«Ситуація для ма­ло­го бі­зне­су в Укра­ї­ні геть скру­тна»

Ек­спер­ти ко­мен­ту­ють сплеск ін­те­ре­су пра­во­охо­рон­них ор­га­нів до пе­ре­ві­рок під­при­ємств

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Оста­н­ня де­ся­ти­ден­ка сер­пня ви­да­ла­ся до­сить три­во­жною для укра­їн­сько­го бі­зне­су. Во­на по­ча­ла­ся із за­яви СБУ про ви­кри­т­тя ме­ха­ні­зму роз­кра­да­н­ня держ­ко­штів під час за­ку­пів­лі про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для га­зо­до­був­ної га­лу­зі. « Пра­во­охо­рон­ці вста­но­ви­ли, що про­тя­гом 2012—2014 ро­ків ке­рів­ни­цтво одно­го з дер­жав­них га­зо­до­був­них під­при­ємств ( то­го ждня з’ ясу­ва­ло­ся, що це — «до­чка» «На­фто­га­зу Укра­ї­ни» — «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня») укла­ло низ­ку угод з кіль­ко­ма ко­мер­цій­ни­ми стру­кту­ра­ми. Бі­зне­сме­ни ма­ли на­да­ти про­грам­не за­без­пе­че­н­ня більш ні­жна 62 міль­йо­ни гри­вень для об’єктів га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня», — го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-цен­тру СБУ.

ВИРОК БЕЗ СУ­ДУ

Спе­цслу­жба вста­но­ви­ла й за­до­ку­мен­ту­ва­ла від­су­тність спла­че­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня у го­лов­но­му офі­сі держ­під­при­єм­ства і йо­го ре­гіо­наль­них стру­кту­рах. При цьо­му бу­ла ви­яв­ле­на до­ку­мен­та­ція, що до­во­дить про­ве­де­н­ня ці­єї опе­ра­ції за ра­ху­нок ко­штів бю­дже­ту. Прес-слу­жба по­ін­фор­му­ва­ла про від­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня з низ­ки ста­тей Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни й про те, що не­від­кла­дні опе­ра­тив­но-слід­чі дії для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті всіх чи­нов­ни­ків і ко­мер­сан­тів, за­ді­я­них у ме­ха­ні­змі роз­кра­да­н­ня бю­дже­тних ко­штів, три­ва­ють.

Зві­сно, у цьо­му бра­ла участь і Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра. Один з ме­трів і ста­ро­жи­лів укра­їн­сько­го бі­зне­су, ві­до­мий вен­чур­ний під­при­є­мець Єв­ген Уткін, по­ві­до­мив, що во­на про­во­дить ви­лу­че­н­ня до­ку­мен­тів в офі­сі ком­па­нії ТОВ «Юармс» (Ки­їв), що на­ле­жить «Ква­зар-мі­кро» (хол­динг KM Core). «За­раз три­ва­ють слід­чі дії в усіх ком­па­ні­ях, що мі­стя­ться на те­ри­то­рії, — по­ві­дом­ляв Уткін. — Від­бу­ва­є­ться ви­лу­че­н­ня всьо­го під­ряд, зокре­ма й гро­шо­вих на­ко­пи­чень спів­ро­бі­тни­ків». Під­при­є­мець уто­чнив, що під­ста­вою для слід­чих дій ста­ло рі­ше­н­ня Пе­чер­сько­го су­ду від 4 сер­пня.

За йо­го сло­ва­ми, спів­ро­бі­тни­ки Ген­про­ку­ра­ту­ри й Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни вран­ці зла­ма­ли две­рі й про­ни­кли в офіс KM Core, про­те по­тім пред­став­ни­ки СБУ, «пе­ре­ко­нав­шись у від­су­тно­сті на да­ний мо­мент за­гро­зи з на­шо­го бо­ку що­до руй­ну­ва­н­ня дер­жав­них за­сад», по­ки­ну­ли те­ри­то­рію. На­при­кін­ці дня під­при­є­мець уто­чнив, що об­шу­ки три­ва­ють, зокре­ма, в ком­па­нії «КМ. Сер­віс», де пра­цю­ють при­би­раль­ни­ці, во­дії й ін­ші лю­ди, що за­без­пе­чу­ють жит­тє­ді­яль­ність ком­па­нії. «Ча­сти­на з них, ті, хто не ві­рить у бан­ків­ську си­сте­му, збе­рі­га­ли за­оща­дже­н­ня в офі­сі. Гро­ші ви­лу­че­ні (при­їха­ли) «швид­кі до­по­мо­ги» — пов­на де­мо­ти­ва­ція... Йде бру­таль­не зну­ща­н­ня з про­стих лю­дей. Крім то­го, та­кий ві­я­ло­вий на­їзд йде по на­ших су­сі­дах», — опи­сав си­ту­а­цію за­снов­ник «Ква­зар­мі­кро». Він під­кре­слив, що ком­па­нія впев­не­на у сво­їй пра­во­ті, й за­раз пра­цює з адво­ка­та­ми.

