Мі­сяць до­сту­пних іно­ма­рок: під­сум­ки

Ек­сперт: Ко­жна дру­га ав­тів­ка, яку ку­пу­ють укра­їн­ці, — б/у

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Уче­твер 1 ве­ре­сня ми­нає рів­но мі­сяць як на­був чин­но­сті за­кон про зни­же­н­ня став­ки акци­зу на вжи­ва­ні транс­порт­ні за­со­би. Від­по­від­ний до­ку­мент на­ро­дні де­пу­та­ти під­три­ма­ли 31 трав­ня, Пре­зи­дент По­ро­шен­ко під­пи­сав йо­го 4 ли­пня. За­кон по­ви­нен був зро­би­ти для укра­їн­ців до­сту­пні­ши­ми які­сні ав­то­мо­бі­лі. Але Пе­тро По­ро­шен­ко в уль­ти­ма­тив­но­му по­ряд­ку зму­сив пар­ла­мен­та­рі­їв вне­сти по­прав­ки до прийня­то­го за­ко­ну, які «уне­мо­жлив­лять зло­вжи­ва­н­ня».

То­жу під­сум­ку ку­пи­ти сьо­го­дні ли­ше для се­бе — не на про­даж— мо­жна тіль­ки одну ма­ши­ну на рік. Во­на має бу­ти не ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва, а та­ко­жвід­по­від­а­ти ви­мо­гам Єв­ро-5. Оста­н­ня за­сто­ро­га — ва­го­ма. Адже еко­ло­гі­чним стан­дар­там Єв­ро-5 не від­по­від­а­ють біль­шість япон­ських ма­шин, а та­ко­жєв­ро­пей­ських, що стар­ші за 6 ро­ків. Біль­ше то­го, ма­ши­ни з Єв­ро-5 у Єв­ро­пі ко­шту­ють від 10 ти­сяч єв­ро.

« День » по­про­сив екс­пер­та про­ко­мен­ту­ва­ти пер­ші 30 днів ро­бо­ти но­во­го за­ко­ну: чи справ­ді укра­їн­ці ста­ли актив­ні­ше ку­пу­ва­ти вжи­ва­ні іно­мар­ки та, го­лов­не, чи ста­ли во­ни до­сту­пні­ши­ми по ці­ні?

Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО, ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля:

— За­раз ім­порт ста­рих ав­то до­во­лі ви­гі­дний. На­при­клад, при об’ємі укра­їн­сько­го ав­то­мо­біль­но­го рин­ку, що на­лі­чує біля 100 тис. ав­то­мо­бі­лів, час­тка ста­рих скла­дає близь­ко по­ло­ви­ни. На­то­мість в Єв­ро­пі ця ци­фра не пе­ре­ви­щує 20%. Про­те но­вий за­кон не до­зво­ляє сут­тє­во за­ро­би­ти на про­да­жах та­ких ав­то.

То­му хоч ри­нок про­да­жу вжи­ва­них ав­то зро­сте, але не­сут­тє­во. До ре­чі, в ли­пні про­да­жі ста­рих ав­то­мо­бі­лів впа­ли на 23%. Не ви­клю­чаю, що по­тен­цій­ні по­ку­пці че­ка­ють за­ве­зе­н­ня ав­то з Єв­ро­пи за зни­же­ни­ми акци­за­ми.

На мою дум­ку, якщо вже вла­да тур­бу­є­ться про гро­ма­дян, то ефе­ктив­ні­ше ска­су­ва­ти по­да­тки на ви­ро­бле­ні в Укра­ї­ні ав­то­мо­бі­лі.

Тре­ба ду­ма­ти, як ви­ро­бля­ти у нас ма­ши­ну за кіль­ка ти­сяч до­ла­рів, а не за­во­зи­ти сю­ди спи­са­ні на За­хо­ді б/ у ав­то, які все ви­ки­да­ти­муть у дов­кі­л­ля. Ство­ри­ти укра­їн­ська ав­тів­ку гар­ної яко­сті ми не змо­гли, але ні­що нам не за­ва­жає вклю­ча­тись у сві­то­ві лан­цю­ги до­да­ної вар­то­сті і ро­би­ти іно- мар­ки в Укра­ї­ні. Цим шля­хом сво­го ча­су пі­шли кра­ї­ни Ви­ше­град­ської че­твір­ки і до­ся­гли успі­ху. Зва­жа­ю­чи на на­шу не­ви­со­ку вар­тість ро­бо­чої си­ли, ми ма­є­мо в цьо­му сен­сі ве­ли­кий по­тен­ці­ал. Тіль­ки цьо­го ро­ку в Ні­ге­рії від­кри­ли свої за­во­ди Honda, Ford і Mitsubishi. Чим ми гір­ші?

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.