Зу­пи­ни­ти ви­тік гро­шей і... міз­ків

Асо­ці­а­ція пла­тни­ків по­да­тків Укра­ї­ни іні­ці­ює лі­бе­ра­лі­за­цію фі­скаль­но­го за­ко­но­дав­ства для IT-се­кто­ру

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Дня­ми бу­ло під­пи­са­но від­по­від­ний ме­мо­ран­дум із юри­ди­чною ком­па­ні­єю «Юску­тум», яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться на пра­ві в сфе­рі IT. Сто­ро­ни спіль­но роз­ро­блять змі­ни до ни­ні­шньо­го По­да­тко­во­го ко­де­ксу і за­про­по­ну­ють до роз­гля­ду про­філь­ним ко­мі­те­там ВРУ. По­прав­ки вра­хо­ву­ва­ти­муть до­свід за­ру­бі­жних те­хно­пар­ків, а та­ко­жмож ли­во­сті і спе­ци­фі­ку га­лу­зі в Укра­ї­ні.

«Для нас ду­же ва­жли­вий під­пи­са­ний сьо­го­дні ме­мо­ран­дум. Ми че­ка­є­мо, що те­пер змо­же­мо не ли­ше успі­шно за­хи­ща­ти ін­те­ре­си IT-ком­па­ній — чле­нів на­шої Асо­ці­а­ції, а й збіль­ши­ти їхню кіль­кість у скла­ді АНПУ. Па­ра­лель­но з цим ми хо­че­мо, щоб пі­шов про­цес ство­ре­н­ня і прийня­т­тя но­во­го, лі­бе­раль­но­го По­да­тко­во­го ко­де­ксу, який від­обра­жа­ти­ме ін­те­ре­си зокре­ма й ITрин­ку. Це від­криє ве­ли­че­зні мо­жли­во­сті еко­но­мі­ці Укра­ї­ни», — ска­зав го­ло­ва АППУ Грі­гол Ка­та­ма­дзе.

Окрім ін­шо­го, но­ве по­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство до­по­мо­же змі­сти­ти акцент з ау­тсор­син­га, збіль­ши­ти до­хо­ди до бю­дже­ту, а та­кож зу­пи­ни­ти ви­тік фа­хів­ців. За рі­зни­ми оцін­ка­ми, за ро­ки не­за­ле­жно­сті з Укра­ї­ни вже ви­їха­ло близь­ко 50 ти­сяч IT-шни­ків. «У су­ча­сно­му кон­ку­рен­тно­му сві­ті без кор­до­нів ми не мо­же­мо зму­си­ти IT-фа­хів­ців не ви­їжджа­ти з кра­ї­ни. То­му ба­чи­мо го­лов­ним зав­да­н­ням для ко­мі­те­ту ви­вчи­ти най­більш кон­ку­рен­тні для IT-рин­ку системи опо­да­тку­ва­н­ня у про­гре­сив­них кра­ї­нах і за­про­по­ну- ва­ти їх для впро­ва­дже­н­ня у нас в Укра­ї­ні. У цьо­му нам до­по­мо­же ком­па­нія «Юску­тум», яка ві­до­ма успі­шною юри­ди­чною пра­кти­кою у сфе­рі IT. Спри­я­тли­ва си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня — єди­ний мо­жли­вий якір і ма­гніт для IT-ком­па­ній», — ска­зав го­ло­ва IT-ко­мі­те­ту Асо­ці­а­ції Ва­ле­рій Омель­чен­ко.

Зі сво­го бо­ку управ­ля­ю­чий пар­тнер «Юску­тум» Ар­тем Афян до­дав, що до­свід ком­па­нії до­по­мо­же не ли­ше спро­сти­ти, а й осу­ча­сни­ти По­да­тко­вий ко­декс: «У ни­ні­шньо­му не­мо­жли­во зна­йти сло­во «бло­кчейн», там не­має ін­те­гра­ції, у ньо­му «до­да­ток» — це ли­ше до кон­тра­кту. За­раз ду­же ва­жли­во, щоб дер­жав­на ма­ши­на змо­гла зна­йти під­хід до та­кої де­лі­ка­тної сфе­ри, як ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії. І по­ча­ти не­об­хі­дно са­ме з по­да­тків».

ІТ-га­лузь то­рік ста­ла одним із най­біль­ших пла­тни­ків по­да­тків у кра­ї­ні. Про це на одно­му з бри­фін­гів за­явив за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Дми­тро Шим­ків. За йо­го сло­ва­ми, 2015 ро­ку ТОП-100 ІТ-ком­па­ній Укра­ї­ни спла­ти­ли 820 млн грн. по­да­тків. А за вкла­дом у ВВП га­лузь ви­йшла вже на тре­тє мі­сце. По­пе­ре­ду ли­ше ме­та­лур­гія й агро­се­ктор.

Се­ред при­чин зро­ста­н­ня опи­та­ні ек­спер­ти InternetUA на­зи­ва­ють: збіль­ше­н­ня екс­порт­но­го се­гмен­ту, ви­со­кий курс до­ла­ра, від­но­сну ста­бі­лі­за­цію си­ту­а­ції на схо­ді кра­ї­ни. Ва­жли­ву роль ві­ді­гра­ла в цьо­му і мо­дель спів­пра­ці між­IT-ком­па­ні­я­ми й IT-шни­ка­ми, які ре­є­стру­ю­ться як фі­зи­чні осо­би-під­при­єм­ці (ФОП). По­ді­бна пра­кти­ка існує вже не пер­ший рік. Во­на до­зво­ляє ле­галь­но за­ро­бля­ти гро­ші, спла­чу­ю­чи єди­ний по­да­ток, здій­сню­ва­ти по­ку­пки в укра­їн­ських ма­га­зи­нах, які пла­тять ци­ми гро­ши­ма ПДВ, утри­му­ва­ти свою сім’ю. Більш то­го, не­ви­со­ке по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на ФОП є пра­кти­чно єди­ною пе­ре­ва­гою Укра­ї­ни по­рів­ня­но з ін­ши­ми кра­ї­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.