А ОБІЦЯЛИ НЕ ДОПУСТИТИ ТИСКУ

Че­рез два дні пі­сля опи­са­них по­дій прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман за­пев­нив, що не допу­стить яко­гось тиску на укра­їн­ський бі­знес. «Я не під­три­мую ні­яко­го тиску на бі­знес, я вза­га­лі цьо­го не ро­зу­мію. Вва­жаю, що го- лов­не на­ше зав­да­н­ня — це зро­ста­н­ня на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки як по­хі­дної ін­ших ін­те­гра­цій­них про­це­сів і змін», — ска­зав прем’єр на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми ди­п­уста­нов. Він за­пев­нив, що пи­та­н­ня зов­ні­шніх і вну­трі­шніх ін­ве­сти­цій — це прі­о­ри­тет но­мер один. «За­хист ін­ве­сти­цій, су­про­від ін­ве­сти­цій, ство­ре­н­ня умов для уне­мо­жлив­ле­н­ня яко­гось тиску — це моє зав­да­н­ня сьо­го­дні», — під­кре­слив Грой­сман.

Але, ма­буть, ці сло­ва бу­ли не більш ні­ж­зви­чни­ми за­кли­на­н­ня- ми, які укра­їн­ський бі­знес от уже 25 ро­ків чує від мо­жно­влад­ців. Не­ви­пад­ко­во ще че­рез два дні Уткін був ви­му­ше­ний йти на при­йом до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка. « Об­шук у ме­не — не по­оди­но­кий ви­па­док. До цьо­го, ти­жні зо два то­му, ми зу­стрі­ча­ли­ся з гру­пою лю­дей, які за­йма­ю­ться IT і ви­со­ки­ми те­хно­ло­гі­я­ми. І одне з пи­тань, яке ми по­ру­шу­ва­ли, — ре­гу­ляр­ні на­їзди си­ло­вих ві­домств на IT-ком­па­нії » , — роз­по­вів Уткін. За йо­го сло­ва­ми, ві­зит до Пре­зи­ден­та є про­дов­же­н­ням зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми IT- бі­зне­су. Тіль­ки те­пер він, зві­сно, був « пі­ді­грі­тий бру­таль­ним на­їздом не ли­ше на мою ком­па­нію, а й уза­га­лі на ком­па­нії, про­пи­са­ні за ці­єю адре­сою, які ма­ли й не ма­ли сто­су­нок до ви­со­ких те­хно­ло­гій і до ме­не».

За сло­ва­ми Уткі­на, Пре­зи­дент ска­зав, що пред­став­ни­кам IT-бі­зне­су й пред­став­ни­кам вла­ди не­об­хі­дно ра­зом по­пра­цю­ва­ти, зокре­ма й з Ген­про­ку­ра­ту­рою, щоб та­кі си­ту­а­ції біль­ше не по­вто­рю­ва­ли­ся. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня, чи за­до­во­ле­ний він зу­стріч­чю з По­ро­шен­ком, Уткін за­явив: «Я за­до­во­ле­ний мо­жу бу­ти ли­ше ре­зуль­та­том. Ме­не про­цес ці­ка- вить аб­со­лю­тно в ін­шій сфе­рі ді­яль­но­сті. То­му ре­зуль­та­том бу­ду за­до­во­ле­ний чи не за­до­во­ле­ний че­рез ти­ждень».

