Cіль­ські ра­ди vs держ­адмі­ні­стра­ції

На За­кар­пат­ті на­зрі­ває кон­флікт че­рез бло­ку­ва­н­ня ство­ре­н­ня об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

Де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди, пе­ре­да­ча ре­аль­них пов­но­ва­жень ор­га­нам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та пе­ре­мі­ще­н­ня ту­ди ж від­по­від­аль­но­сті за ор­га­ні­за­цію жи­т­тя гро­ма­ди є одним з на­рі­жних ка­ме­нів си­стем­них ре­форм в Укра­ї­ні, сенс яких — ма­кси­маль­но на­бли­зи­ти си­сте­му управ­лі­н­ня і жит­тє­за­без­пе­че­н­ня кра­ї­ни до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. Та­кою є й ви­мо­га укра­їн­ських пар­тне­рів по ЄС, за­ці­кав­ле­ність у та­ких змі­нах де­кла­рує й най­ви­ще ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви.

Та по­при усі ці чин­ни­ки, тем­пи ство­ре­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад в Укра­ї­ні є не над­то ви­со­ки­ми, а гір­ка сла­ва без­на­дій­но­го ау­тсай­де­ра ось уже дру­гий рік по­спіль за­крі­пи­ла­ся за За­кар­па­т­тям. І якщо ви ду­ма­є­те, що ре­фор­му галь­му­ють сіль­ські та се­ли­щні го­ло­ви й де­пу­та­ти, оскіль­ки зна­чна ча­сти­на з них по­збу­де­ться сво­їх «хлі­бних» місць, то гли­бо­ко по­ми­ля­є­тесь. У ро­лі го­лов­но­го бло­ку­валь­ни­ка, хоч як це па­ра­до­ксаль­но, ви­сту­па­ють ни­ні якраз ті осо­би, ко­трих Пре­зи­дент і Ка­бі­нет Мі­ні­стрів найня­ли на ро­бо­ту впро­ва­джу­ва­ти пре­зи­дент­ські та уря­до­ві цир­ку­ля­ри, — чи­нов­ни­ки ра­йон­ної та обла­сної дер­жав­них адмі­ні­стра­цій.

ЯК БЛОКУЄТЬСЯ ІНІЦІАТИВА «ЗНИЗУ»

По­при те, що про­цес утво­ре­н­ня гро­мад три­ває дру­гий рік по­спіль, на За­кар­пат­ті спро­мо­гли­ся утво­ри­ти всьо­го дві, у єди­но­му ра­йо­ні — Тя­чів­сько­му. Біль­ше то­го, За­кар­пат­ська область — єди­на в Укра­ї­ні, де до­те­пер не прийня­то пер­спе­ктив­но­го пла­ну об’єд­на­н­ня гро­мад, а ініціатива «знизу» блокується усі­ма до­сту­пни­ми чи­нов­ни­кам ме­то­да­ми. Як це ро­би­ться — роз­по­ві­ли го­ло­ви Ни­жньо­се­ли­щен­ської та Ко­па­шнів­ської сіль­ських рад Хуст­сько­го ра­йо­ну Іван Шо­ля та Юрій Ган­гур.

«Ще в черв­ні 2015 ро­ку се­сія на­шої сіль­ської ра­ди прийня­ла рі­ше­н­ня про до­бро­віль­не об’єд­на­н­ня з се­ла­ми Нан­ко­во і Ко­па­шне­во в одну гро­ма­ду з цен­тром у Ни­жньо­му Се­ли­щі, — ка­же Ни­жньо­се­ли­щен­ський сіль­ський го­ло­ва Іван ШО­ЛЯ. — Однак то­рі­шні ви­бо­ри від­су­ну­ли це пи­та­н­ня на дру­гий план. У кві­тні цьо­го ро­ку ми зно­ву роз­по­ча­ли цей про­цес. У гро­мад­ських слу­ха­н­нях взя­ли участь близь­ко 300 осіб, а 1136 гро­ма­дян, які ви­яви­ли ба­жа­н­ня об’єд­на­ти­ся в одну гро­ма­ду, під­пи­са­ли від­по­від­не звер­не­н­ня. Зго­дом де­пу­та­ти Нан­ків­ської сіль­ра­ди від­мо­ви­ли­ся від об’єд­на­н­ня, й ми ви­рі­ши­ли ство­рю­ва­ти гро­ма­ду на ба­зі двох сіл — Ни­жньо­го Се­ли­ща і Ко­па­шне­ва. По­да­ли від­по­від­ний па­кет до­ку­мен­тів на отри­ма­н­ня ви­снов­ку в За­кар­пат­ську ОДА. З по­ру­ше­н­ня­ми тер­мі­нів нам їх по­вер­ну­ли на «до­о­пра­цю­ва­н­ня», що ми й зро­би­ли, до­дав­ши спи­ски опи­ту­ва­н­ня ме­шкан­ців. Ко­ли по­да­ли до­ку­мен­ти вдру­ге, нам зно­ву від­мо­ви­ли, вже без будь-яких по­яснень».

