Ди­кість

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

На­зва се­ла Ло­щи­нів­ка Ізма­їль­сько­го ра­йо­ну Оде­ської обла­сті те­пер на ву­стах у всі­єї кра­ї­ни. Не від до­бро­го жи­т­тя.

На­га­даю, ми­ну­лої су­бо­ти, 27 сер­пня, там зна­йшли ті­ло дев’яти­рі­чної дів­чин­ки з озна­ка­ми на­силь­ни­цької смер­ті. За пі­до­зрою у вбив­стві по­лі­ція за­три­ма­ла чо­ло­ві­ка ром­ської на­ціо­наль­но­сті. Хо­ча жо­дних обви­ну­ва­чень ще не ви­су­ну­то, вве­че­рі то­го ждня у Ло­щи­нів­ці по­ча­ло­ся те, що в по­лі­ції со­ром’ язли­во на­зва­ли « ма­со­ви­ми за­во­ру­ше­н­ня­ми». Про­сті­ше ка­жу­чи — по­гро­ми. Се­ля­ни тро­щи­ли й під­па­лю­ва­ли бу­дин­ки ром­ської гро­ма­ди, ла­ма­ли ме­блі, ви­би­ва­ли ши­би. Бе­злад вщух, ли­ше ко­ли при­бу­ли по­си­ле­ні за­го­ни пра­во­охо­рон­ців.

Ре­чі не менш стра­шні, ні­жу­бив­ство, ста­ли­ся на­сту­пно­го дня. Ло­щин­ці ви­су­ну­ли ви­мо­гу ви­се­ли­ти ро­мів. У від­по­відь го­ло­ва Ізма­їль­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­ти­на Стой­ко­ва за­яви­ла, що ро­ми по­го­ди­лись (?) за­ли­ши­ти се­ло. Го­ло­ву під­три­мав де­пу­тат рай­ра­ди від Ло­щи­нів­ки Юрій Ши­шман: «Всі за­спо­ко­ю­ю­ться, роз­хо­дя­ться по до­мів­ках. Зав­тра ми за­без­пе­чу­є­мо ко­ри­дор, во­ни ви­їжджа­ють з се­ла, а ми бу­де­мо жи­ти так, як і жи­ли до цьо­го » ( ци­ту­є­ться за сай­том dumskaya.net).

От­же. У ХХІ сто­літ­ті че­рез два ро­ки пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті (так, гі­дно­сті — ні­хто ще не за­був?) ме­шкан­ці ці­ло­го се­ла вла­што­ву­ють етні­чний по­гром, а офі­цій­ні осо­би за­мість при­пи­не­н­ня ха­о­су вла­што­ву­ють при­му­со­ву де­пор­та­цію... жер­твам по­гро­му. Ски­да­ю­чи про­ви­ну на ці­лий народ че­рез одно­го пі­до­зрю­ва­но­го.

Ло­гі­ка дав­но і до­бре зна­йо­ма, чи не так?

І за при­кла­да­ми да­ле­ко хо­ди­ти не тре­ба. Все у нас уже бу­ло.

« Єв­реї п’ ють кров » . «Крим­ські та­та­ри — по­плі­чни­ки Гі­тле­ра». «Укра­їн­ці — фа­ши­сти, які вби­ва­ють за ро­сій­ську мо­ву».

Всіх ви­сла­ти. Всіх у та­бір. Всіх до яру.

Яка не­ви­мов­на пер­ві­сна ди­кість.

Укра­ї­на — то­чно не Ро­сія?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.