Ар­хе­о­ло­ги зна­йшли ар­те­факт

Кам’яний куль­то­вий ком­плекс на Хор­ти­ці не має ана­ло­гів усві­ті!

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

УЗа­по­ріж­жі на остро­ві Хор­ти­ця в бал­ці «Ге­не­рал­ка-2» за­вер­ше­но ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки пам’ятки істо­рії та ар­хі­те­кту­ри, кам’яно­го куль­то­во­го ком­пле­ксу ям­ко­вої куль­ту­ри, ана­ло­гів яко­го, на дум­ку екс­пер­тів, не­має в усьо­му сві­ті!

Схо­жі куль­то­ві об’єкти бу­ло зна­йде­но в Пор­ту­га­лії та кра­ї­нах Азії, але, на від­мі­ну від За­по­ріж­жя, во­ни бу­ли без за­хо­ро­нень. То- ді як са­ме в За­по­ріж­жі ар­хе­о­ло­гі­чна екс­пе­ди­ція гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Но­ва ар­хе­о­ло­гі­чна шко­ла» ра­зом із на­у­ков­ця­ми На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Хор­ти­ця» роз­ко­па­ли ба­га­то справ­жніх ар­те­фа­ктів.

Цей куль­то­вий ком­плекс одно­ша­ро­вий і скла­да­є­ться з во­сьми ро­вів, які зо­рі­єн­то­ва­ні в всі сто­ро- ни сві­ту та утво­рю­ють своє­рі­дне кіль­це. На дум­ку істо­ри­ків, цей куль­то­вий ком­плекс ду­же від­рі­зня­є­ться від свя­ти­ли­ща-об­сер­ва­то­рії, від­кри­тої з про­ти­ле­жно­го бо­ку остро­ва Хор­ти­ця ра­ні­ше, че­рез пов­ну від­су­тність си­стем­но­го ка­мі­н­ня, ще тут зна­чно біль­ше ар­хе­о­ло­гі­чно­го ма­те­рі­а­лу. Тож, за да­ни­ми ар­хе­о­ло­гів, цей об’єкт не­пе­ре­дба­чу­ва­ний. Йо­го ко­па­ють із 2000 ро­ку і що­ра­зу зна­хо­дять щось но­ве. Ком­плекс має ді­а­метр шість-сім ме­трів, за­пов­не­ний ке­ра­мі­кою, кіс­тка­ми та ка­мі­н­ням.

При­мі­тно, що по­над чо­ти­ри ти­ся­чі ро­ків то­му на­ші пра­щу­ри при­кра­ша­ли ке­ра­мі­чні ви­ро­би від­ти­ском шнур­ка, і цей ор­на­мент з’явив­ся та роз­по­всю­див­ся пра­кти­чно одно­ча­сно від са­мі­сінь­ко­го Ура­лу до Ве­ли­ко­бри­та­нії та Пор­ту­га­лії. Пле­ме­на, яким бу­ла при­та­ман­на шнур­ко­ва куль­ту­ра, від­но­ся­ться до ін­до-єв­ро­пей­ської гру­пи, яку ще на­зи­ва­ють ін­до­а­рій­ською. Цей куль­то­вий кам’яний ком­плекс у бал­ці «Ге­не­ра­ла» на­стіль­ки ве­ли­кий, що за 16 ро­ків роз­ко­па­ли ли­ше чверть те­ри­то­рії. При­ро­дно, що вче­ні очі­ку­ють на но­ві сен­са­цій­ні ар­хе­о­ло­гі­чні від­кри­т­тя.

Як про­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію ди­ре­ктор обла­сно­го цен­тру охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни та ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Но­ва ар­хе­о­ло­гі­чна шко­ла» Олег Ту­боль­цев, пам’ятка «Ге­не­рал­ка-2», да­ту­є­ться тре­тім ти­ся­чо­лі­т­тям до на­шої ери та від­но­си­ться до ям­ко­вої куль­ту­ри. Під час роз­ко­пок зна­йде­но уні­каль­ні ком­пле­кси, ке­ра­мі­чні ви­ро­би, за­ли­шки кі­сток тва­рин. Окрім то­го, при роз­ко­пках ви­яви­ло­ся, що у верх­ній ча­сти­ні пам’ятки «Ге­не­рал­ка-2» є мо­гиль­ник зру­бної куль­ту­ри. Та­ко­ж­зна­йде­но дру­ге по­гре­бі­н­ня у кам’яній за­клад­ці.

На­га­да­є­мо, 2011 ро­ку із Дні­про­во­го дна біля Хор­ти­ці під­ня­ли меч, який, імо­вір­но, був вла­сні­стю кня­зя Свя­то­сла­ва, що, згі­дно з істо­ри­чни­ми до­ку­мен­та­ми, за­ги­нув під час пе­ре­пра­ви.

ФОТО З САЙТА SICH.ZP.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.