За­мість кві­тів на 1 ве­ре­сня

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ще у ве­ре­сні 2014 ро­ку в Лу­цькій гім­на­зії №21 іме­ні Ми­хай­ла Крав­чу­ка по­про­си­ли ба­тьків і учнів не при­но­си­ти бу­ке­ти вчи­те­лям, а ки­ну­ти свою по­жер­тву в за­галь­ну кар­нав­ку. І на пер­ший, і на остан­ній дзво­ник, і на День вчи­те­ля тут вже тра­ди­цій­но зби­ра­ють ко­шти на до­по­мо­гу укра­їн­ським вій­сько­вим. При­чо­му ко­ле­ктив гім­на­зії за­зви­чай на­зби­рує зна­чно біль­ше ко­штів, ніж біль­ші за кіль­кі­стю та зар­пла­та­ми ко­ле­кти­ви. Гім­на­зія ку­пу­ва­ла на­віть те­пло­ві­зор, а та­кож кіль­ка бі­но­клів, зи­мо­ві чо­бо­ти, 500 но­во­рі­чних го­стин­ців на пе­ре­до­ву, які до­став­ля­ють лу­цькі во­лон­те­ри. Вчи­те­лі та ба­тьки на­пі­ка­ли ящи­ки пи­ро­гів і пе­чи­ва на го­стин­чи­ки сол­да­там.

Цьо­го ро­ку на 1 ве­ре­сня в гім­на­зії та­ко­жви­став­ля­ють

У лу­цькій гім­на­зії зби­ра­ти­муть ко­шти на до­по­мо­гу­по­ра­не­ним вій­сько­вим

кар­нав­ки, і ко­шти зби­ра­ти­муть на лі­ку­ва­н­ня Ва­си­ля Кро­пи­ви, сол­да­та з роз­стрі­ля­но­го ще в трав­ні 2014 ро­ку блок­по­ста 51-ї бри­га­ди під Вол­но­ва­хою, де вна­слі­док по­ра­не­н­ня він втра­тив зір, пе­ре­ніс кіль­ка опе­ра­цій, але на­дія по­вер­ну­ти мо­ло­до­му хло­пце­ві зір ще є.

Та­ко­жгро­ші хо­чуть пе­ре­да­ти за­хи­сни­ку До­не­цько­го ае­ро­пор­ту Ан­дрі­є­ві Лу­ци­ку, бій­цю 80-ї бри­га­ди, який за­знав важ­ких обмо­ро­жень кін­ці­вок у сі­чні 2015 ро­ку, та про­дов­жує не­лег­ку бо­роть­бу за своє здо­ров’я. Сьо­го­дні він го­ту­є­ться до най­скла­дні­шо­го та най­від­по­від­аль­ні­шо­го хі­рур- гі­чно­го втру­ча­н­ня в клі­ні­ці Ша­лі­мо­ва з по­ря­тун­ку рук.

До­бро­чин­на акція має на­зву «Ра­зом до­по­мо­же­мо на­шим за­хи­сни­кам! » . Лу­цька гім­на­зія № 21 іме­ні Ми­хай­ла Крав­чу­ка, все­сві­тньо ві­до­мо­го ма­те­ма­ти­ка, за ре­зуль­та­та­ми ЗНО ста­біль­но вхо­дить у ТОП- 100 кра­щих шкіл Укра­ї­ни. До ре­чі, якщо учні все жпри­но­сять вчи­те­лям кві­ти, то бу­ке­ти опі­сля не­суть на мо­ги­ли за­ги­блих у цій не­ого­ло­ше­ній вій­ні укра­їн­ських во­ї­нів чи на мо­ги­лу Ге­роя Не­бе­сної Со­тні Ва­си­ля Мой­сея на Лу­цько­му ме­мо­рі­а­лі пам’яті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.