«Це під­ло й ни­цо»

Ро­сій­ське ви­дав­ни­цтво хо­че за­па­тен­ту­ва­ти хе­штег #яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти і ви­да­ти книж­ку з істо­рі­я­ми уча­сни­ків ці­єї кам­па­нії

Den (Ukrainian) - - Культура - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Дня­ми на сай­ті ви­дав­ни­цтва «Ексмо» з’яви­лась но­ви­на: «Опу­блі­ко­ва­ні на вір­ту­аль­них сто­рін­ках ме­ре­жі від­вер­ті істо­рії під хе­ште­гом #яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти шо­ку­ва­ли сво­єю кіль­кі­стю... Слі­дом за твор­цем фле­шмо­бу жур­на­лі­стом Ана­ста­сі­єю Мель­ни­чен­ко, яка на­ди­хну­ла без­ліч жі­нок го­во­ри­ти про осо­би­сте без стра­ху і со­ро­му, ви­дав­ни­цтво «Ексмо» по­чи­нає ро­бо­ту над про­е­ктом, який на­вчить справ­ля­ти­ся з на­слід­ка­ми на­силь­ства і за­по­бі­га­ти йо­му, вча­сно ре­а­гу­ю­чи на сим­пто­ми не­здо­ро­вих жит­тє­вих си­ту­а­цій. Кі­стяк книж­ки скла­да­ти­муть істо­рії, опу­блі­ко­ва­ні під хе­ште­гом #яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти, — для юри­ди­чно гра­мо­тно­го ви­ко­ри­ста­н­ня впі­зна­ва­но­го хе­ште­га­сим­во­лу в на­зві книж­ки ви­дав­ни­цтво по­да­ло за­яв­ку в Ро­спа­тент на ре­є­стра­цію то­вар­но­го зна­ка на книж­ко­ву про­ду­кцію...».

Ви­дав­ни­чий дім ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що участь у під­го­тов­ці книж­ки ві­зьме іні­ці­а­тор­ка кам­па­нії #яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти Ана­ста­сія Мель­ни­чен­ко. Про­те са­ма Ана­ста­сія ді­зна­ла­ся про ідею «Ексмо» ви­пад­ко­во.

«За­зда­ле­гідь про це ме­ні ні­чо­го не ка­за­ли. Ме­ні за­те­ле­фо­ну­ва­ли ро­сій­ські жур­на­лі­сти й за­пи­та­ли, як я став­лю­ся до та­ко­го про­е­кту. Для ме­не це ста­ло но­ви­ною. Ро­згу­би­ла­ся, не зна­ла, що від­по­ві­сти. На­пи­са­ла про си­ту­а­цію у Facebook, і з цьо­го пі­шла роз­кру­тка те­ми, — роз­по­від­ає Ана­ста­сія Мель­ни­чен­ко. — Як­би не ви­слу­ха­ла то­го пред­став­ни­ка ро­сій­ських ЗМІ, ду­маю, так би про це й не до­від­а­ла­ся. Та­кож ме­ні на­пи­сав пред­став­ник «Ексмо» — по­яснив, що за книж­ку во­ни хо­чуть зро­би­ти, і ви­сло­вив на­дію, що я з ни­ми спів­пра­цю­ва­ти­му. Це са­ме ви­дав­ни­цтво по­ві­до­ми­ло у се­бе на сай­ті, але з то­го ча­су ні­хто не ви­хо­див зі мною на зв’язок».

Іні­ці­а­тор­ку кам­па­нії #яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти, яка та­кож є го­ло­вою гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції STUDENA (а не жур­на­ліс­ткою, як на­пи­са­ли на сай­ті «Ексмо»), на­віть за­ба­ни­ли у Facebook за обу­ре­ний до­пис сто­сов­но ці­єї си­ту­а­ції.

Між ін­шим, кіль­ка укра­їн­ських ви­дав­ництв звер­та­ли­ся ра­ні­ше до Ана­ста­сії за до­зво­лом ви­да­ти істо­рії, опри­лю­дне­ні в рам­ках кам­па­нії (на­га­да­є­мо, ти­ся­чі жі­нок роз­по­ві­ли у со­цме­ре­жах, ча­сто впер­ше, про те, як сти­кну­ли­ся з на­силь­ством). Зокре­ма «Фо­ліо» хо­ті­ло зро­би­ти книж­ку, по­ді­бну до тої, що пла­ну­ють ви­да­ти у Ро­сії. «У «Фо­ліо» від по­ча­тку го­во­ри­ли, що бра­ти­муть до­зво­ли на пу­блі­ка­цію істо­рій в усіх жі­нок. То­ді від­мо­ви­лась ма­ти з цим щось спіль­не. По­я­сни­ла, що не­пра­виль­но про­сто пу­блі­ку­ва­ти істо­рії. Та­ка книж­ка бу­де ду­же бо­лю­чою, її ні­хто не чи­та­ти­ме, бо лю­ди ем­па­ту­ють, це важ­ко, — ка­же іні­ці­а­тор­ка кам­па­нії #яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти. — Те­пер знов зв’яза­лась з цим ви­дав­ни­цтвом і пе­ре­ко­на­ла, що тре­ба ви­да­ва­ти книж­ку для під­лі­тків, де по­ру­шу­ва­ти­му­ться те­ми, за­че­пле­ні кам­па­ні­єю. Роз­по­віді, опри­лю­дне­ні під час неї, мо­жна ви­ко­ри­ста­ти для ілю­стра­цій. По­пе­ре­дньо по­го­ди­ли цю ідею».

Ана­ста­сія пе­ре­ко­на­на, що ре­є­стру­ва­ти тор­го­вель­ну мар­ку «#яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти» вза­га­лі є не­пра­виль­ним. «Я не вва­жаю, що будь-хто має пра­во на­жи­ва­ти­ся на істо­рі­ях чи ко­мер­ці­а­лі­зу­ва­ти со­ці­аль­ну акцію. Це під­ло й ни­цо», — на­пи­са­ла акти­віс­тка у Facebook.

Жо­дних юри­ди­чних ва­же­лів, щоб впли­ну­ти на «Ексмо», в Ана­ста­сії Мель­ни­чен­ко не­має. «Тут пи­та­н­ня, на­скіль­ки ви­дав­ни­цтво до­ро­жить сво­єю ре­пу­та­ці­єю, — ко­мен­тує іні­ці­а­тор­ка кам­па­нії #яНе­Бо­ю­сьСка­за­ти. — За­раз ду­же ба­га­то лю­дей обу­ре­ні, «Ексмо» че­рез це тер­пить не­про­сті ча­си. Спо­ді­ва­юсь, жі­но­ча спіль­но­та, зокре­ма ро­сій­ська, на­ти­сне на них».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.