Тим ча­сом у сво­їх ви­слов­лю­ва­н­нях Пре­зи­дент По­ро­шен­ко зав­жди на бо­ці бі­зне­су. На зга­ду­ва­ній ви­ще зу­стрі­чі з IT-бі­зне­сом, а то­чні­ше — з укра­їн­ськи­ми стар­та­па­ми, він за­пев­няв: «Ті по­ві­дом­ле­н­ня у ЗМІ, що бу­ли з при­во­ду об­шу­ків, « на­їздів » на IТ- ком­па­нії, не при­но­сять ко­ри­сті ні дер­жа­ві, ні імі­джу Укра­ї­ни у сві­ті, ні на­ве­ден­ню спра­ве­дли­во­сті. Мо­же, і є про­бле­ми з тим, що хтось ви­ко­ри­сто­вує не за при­зна­че­н­ням піль­ги й під­трим­ку, яку дер­жа­ва на­дає IТ- ін­ду­стрії, але бо­ро­ти­ся з цим то­чно тре­ба не че­рез об­шу­ки у ві­до­мих IТ-ком­па­ні­ях». Пре­зи­дент ви­со­ко оці­нив ді­яль­ність стар­та­пів в Укра­ї­ні. За йо­го сло­ва­ми, на­ра­зі 3% укра­їн­сько­го ВВП ство­рює IТ-га­лузь, і за остан­ній час у цій сфе­рі бу­ло ство­ре­но 15 ти­сяч ро­бо­чих місць з се­ре­дньою зар­пла­тою не менш як 2 ти­ся­чі до­ла­рів. Пре­зи­дент за­пев­нив, що вла­да роз­ро­бляє й про­во­дить змі­ни в адмі­ні­стру­ван­ні по­да­тків, щоб за­хи­сти­ти че­сний бі­знес від ути­сків з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

НА­ВІТЬ СУД ЇМ НЕ УКАЗ

Але у пра­во­охо­рон­них ор­га­нах, на­пев­но, сло­ва гла­ви дер­жа­ви сер­йо­зно не спри­йма­ю­ться. Май­же одно­ча­сно з об­шу­ка­ми в ІТ-ком­па­ні­ях Уткі­на та­кі жа­кції про­во­ди­ли­ся спів­ро­бі­тни­ка­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби в Оде­сі, в ком­па­ній «Олім­пекс Ку­пе Ін­тер­нешнл», «Ме­тал­зю­крайн Корп Лтд», «Втор­ме­текс­порт», «Фер­ко». «ГФС за­раз про­во­дить об­шук ком­па­ній-зер­но­трей­де­рів і тих, хто за­йма­є­ться пе­ре­вал­кою зер­на, бло­кує ро­бо­ту від­по­від­них ком­па­ній. Об­шук про­хо­дить одно­ча­сно за дев’ятьма адре­са­ми», — по­ві­до­ми­ла Ін­тер­факс-Укра­ї­на ди­ре­ктор юр­ком­па­нії LeGran.TT Те­тя­на Ти­та­рен­ко. За її сло­ва­ми, за­раз ДФС по­ру­шує за­кон і в одно­бі­чно­му по­ряд­ку роз­ри­ває до­го­во­ри між­Офі­сом з об­слу­го­ву­ва­н­ня ве­ли­ких пла­тни­ків по­да­тків і під­при­єм­ства­ми про ви­зна­н­ня еле­ктрон­ної до­ку­мен­та­ції. Та­ким чи­ном, ком­па­нії по­збав­ля­ю­ться мо­жли­во­сті своє­ча­сно за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ві на­кла­дні й під­па­да­ють під сер­йо­зні штра­фи, за ра­ху­нок яких ГФС виконує план зі зби­ра­н­ня пла­те­жів до бю­дже­ту.

«Одним на­ти­сне­н­ням кно­пки блокується ро­бо­та під­при­єм­ства, яке не мо­же ні по­да­тко­ву на­кла­дну за­ре­є­стру­ва­ти, ні по­да­ти еле­ктрон­ну зві­тність», — обу­рю­ва­ла­ся Ти­та­рен­ко. За її сло­ва­ми, ком­па­нії «Втор­ме­текс­порт» і «Фер­ко» по­да­ли по­зо­ви до су­ду на ДФС про ви­зна­н­ня про­ти­прав­ни­ми дій про ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру на еле­ктрон­не об­слу­го­ву­ва­н­ня. Суд за­бо­ро­нив ДФС не при­йма­ти на­кла­дні ком­па­нії, але по­да­тків­ці це рі­ше­н­ня не ви­ко­ну­ють до сьо­го­дні­шньо­го дня.

