Елі­на Сві­то­лі­на по­вер­ну­ла­ся в топ-20 рей­тин­гу WTA

Укра­їн­ська те­ні­сис­тка ви­йшла в дру­ге ко­ло US Open

Den (Ukrainian) - - День України -

29 сер­пня бу­ло онов­ле­но сві­то­вий рей­тинг WTA. Пі­сля всі­єї ти­жне­вої від­су­тно­сті лі­дер укра­їн­сько­го жі­но­чо­го те­ні­су, хар­ків’ ян­ка Елі­на Сві­то­лі­на по­вер­ну­ла­ся в чи­сло 20 силь­них те­ні­си­сток пла­не­ти, під­няв­шись з 23- го мі­сця на 19-е, по­ві­дом­ляє sapronov

tennis.org.

Тим ча­сом Елі­на про­дов­жує пе­ре­мо­жні зма­га­н­ня. У ніч на 30 сер­пня в Нью-Йор­ку (США) на остан­ньо­му в се­зо­ні тур­ні­рі се­рії Grand Slam — Від­кри­то­му чем­піо­на­ті США з те­ні­су (US Open) у жі­нок в оди­но­чно­му роз­ря­ді про­хо­ди­ли ма­тчі пер­шо­го ко­ла. Елі­на Сві­то­лі- на, по­сі­я­на під 22-м но­ме­ром, в трьох се­тах зло­ми­ла опір 30рі­чної Мен­ді Мі­нел­ли з Лю­ксем­бур­га, яка про­йшла че­рез ква­лі­фі­ка­цію і по­сі­ла в рей­тин­гу WTA 110-ту по­зи­цію з ра­хун­ком 6:7(5), 6:0, 6:2, по­ві­дом­ляє www. sportonline. ua. По­єди­нок три­вав 1 го­ди­ну 51 хви­ли­ну. Сві­то­лі­на зро­би­ла сім брей­ків і впу­сти­ла дві свої по­да­чі. На­сту­пною су­пер­ни­цею Сві­то­лі­ної бу­де 105-та ра­ке­тка сві­ту, 22- рі­чна аме­ри­кан­ка Ло­рен Де­віс (WC), яка за дві з по­ло­ви­ною го­ди­ни в трьох пар­ті­ях по­до­ла­ла бі­ло­ру­ску Оле­ксан­дру Са­сно­віч — 6:2, 4:6, 7:5. Сві­то­лі­на і Де­віс зу­стрі­ча­ли­ся дві­чі, і оби­два ра­зи силь­ні­шою бу­ла укра­їн­ка.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.