Най­кра­щі на авіа­шоу

«Дзвін» та бо­йо­ві роз­во­ро­ти уви­ко­нан­ні укра­їн­сько­го вій­сько­во­го льо­тчи­ка спра­ви­ли вра­же­н­ня на єв­ро­пей­ську­пу блі­ку­під час SIAF-2016

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Пі­ло­ти По­ві­тря­них сил Зброй­них сил Укра­ї­ни успі­шно ви­сту­пи­ли під час дво­ден­но­го між­на­ро­дно­го авіа­цій­но­го по­ка­зу SIAF-2016 в мі­сті Сльяч (Сло­ва­цька Ре­спу­блі­ка), по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. Ра­ні­ше укра­їн­ці бу­ли уча­сни­ка­ми сло­ва­цько­го авіа­шоу у 2013 ро­ці. Цьо­го­річ Укра­ї­ну пред­став­ля­ли екі­па­жі двох ви­ни­щу­ва­чів Су-27 та Су-27УБ на ста­ти­чно­му та ди­на­мі­чно­му по­ка­зах, а та­ко­жвій­сько­во­транс­порт­ний лі­так Ан-26. Укра­їн­ську де­ле­га­цію очо­лив за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча По­ві­тря­них сил з авіа­ції — на­чаль­ник авіа­ції ко­ман­ду­ва­н­ня По­ві­тря­них сил Зброй­них сил Укра­ї­ни пол­ков­ник Ан­дрій Яре­цький.

«Фір­мо­вий» про­хід лі­та­ків па­рою у не­бі Сло­вач­чи­ни, спо­ві­стив усім при­су­тнім про при­бу­т­тя укра­їн­ських уча­сни­ків. Льо­тчик По­ві­тря­них сил Зброй­них сил Укра­ї­ни пол­ков­ник Оле­ксандр Оксан­чен­ко під час сво­го ви­сту­пу в по­ві­трі зди­ву­вав пу­блі­ку онов­ле­ною про­гра­мою. До фі­гур ви­що­го пі­ло­та­жу він до­дав кіль­ка но­вих еле­мен­тів, а та­ко­жу­скла­днив про­гра­му ефе­ктни­ми зв’яз­ка­ми на зра­зок ко­сих пе­тель під 90 гра­ду­сів. Най­біль­ше пу­блі­ку вра­зи­ло без­до­ган­не ви­ко­на­н­ня пе­тлі Не­сте­ро­ва, кіль­кох «Дзво­нів», бо­йо­ві роз­во­ро­ти з по­во­ро­том у вну­трі­шній бік («Ву­хо»), бо­йо­ві роз­во­ро­ти з бо­чка­ми.

На авіа­шоу за­ві­та­ли дав­ні ша­ну­валь­ни­ки укра­їн­ських вій­сько­вих пі­ло­тів. Свою під­трим­ку ви­сло­ви­ли сло­ва­цькі фа­ни, які три ро­ки то­му сфо­то­гра­фу­ва­ли наш ви­ни­щу­вач Су-27 в по­ві­трі, а по­тім пре­зен­ту­ва­ли на­ма­льо­ва­ну кар­ти­ну. Са­ме пу­блі­ка й ви­зна­чи­ла пе­ре­мож­ця се­ред вій­сько­вих льо­тчи­ків, які пі­ло­ту­ва­ли впро­дов­ждвох днів. Ним став Оле­ксандр Оксан­чен­ко, який отри­мав від ко­ман­ду­ю­чо­го По­ві­тря­ни­ми си­ла­ми Сло­ва­цької Ре­спу­блі­ки спе­ці­аль­ний тро­фей.

По­пе­ре­ду у на­ших по­ві­тря­них асів ви­сту­пи на між­на­ро­дних авіа­по­ка­зах в Че­хії та на Маль­ті.

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.