«Курс – на роз­вал обла­сної ен­до­кри­но­ло­гі­чної слу­жби»

У Чер­нів­цях ді­а­бе­ти­ки на ліж­ках зби­ра­ю­ться пі­ке­ту­ва­ти обл­держ­адмі­ні­стра­цію

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

Дов­ко­ла обла­сно­го ен­до­кри­но­ло­гі­чно­го цен­тру в Чер­нів­цях на­би­рає обер­тів скан­дал. Йо­го спро­во­ку­вав на­мір Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я обла­сті ско­ро­ти­ти ста­ціо­нар­ні ліж­ка за­кла­ду та пов­ні­стю пе­ре­ве­сти йо­го ста­ціо­нар­не від­ді­ле­н­ня до обла­сної лі­кар­ні. За­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту Ма­рія По­лі­щук по­яснює це не­об­хі­дні­стю еко­но­мії бю­дже­тних ко­штів і пер­спе­кти­вою по­кра­ща­н­ня яко­сті ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня хво­рих. Ін­шої то­чки зо­ру ко­ле­ктив і па­ці­єн­ти за­кла­ду.

«По­лі­клі­ні­ка, ста­ціо­нар та по­ту­жна ла­бо­ра­тор­но-ді­а­гно­сти­чна ба­за ен­до­цен­тру, де є обла­дна­н­ня, яко­го не­має біль­ше в жо­дно­му з ме­ди­чних за­кла­дів обла­сті, у при­мі­ще­н­нях по­руч. Для май­же 40 ти­сяч хво­рих на ді­а­бет, ба­га­тьом з яких че­рез ускла­дне­н­ня та су­пу­тні за­хво­рю­ва­н­ня важ­ко хо­ди­ти, це ду­же зру­чно. То­му пе­ре­ве­де­н­ня ста­ціо­на­ру де­ін­де ли­ше ство­рить для них сер­йо­зні про­бле­ми, а ско­ро­че­н­ня лі­жок, з обов’яз­ко­вим при цьо­му ви­віль­не­н­ням ча­сти­ни ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців, по­гір­шить до­сту­пність спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги, — пе­ре­ко­на­ний го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ді­а­бе­тик Бу­ко­ви­ни» Пе­тро Іва­ськов. — Обла­сний ен­до­центр об­слу­го­вує хво­рих і з усіх ра­йо­нів обла­сті та з мі­ста. Однак цей факт чо­мусь не бе­руть до ува­ги, фа­кти­чно взяв­ши курс на роз­вал обла­сної ен­до­кри­но­ло­гі­чної слу­жби».

«Кіль­ка ро­ків то­му наш за­клад вже ре­ор­га­ні­зо­ву­ва­ли, від­так охо­пле­н­ня ста­ціо­нар­ним лі­ку­ва­н­ням на­ших па­ці­єн­тів ста­ло най­ниж­чим в Укра­ї­ні. Це при то­му, що на не­ве­ли­чкій Бу­ко­ви­ні на­лі­чу­є­ться май­же 80 ти­сяч хво­рих на ен­до­крин­ні за­хво­рю­ва­н­ня, а за рів­нем за­хво­рю­ва­но­сті та по­ши­ре­но­сті ді­а­бе­ту Чер­ні­ве­цька область на пер­шо­му мі­сці в Укра­ї­ні, — ко­мен­тує го­лов­ний лі­кар Чер­ні­ве­цьк­го обла­сно­го ен­до­кри­но­ло­гі­чно­го цен­тру Ма­ри­на Ле­о­но­ва. — При­чо­му кіль­кість ді­а­бе­ти­ків де­да­лі зро­стає і, за про­гно­за­ми вче­них, зро­ста­ти­ме на­да­лі, по­за­як це є за­галь­но­укра­їн­ською та за­галь­но­сві­то­вою тен­ден­ці­єю. Однак це ігно­ру­ють чи­нов­ни­ки від ме­ди­ци­ни».

Крім цьо­го, ко­ле­ктив ен­до­цен­тру обу­ре­ний, що чи­нов­ни­ки одно­о­сі­бно ви­рі­шу­ють до­лю їхньо­го за­кла­ду та, від­по­від­но, до­лю де­ся­тків ти­сяч па­ці­єн­тів. За­хи­сти­ти їхні ін­те­ре­си по­обі­цяв го­ло­ва про­філь­ної ко­мі­сії Чер­ні­ве­цької обла­сної ра­ди Ігор Ма­ли­шев­ський. З йо­го іні­ці­а­ти­ви ство­ре­но спе­ці­аль­ну ро­бо­чу гру­пу та бу­де про­ве­де­но ви­їзне за­сі­да­н­ня ко­мі­сії обла­сної ра­ди. Якщо це не до­по­мо­же, то, за сло­ва­ми П. Іва­сько­ва, хво­рі на ді­а­бет пі­ке­ту­ва­ти­муть обл­держ­адмі­ні­стра­цію та по­став­лять ліж­ка пе­ред її при­мі­ще­н­ням. Адже в мі­сті го­во­рять, що справ­жньою при­чи­ною пе­ре­не­се­н­ня ста­ціо­на­ру ен­до­цен­тру є ба­жа­н­ня звіль­ни­ти для ко­гось зайня­ту ним ла­су ста­ро­вин­ну бу­дів­лю в пре­сти­жно­му ра­йо­ні мі­ста...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.