт ви­му­ше­но­го пе­ре­се­ле­н­ня по­зи­ва­чки з акцен­том на при­чи­ну — фа­кту ро сійсь кої зброй ної агре сії. 27 трав ня по зи вач ка по да ла до Го ло сі ївсь ко го рай он но го су­ду Ки­є­ва по­зов­ну за­яву про стя­гне­н­ня шко­ди з РФ як дер­жа ви- агре со ра. Ще раз під - крес ли мо цей факт від яко го має по хо ди ти « лан цю го ва ре - акція» що­до й ін­ших по­тер­пі­лих. 30 трав ня, про що по ві - дом ляв « День » ( № 95 від 1 черв­ня 2016 р.) зга­да­ний суд на клав арешт на 3 мі лья р ди до ла рів ро сійсь ко го кре ди ту, який за сло ва ми Ан­дрія Сен - чен­ка «взяв пре­зи­дент-зло­чи­нець і які вже ви­тра­че­ні». То­ді укра­їн­ський суд по­ста­но­вив « зу пи ни ти здій с нен ня пла те - жів за дер жав ним зов ніш нім за по зи чен ням Укра ї ни пе ред РФ у роз мі рі 3 млрд до ла рів США та на ра хо ва них від сот - ків за трас то вим до го во ром, укла­де­ним 24 гру­дня 2013 ро - ку між Укра ї ною. Від іме ні якої ді яв Мі ністр фі нан сів Укра ї ни, та ком па ні­єю « The Law Debenture Trust Corpo - ration PLC».

Факт та­ко­го ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня на ко­ристь по­зи­ва­ча про­ти РФ з від­по­від­ним «бло­ку­ва­н­ням» при­ни­зли­во­го (адже Ро­сія ли­ше за остан­ні два ро­ки на­не­сла Укра­ї­ні втра­ти ін­ко­ли не су­мі­сні з оцін­ка­ми, вже не ка­жу­чи про втра­ти більш ніж де­ся­тка ти­сяч жит­тів та те- ри­то­рій) зо­бов’яза­н­ня спла­ти бор­гу був вкрай ва­жли­вим пре­це­ден­том, який ма­ла б взя­ти на озбро­є­н­ня вся су­до­ва і дер­жав­на си­сте­ма. За­галь­на ж су­ма шко­ди, зав­да­ної гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни Ро­сі­єю пе­ре­ви­щує 100 мі­льяр­дів до­ла­рів США. Сенченко за­зна­чає, що як ця так і ін­ші ци­фри в по­зо­вах не бе­ру­ться «зі сте­лі». Во­ни роз­ра­хо­ва­ні на під­ста­ві пра­кти­ки Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни.

«День» по­ста­вив пи­та­н­ня що­до ко­лі­зії від­но­сно мо­жли­вої не­від­по­від­но­сті рі­ше­н­ня Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йон­но­го су­ду мі­ста Ки­є­ва, який за­бо­ро­нив укра­їн­ській сто­ро­ні ви­пла­чу­ва­ти «борг Яну­ко­ви­ча» і ймо­вір­ним май­бу­тнім рі­ше­н­ням Ви­со­ко­го Су­ду Від­ді­ле­н­ня Ко­ро­лів­ської Ла­ви мі­ста Лон­до­на, ку­ди і по­да­ла по­зов Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. Сенченко не має сум­ні­вів, що суд в Лон­до­ні Укра­ї­на про­грає. Са­ме так він по­яснив ме­ха­нізм, який має взя­ти на озбро­є­н­ня укра­їн­ська сто­ро­на: «Це бу­де два не кон­флі­кту­ю­чих рі­ше­н­ня. РФ звер­ну­лась з по­зо- вом про­ти дер­жа­ви Укра­ї­на, і в Лон­дон­сько­му су­ді має на­мір під­твер­ди­ти пра­во ви­ма­га­ти з нас су­му кре­ди­ту і від­со­тків. Тоб­то це вже не три мі­льяр­ди, а на­ба­га­то біль­ше. На жаль, я маю за­зда­ле­гідь ска­за­ти, що Укра­ї­на про­грає цей суд. Адже для Лон­дон­сько­го су­ду не мо­же бу­ти ар­гу­мен­том те, що укра­їн­ці обра­ли пре­зи­ден­та-зло­дія. За­раз ми ма­є­мо від­тя­гну­ти рі­ше­н­ня Лон­дон­сько­го су­ду і за цей час по­трі­бно, щоб ми вже три­ма­ли на ру­ках рі­ше­н­ня укра­їн­ських су­дів, які бу­дуть ма­ти за­кон­ну си­лу, по за­явам по­стра­жда­лих укра­їн­ських гро- ма­дян. Як­би дер­жа­ва Ро­сія су­ди­лась про­ти Укра­ї­ни в Лон­до­ні, а Укра­ї­на про­ти Ро­сії в Ки­є­ві, то ці б рі­ше­н­ня су­дів зви­чай­но кон­флі­кту­ва­ли б між со­бою. І то­ді ко­мі­чно ви­гля­да­ли б рі­ше­н­ня укра­їн­ських су­дів. Але якщо у нас ін­шим по­зи­ва­чем є не дер­жа­ва Укра­ї­на, а кон­кре­тні по­стра­жда­лі гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, то в да­но­му ви­пад­ку ні­яко­го кон­флі­кту не­має. В той мо­мент, ко­ли дер­жа­ва Укра­ї­на про­грає суд в Лон­до­ні і у Ро­сії ви­ни­кне без­сум­нів­не пра­во отри­ма­ти зга­да­ну су­му з дер­жа­ви Укра­ї­на, то ду­же ва­жли­во щоб до цьо­го бу­ли вже ви­гра­ні су­ди гро­ма­дян Укра­ї­ни про­ти РФ. То­ді всту­пить в си­лу про­це­ду­ра ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня за ра­ху­нок тих гро­шей. І це, на­го­ло­шую, не су­пе­ре­чить по­тен­цій­но­му рі­шен­ню Лон­дон­сько­го су­ду».

