«Квіт на­ції»

Під та­кою на­звою в Укра­їн­сько­му до­мі пред­став­ле­но ми­сте­цький про­ект Ро­ма­на Бон­чу­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Зна­ний ху­до­жник із Іва­но- Фран­ків­ська при­свя­тив свою ви­став­ку 25- річ­чю Не­за­ле­жно­сті. Май­стер на­го­ло­шує, що за­раз на­ше су­спіль­ство по­тре­бує пе­ре­о­сми­сле­н­ня сво­єї істо­рії, утвер­дже­н­ня вла­сної іден­ти­чно­сті, усві­дом­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті пе­ред май­бу­тнім. Так са­мо — як і ство­ре­н­ня на­ціо­наль­но­го пан­те­о­ну ге­ро­їв, ко­трі не про­сто тво­рять чер­го­вий міф, а до­по­ма­га­ють зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся у бу­рем­но­му ми­ну­ло­му і сьо­го­ден­ні, по­ста­ють ду­хов­ним і мо­раль­ним осер­дям для оборони і со­бор­ної роз­бу­до­ви дер­жав­но­сті, збе­рі­га­ють і при­мно­жу­ють про­гре­сив­ну актив­ність су­спіль­ства. Су­го­ло­сно за­по­віді Іва­на Фран­ка: « Нам по­ра для Укра­ї­ни жить! » , 160- рі­чний юві­лей яко­го від­зна­чи­ли 27 сер­пня.

Істо­рія тво­ри­ться силь­ни­ми осо­би­сто­стя­ми, но­сі­я­ми справ­жньо­го ду­ху, ко­трі че­рез вчи­нок пе­ред мо­раль­ною і вну­трі­шньою від­по­від­аль­ні­стю йдуть на смерть, — та­кий ідей­ний за­дум і лей­тмо­тив са­мо­бу­тньо­го про­е­кту Ро­ма­на Бон­чу­ка, роз­кла­ли ор­га­ні­за­то­ри акції.

Ман­дрів­ну ви­став­ку, яка роз­по­ча­ла­ся в Іва­но­Фран­ків­ську, а ни­ні ро­бо­ти ми­тця мо­жуть по­ба­чи­ти ки­я­ни і го­сті на­шої сто­ли­ці, за за­ду­мом Р. Бон­чу­ка, пред­став­лять по рі­зним ку­то­чкам Укра­ї­ни. В екс­по­зи­ції пред­став­ле­но близь­ко пів­со­тні порт­ре­тів ви­зна­чних істо­ри­чних по­ста­тей ми­ну­ло­го і те­пе­рі­шньо­го — твор­ців укра­їн­ської дер­жав­но­сті.

На жи­во­пи­сних порт­ре­тах, час­тко­во пред­став­ле­них у фор­мі бджо­ли­них стіль­ни­ків, пе­ред гля­да­ча­ми про­май­не по­над сто­лі­тня істо­рія на­шої дер­жа­ви: від її за­снов­ни­ків і ав­то­ри­те­тів до ни­ні­шніх роз­бу­дов­ни­ків і за­хи­сни­ків: ре­лі­гій­ні ді­я­чі, по­лі­ти­ки, ко­за­ки, ко­бза­рі, май­да­нів­ці, « кі­бор­ги» , по­ле­глі на схо­ді во­ї­ни АТО. Зокре­ма пред­став­ле­но обра­зи: Ми­ко­ли Го­го­ля, Йо­си­па Слі­по­го, Іва­на Фран­ка, В’яче­сла­ва Чор­но­во­ла, Сер­гія Ні­го­я­на, На­за­ра Вой­то­ви­ча, Ро­ма­на Гу­ри­ка, Усти­ма Го­ло­дню­ка, Лю­бо­ми­ра Гу­за­ра, Лі­ни Ко­стен­ко ( на фото), Та­ра­са Про­ха­ська, Оле­ся Са­ні­на та ін­ших.

Ви­став­ку в Арт-га­ле­реї Укра­їн­сько­го до­му мо­жна по­ба­чи­ти до 4 ве­ре­сня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВИСТАВКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.