Ко­па­шнів­ський сіль­ський го­ло­ва Юрій ГАН­ГУР роз­по­вів: «Із су­сі­дні­ми трьо­ма ра­да­ми нас по­єд­нує на­віть існу­ю­ча ін­фра­стру­кту­ра — на на­ших зем­лях ко­лись го­спо­да­рю­вав один кол­госп. Для про­це­су об’єд­на­н­ня сіл ми ство­ри­ли ро­бо­чу гру­пу, до якої уві­йшли ке- рів­ни­ки усіх сіль­ських уста­нов, роз­ро­би­ли опи­ту­валь­ний лист, ви­вчи­ли дум­ку одно­сель­ців. Про­те ідея на­шо­го об’єд­на­н­ня зу­стрі­ла су­про­тив на рів­ні ра­йо­ну. РДА не за­ці­кав­ле­на в об’єд­на­н­нях гро­мад, во­ни всі­ля­ко про­ти­ді­ють, бо втра­ча­ють ва­же­лі ру­чно­го управ­лі­н­ня мі­сце­ви­ми ра­да­ми, які при об’єд­нан­ні ста­ють фі­нан­со­во не­за­ле­жни­ми від во­лі чи­нов­ни­ків ра­йон­но­го та обла­сно­го рів­ня. Ба­га­то ро­ків по­спіль на­ша сіль­ра­да є до­та­цій­ною, ми ви­про­шу­є­мо гро­ші на­віть на зар­пла­ту пра­ців­ни­кам бю­дже­тної сфе­ри, а про та­кі ре­чі, як ре­мон­ти до­ріг, бу­дів­ни­цтво чи хо­ча б ре­кон­стру­кція со­ці­аль­них об’єктів, і не мрі­є­мо. Це — шлях у ні­ку­ди, це — за­пу­сті­н­ня й роз­ру­ха. Тим ча­сом у трьох се­лах на­шої сіль­ра­ди про­жи­ває 5243 осо­би, лю­ди пра­цьо­ви­ті, іні­ці­а­тив­ні. Якщо на­ша сіль­ра­да отри­му­ва­ти­ме хо­ча б 60% по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб, ми пе­ре­ста­не­мо бу­ти про­ха­ча­ми, а со­ці­аль­ний роз­ви­ток се­ла на­пря­му за­ле­жа­ти­ме від умі­н­ням го­спо­да­рю­ва­ти. Цьо­го якраз і бо­я­ться ра­йон­ні та обла­сні чи­нов­ни­ки. Ді­йшло до то­го, що, як ми вва­жа­є­мо, один із пра­ців­ни­ків РДА на­пи­сав «ано­нім­ку», ні­би­то 24 ме­шкан­ці на­шо­го се­ла про­ти об’єд­на­н­ня. Обла­сна вла­да взя­ла цей «лист» за осно­ву і по­вер­ну­ла до­ку­мен­ти з об’єд­на­н­ня на «до­о­пра­цю­ва­н­ня». Ми, до ре­чі, не мо­гли зна­йти тих лю­дей у Ко­паш- не­ві, які ні­би­то під­пи­са­ли цей лист», — до­дав сіль­ський го­ло­ва.

