По­над 500 укра­їн­ських при­кор­дон­ни­ків «від­мо­ви­ли­ся» від ха­ба­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пер­ший етап опе­ра­ції «Чи­сті ру­ки» в Дер­жав­ній при­кор­дон­ній слу­жбі Укра­ї­ни за­вер­шив­ся, за­фі­ксо­ва­но 535 від­мов від одер­жа­н­ня ха­ба­ра, кон­ста­тує по­мі­чник го­ло­ви При­кор­дон­слу­жби, спі­кер ві­дом­ства Олег Сло­бо­дян. « У Держ­при­кор­дон­слу­жбі за­вер­шив­ся пер­ший етап опе­ра­ції « Чи­сті ру­ки » . Роз­по­ча­лась во­на ще 13 трав­ня. Зви­чай­но, пов­ні­стю по­бо­ро­ти зло­вжи­ва­н­ня се­ред пер­со­на­лу за цей пе­рі­од не вда­ло­ся, про­те тенденції до­да­ють опти­мі­зму. За час опе­ра­ції за­фі­ксо­ва­но 535 ви­пад­ків від­мо­ви при­кор­дон­ни­ків від не­пра­во­мір­ної ви­го­ди » , — на­пи­сав він на сто­рін­ці у « Фейс­бу­ку » . За да­ни­ми Сло­бо­дя­на, най­біль­ши­ми про­по­но­ва­ни­ми су­ма­ми ста­ли 3 тис. бри­тан­ських фун­тів — за мо­жли­вість пе­ре­тну­ти кор­дон за під­ро­бле­ним па­спор­том у Бо­ри­спо­лі і EUR1 тис. — за спри­я­н­ня кон­тра­бан­ді ци­га­рок на Бу­ко­ви­ні. « Ін­ший бік ме­да­лі: 29 при­кор­дон­ни­ків за­три­ма­но за пі­до­зрою в одер­жан­ні не­пра­во­мір­ної ви­го­ди » , — та­ко­жв­ка­зав спі­кер При­кор­дон­слу­жби.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.