Зреш тою 23 сер п ня цьо - го ро ку Го ло сі ївсь кий рай он - ний суд міс та Ки є ва прий няв рі­ше­н­ня «стя­гну­ти з дер­жа­ви Ро сійсь ка Фе де ра ція на ко - ристь Ве­рі­гі­ної Іри­ни Ко­стян- ти нів ни » су му, ек ві ва лен т ну 40 ти­сяч єв­ро. На апе­ля­цію ро­сій­ській сто­ро­ні згі­дно із за­ко­но­дав­ством — де­сять днів.

Але ра­зом з тим, що гро­мад­ський рух «Си­ла пра­ва» іні­ці­ює і пра­кти­чно ре­а­лі­зує своє­ча­сну і не­об­хі­дну бо­роть­бу в пра­во­во­му по­лі про­ти Крем­ля, на ди­во з офі­цій­ної сто­ро­ни тра­пи­лись пе­ре­шко­ди цим по­чи­на­н­ням. Ан­дрій Сенченко та­ки­ми галь­ма­ми на­звав Адмі­ні­стра­цію Пре­зи­ден­та та де­яких суд­дів. Зокре­ма він пе­ре­лі­чив низ­ку прі­звищ суд­дів, які за аб­со­лю­тно фор­маль­ни­ми і без­під­став­ни­ми при­чи­на­ми від­мов­ля­ли по­зи­ва­чам на­віть у роз­гля­дан­ні по­зо­вів. Сенченко на­го­ло­шує, що йде­ться не про су­пе­ре­чки що­до су­тно­сті за­яв, адже для побі­дних спо­рів існу­ють апе­ля­цій­ні су­ди. Мо­ва йде­ться са­ме за упе­ре­дже­ність окре­мих суд­дів що­до фа­кту са­мої за­яви. Іри­на Ве­рі­гі­на в свою чер­гу за­яви­ла, що якщо суд­ді «не ви­зна­ють сво­ї­ми ді - ями фа­кту ро­сій­ської агре­сії, то во­ни не по­вин­ні бу­ти су­д­дя­ми». Сам Сенченко на­зи­ває та­ку по­ве­дін­ку пред­став­ни­ків фе­мі­ди «суд­дів­ським де­зер­тир­ством». Чи­сто ор­га­ні­за­цій­но, окрім то­го, що де­які суд­ді са­бо­ту­ють роз­гляд по­зо­вів, ін­ко­ли «Си­ла пра­ва» не зна­хо­дить ро­зу­мі­н­ня й у пред­став­ни­ків бі­знес-се­ре­до­ви­ща, адже для си­стем­ної ре­а­лі­за­ції прийня­т­тя по­зо­вів не­об­хі­дна роз­га­лу­же­на ме­ре­жа пред­став­ництв та ме­діа під­трим­ка для аде­ква­тно­го роз’ясне­н­ня пе­ре­се лен­цям, вій­сько­во­слу­жбов­цям та їх ро­ди­чам до­ціль­но­сті по­да­н­ня та­ких по­зо­вів. Окре­мої ува­ги за­слу­го­вує апа­ти­чність укра­їн­ських чи­нов­ни­ків на­віть ви­що­го ран­гу, які до­сить кво­ло ре­а­гу­ють на іні­ці­а­ти­ви «Си­ли пра­ва». На­при­клад, з мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Пав­лом Клім­кі­ним вже дев’ять мі­ся­ців Сенченко спіл­ку­є­ться в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі без пра­кти­чних ре­зуль­та­тів і без­по­се­ре­дньої зу­стрі­чі. Теж­тор­ка­є­ться й ін­ших по­са­дов­ців, які ли­ше зов­ні де­мон­стру­ють за­ці­кав­ле­ність ці­єю на­галь­ною те­мою. Осо­бли­ві­стю по­ве­дін­ки по­са­дов­ців є те, що во­ни га­ра­зді на гу­чні за­яви і де­кла­ра­ції що­до ро­сій­ської агре­сії, але де-фа­кто галь­му­ють про­цес юри­ди­чно­го про­ти­сто­я­н­ня. Тре­ба при цьо­му на­га­да­ти, що РФ зі сво­єї сто­ро­ни вже дав­но на­ла­го­ди­ло си­стем­ну ро­бо­ту при­йо­му за­яв від пе­ре­се­лен­ців з Дон­ба­су до Ро­сії, що­до «зло­чи­нів» укра­їн­ської ар­мії. Не дар­ма Ро­сія ля­кає Укра­ї­ну не ли­ше ску­пче­н­ням сил, але й по­зо­ва­ми про­ти ви­що­го вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня. Якщо з бо­ку Укра­ї­ни бо­роть­ба в юри­ди­чній пло­щи­ні зо­се­ре­дже­на на іні­ці­а­ти­вах окре­мих осіб і ор­га­ні­за­цій, то з бо­ку РФ цей се­ктор ґрун­тов­но і дав­но від­пра­цьо­ву­є­ться на дер­жав­но­му рів­ні.