ВИСНОВКИ ОДА НЕГАТИВНІ

На дум­ку го­ло­ви За­кар­пат­ської ОДА Ген­на­дія МОСКАЛЯ, по­да­ний в ОДА (ще без спи­сків опи­ту­ва­н­ня жи­те­лів. — В.І.) про­ект не від­по­від­ає Кон­сти­ту­ції та за­ко­нам Укра­ї­ни. У ви­снов­ках ОДА за­пи­са­но: «У спіль­них гро­мад­ських слу­ха­н­нях п’ятьох сіл взя­ли участь усьо­го 111 чо­ло­вік, тоб­то 1,86% від за­галь­ної кіль­ко­сті лю­дей, що ма­ють пра­во го­ло­су. Крім цьо­го, під час про­це­ду­ри об’єд­на­н­ня про­і­гно­ро­ва­не по­пе­ре­дньо за­пла­но­ва­не вхо­дже­н­ня до об’єд­на­ної гро­ма­ди с. Нан­ко­во, яке пе­ред­ба­че­не уто­чне­ним про­е­ктом Пер­спе­ктив­но­го пла­ну фор­му­ва­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад За­кар­па­т­тя.».

Ко­ли жу по­втор­но­му по­дан­ні до до­ку­мен­тів до­да­ли спи­ски опи­ту­ва­н­ня ти­сяч жи­те­лів сіл, то висновки ОДА бу­ли зно­ву негативні. Те­пер ОДА на­чеб­то «за­сум­ні­ва­лась» уже в бю­дже­тній спро­мо­жно­сті по­тен­цій­ної об’єд­на­ної гро­ма­ди. Сіль­ські ра­ди те­пер до­да­ли ще й та­кі роз­ра­хун­ки, хо­ча по­зи­тив­ні ци­фри й так до­бре ві­до­мі ОДА. Що жбу­де в тре­тій від­мо­ві?

Го­ло­ва ро­бо­чої ко­мі­сії із ви­вче­н­ня пи­та­н­ня що­до мо­жли­во- го об’єд­на­н­ня гро­мад Во­ло­ди­мир МОЛНАР вва­жає, що весь спро­тив ство­рен­ню об’єд­на­ної гро­ма­ди — спра­ва рук держ­адмі­ні­стра­цій. А суть кон­флі­кту зво­ди­ться до то­го, що бю­дже­тні аси­гну­ва­н­ня йти­муть в те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди на­пря­му, оми­на­ю­чи ка­бі­не­ти та ки­ше­ні держ­чи­нов­ни­ків. Йо­го ко­ле­га з Ни­жньо­го Се­ли­ща — Оле­ксандр Ли­пчей — на­го­ло­шує, що бо­роть­ба їхньої гро­ма­ди є при­кла­дом і для ін­ших сіль­ських рад обла­сті, які та­ко­жма­ють на­мір об’єд­ну­ва­ти­ся, але пре­синг чи­нов­ни­ків держ­адмі­ні­стра­цій, від­вер­те за­ля­ку­ва­н­ня стри­мує їх.

Тим ча­сом не­га­тив­ний ви­сно­вок з ОДА уже отри­ма­ла і Не­лі­пин­ська сіль­ська ра­да на Сва­ляв­щи­ні, а від По­лян­ської сіль­ської ра­ди цьо­го жра­йо­ну не хо­ті­ли на­віть при­йма­ти па­кет до­ку­мен­тів для на­да­н­ня ви­снов­ку про мо­жли­вість утво­ре­н­ня об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди. А на чер­зі за­вер­ше­н­ня об’єд­нав­чих про­це­сів ще у ше­сти— во­сьми май­бу­тніх об’єд­на­них гро­мад. Що на них че­кає в ка­бі­не­тах обл­держ­адмі­ні­стра­ції, яка штам­пує негативні висновки?

Ре­гіо­наль­ний Офіс впро­ва­дже­н­ня де­цен­тра­лі­за­цій­ної ре­фор­ми За­кар­пат­сько­го ре­гіо­наль­но­го від­ді­ле­н­ня Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни скли­кає уже дру­ге за­сі­да­н­ня Ре­гіо­наль­ної пла­тфор­ми роз­ви­тку і ре­форм в обла­сті, на яке за­про­сив і пред­став­ни­ків ОДА, і обл­ра­ди та Мін­ре­гіо­ну та на­ро­дних де­пу­та­тів. Мо­жли­во, за кру­глим сто­лом вда­сться зна­йти по­ро­зу­мі­н­ня в справі де­цен­тра­лі­за­цій­ної ре­фор­мі на За­кар­пат­ті...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.