«Ми з ве­ли­ким за­не­по­ко­є­н­ням від­сте­жу­є­мо тен­ден­цію до за­ля­ку­ва­н­ня бі­зне­су із за­сто­су­ва­н­ням не­ци­ві­лі­зо­ва­них си­ло­вих ме­то­дів, — на­го­ло­шу­є­ться в отри­ма­ній «Днем» за­яві Спіл­ки укра­їн­ських під­при­єм­ців. — Об­шу­ки й бло­ку­ва­н­ня ро­бо­ти в ін­но­ва­цій­них ком­па­ні­ях Укра­ї­ни, що во­ло­ді­ють зна­чним ав­то­ри­те­том у сві­ті, не­га­тив­но впли­ва­ють на імі­джукра­їн­сько­го бі­зне­су як усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і се­ред по­тен­цій­них між­на­ро­дних ін­ве­сто­рів». «Ми за­кли­ка­є­мо ор­га­ни, від­по­від­аль­ні за пе­ре­шко­ду за­кон­ній ро­бо­ті укра­їн­ських ком­па­ній, за­ли­ши­ти у ми­ну­ло­му ра­дян­ські ка­раль­ні ме­то­ди спіл­ку­ва­н­ня з під­при­єм­ця­ми й пе­ре­йти до від­кри­тої й пу­блі­чної спів­пра­ці», — го­во­ри­ться в за­яві.

НЕ БУ­ТИ «КОРИСТУВАЧЕМ» КОРУМПОВАНОЇ СИСТЕМИ

Різ­ко за­су­див не­за­кон­ні дії пра­во­охо­рон­них ор­га­нів що­до під­при­єм­ців в Укра­ї­ні го­ло­ва ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки й під­при­єм­ни­цтва Вер­хов­ної Ра­ди Ві­ктор Га­ла­сюк. Ви­сту­па­ю­чи на під­трим­ку Єв­ге­на Уткі­на, ком­па­нії яко­го ста­ли чер­го­вим об’єктом бру­таль­но­го без­за­ко­н­ня з бо­ку СБУ і про­ку­ра­ту­ри, він за­зна­чає, що ситуація для ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су в Укра­ї­ні і без то­го більш ніж кри­ти­чна — геть скру­тна. «Кре­ди­ти під 25—30%, по­да­тки ви­щі, ніж у Єв­ро­пі, кон­тра­бан­да на ми­тни­ці про­цві­тає, ди­ктат енер­го­мо­но­по­лі­ста й «ста­рі-но­ві лю­ди» у вла­дних ка­бі­не­тах, які го­во­рять, що ре­фор­ми йдуть успі­шно, — про­сто не так швид­ко, як на­ле­жить. «Якщо це успі­шні ре­фор­ми, то яки­ми ж то­ді стра­шни­ми бу­ли б не­успі­шні?!» — на­пи­сав він на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці».

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», що ро­би­ти, Га­ла­сюк не без сар­ка­зму пе­ре­ра­ху­вав ва­рі­ан­ти по­ве­дін­ки укра­їн­ських під­при­єм­ців. Пер­ший: за­ли­ша­ти­ся «користувачем» на­яв­ної бю­ро­кра­ти­зо­ва­ної, корумпованої й мо­но­по­лі­зо­ва­ної системи й че­ка­ти кра­щих ча­сів. Дру­гий: емі­гру­ва­ти, що сьо­го­дні, на жаль, ро­блять на­віть та­ла­но­ви­ті, про­укра­їн­ські й успі­шні. І тре­тій: об’єд­ну­ва­ти­ся, ство­рю­ва­ти вла­сні ре­це­пти й ди­кту­ва­ти вла­ді свої пра­ви­ла гри. «Але якщо ти оби­ра­єш тре­тій ви­хід, до те­бе ра­но чи пі­зно при­хо­дять СБУ і про­ку­ра­ту­ра. Як при­йшли до ві­до­мо­го ін­но­ва­то­ра, во­лон­те­ра, ін­ве­сто­ра, ви­ро­бни­ка й ме­це­на­та Єв­ге­на Уткі­на. Мо­же, хо­чуть ви­вчи­ти ре­тель­ні­ше, чи справ­ді є ще та­кі лю­ди, які не емі­гру­ва­ли?» — іро­ні­зує пар­ла­мен­та­рій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.