Ме­та – за­по­біг­ти подаль­шій еска­ла­ції

Гро­мад­ськість за­кли­кає Вер­хов­ну­Ра­дув­ста­но­ви­ти пам’ятні дні вша­ну­ва­н­ня жертв поль­ських зло­чи­нів про­ти укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Ві­до­мі пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­мад­сько­сті звер­ну­ли­ся до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з ви­мо­гою ухва­ли­ти по­ста­но­ву, яка має да­ти оцін­ку ан­ти­укра­їн­ським по­ста­но­вам пар­ла­мен­ту Ре­спу­блі­ки Поль­ща та ви­зна­ти зло­чин­ни­ми дії поль­ської сто­ро­ни на укра­їн­ських етні­чних те­ри­то­рі­ях до, під час і пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Звер­не­н­ня зокре­ма під­пи­са­ли Ле­о­нід Крав­чук, Лев­ко Лук’янен­ко, Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко, Во­ло­ди­мир Гор­бу­лін, Дми­тро Пав­ли­чко, Іван Драч, Бо­рис Та­ра­сюк, Во­ло­ди­мир Огриз­ко, Оле­ксандр Скі­паль­ський, Ми­ко­ла Жу­лин­ський, Іван Дзю­ба, Ва­силь Шкляр, а та­ко­жві­до­мі істо­ри­ки Юрій Ша­по­вал, Во­ло­ди­мир Сер­гій­чук, Ста­ні­слав Куль­чи­цький та де­ся­тки ін­ших зна­них укра­їн­ців.

Звер­не­н­ня бу­ло іні­ці­йо­ва­не у від­по­відь на по­ру­ше­н­ня пар­ла­мен­том Поль­щі до­мов­ле­но­стей що­до спіль­ної оцін­ки поль­сько-укра­їн­сько­го про­ти­сто­я­н­ня у 1943—1945 ро­ках.

Іні­ці­а­то­ри звер­не­н­ня за­про­по­ну­ва­ли Вер­хов­ній Ра­ді про­го­ло­си­ти 23 ве­ре­сня Днем поль­ських ре­пре­сій су­про­ти ав­то­хтон­но­го укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня Га­ли­чи­ни. Са­ме в цей день у 1930 ро­ці Пре­зи­дія Ра­ди мі­ні­стрів та мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ ІІ Ре­чі По­спо­ли­тої ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про ши­ро­ко­мас­шта­бні ан­ти­укра­їн­ські ре­пре­сив­ні за­хо­ди, офі­цій­но на­зва­ні поль­ською вла­дою «па­ци­фі­ка­ці­єю». Та­кож­про­по­ну­є­ться ви­зна­чи­ти 25 гру­дня як День пам’яті ге­но­ци­дно­го ви­ни­ще­н­ня поль­ським під­пі­л­лям ав­то­хтон­но­го укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня на спо­кон­ві­чних укра­їн­ських зем­лях. Са­ме в цей день у 1942 ро­ці поль­ські зброй­ні фор­му­ва­н­ня роз­по­ча­ли ма­со­ві вбив­ства укра­їн­ців. Крім то­го, про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти 28 кві­тня Днем пам’яті укра­їн­ців, що ста­ли жер­тва­ми на­силь­ної де­пор­та­ції поль­ською дер­жа­вою. Са­ме цьо­го дня в 1947 ро­ці поль­ські дер­жав­ні ка­раль­ні ор­га­ни роз­по­ча­ли опе­ра­цію «Ві­сла».

Во­дно­час уча­сни­ки прес-кон­фе­рен­ції по­зи­тив­но оці­ни­ли під­пи­са­ну в Ки­є­ві 24 сер­пня 2016 ро­ку Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни та пре­зи­ден­том Ре­спу­блі­ки Поль­ща Спіль­ну Де­кла­ра­цію. Іні­ці­а­то­ри звер­не­н­ня та­ко­жза­кли­ка­ють «здо­ро­ві си­ли поль­сько­го по­лі­ти­ку­му і су­спіль­ства про­ти­ді­я­ти куль­ти­ву­ван­ню укра­ї­но­фоб­ської ре­ван­шист­ської істе­рії в Ре­спу­блі­ці Поль­ща, спіль­но пра­цю­ва­ти над від­нов­ле­н­ням кон­стру­ктив­но­го укра­їн­сько-поль­сько­го діа­ло­гу та утри­му­ва­тись від одно­сто­рон­ніх дій, які шко­дять роз­бу­до­ві дру­жніх сто­сун­ків між­Укра­ї­ною та Поль­щею. По­лі­ти­ка по­ро­зу­мі­н­ня га­ран­ту­ва­ти­ме при­ро­дний альянс Укра­ї­ни і Поль­щі у бо­роть­бі з одві­чним спіль­ним во­ро­гом — Ро­сі­єю. Змі­цне­н­ня стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства Укра­ї­ни та Поль­щі у ці скла­дні ча­си по­си­лить без­пе­ку на­ших кра­їн і усі­єї Єв­ро­пи».

Уча­сни­ки прес-кон­фе­рен­ції та­ко­жза­зна­чи­ли, що іні­ці­ю­ва­ли це звер­не­н­ня, аби спо­ну­ка­ти пар­ла­мент Поль­щі ска­су­ва­ти по­ста­но­ви се­на­ту від 7 ли­пня та Се­йму від 22 ли­пня 2016 ро­ку як та­кі, що під­ри­ва­ють до­ві­ру між­на­ши­ми на­ро­да­ми, су­пе­ре­чать істо­ри­чній прав­ді та став­лять під за­гро­зу стра­те­гі­чне пар­тнер­ство між Поль­щею та Україною. Ме­та звер­не­н­ня — за­по­біг­ти подаль­шій еска­ла­ції в укра­їн­сько-поль­ських сто­сун­ках.

Звер­не­н­ня, яке під­пи­са­ли пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­мад­сько­сті з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, є від­кри­тим для при­єд­на­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.