Окрім то го, Ан­дрій Сен - чен­ко ого­ло­сив два про­блем­ні пун к ти, які тре ба ви рі ши ти не­гай­но в сті­нах Вер­хов­ної Ра­ди. Пер­ше — це осо­бли­вість ук ра їнсь ко го за ко но дав ст ва, згі­дно з яким по­зо­ви від пе­ре­се­лен­ців ма­ють бу­ти спря­мо­ва­ні до Со­лом’ян­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва. Ця фор­маль­на нор­ма стає пе­ре­шко­дою для пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції на­да­н­ня по­зо­вів, ад же йдеть ся про міль йо ни осіб. Дру­ге — це за­над­то ве­ли­кий су­до­вий збір, який оче­ви­дно бу де від шко до ва ний не в най­ближ­чий час. Про­сті ж пе­ре­се­лен­ці, які й без то­го не ма­ють особ ли вої під трим ки від дер жа ви, не в змо зі опла ти ти ці ви тра ти. То му Сен чен ко про по нує зро би ти від по від ні по­прав­ки до за­ко­но­дав­ства, де су до вий збір для осіб, які по - страж да ли внас лі док агре сії ін­шої дер­жа­ви або сти­хій­но­го ли­ха, має бу­ти ну­льо­вим.

Під­су­мо­ву­ю­чи не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що су­ди про­ти РФ ма ють під ґ рун тям не ли ше вста нов лен ня спра вед ли вос ті що­до окре­мих гро­ма­дян, але й да ле ку іс то рич ну пер с пек ти - ву. Зна­є­мо, яким тер­ни­стим є шлях ви­зна­н­ня ге­но­ци­дом Го­ло­до­мо­ру 1932—1933 ро­ків, а де які ін ші тра гіч ні мо мен ти іс то рії до сі є тлом для спе ку - ля ції в то му чис лі на зов ніш - ній аре ні. Без по ка ран ня ім - персь ко го, оку па цій но го ре - жи му, без чіт ко го пра во во го ви зна чен ня дже ре ла агре сії і кон­кре­тних ви­ну­ва­тців, укра­їн­ський народ, на­ція і дер­жа­ва й да лі бу дуть враз ли ві не ли ше до пе ре кру чу ван ня іс - то­рії, але й до по вто рен ня на­мі­рів ни щен ня на шої суб’єктно­сті. Ці­ною цьо­го, як по ка зує трьох сот літ ній іс то - ри­чний шлях, є не ли­ше втра­та дер жав нос ті, але й міль йо­ни жит­тів.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО З САЙТА SILA-PRAVA.ORG

КОМАНДА ПРАВОЗАХИСНОГО РУ­ХУ «СИ­ЛА ПРА­ВА» ЗАВДЯКИ ПОСЛІДОВНИМ НАСТУПАЛЬНИМ ДІЯМ ДОСЯГЛА ПЕРШИХ ПОЗИТИВНИХ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ У СПРАВІ КОМПЕНСАЦІЇ ШКО­ДИ ВНА­СЛІ­ДОК РО­СІЙ­СЬКОЇ АГРЕ­СІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.