Мо­ні­то­ринг по­ка­зав близь­ко 10 осе­ред­ків не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­на при­кор­дон­на слу­жба Укра­ї­ни в хо­ді по­ві­тря­но­го мо­ні­то­рин­гу дер­жав­но­го кор­до­ну і в при­кор­дон­них обла­стях ви­яви­ла близь­ко 10 осе­ред­ків не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну в Жи­то­мир­ській і Рів­нен­ській обла­стях, по­ві­до­мив по­мі­чник го­ло­ви Держ­при­кор­дон­слу­жби, спі­кер ві­дом­ства Олег Сло­бо­дян. « Близь­ко 10 осе­ред­ків не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну бу­ло ви­яв­ле­но в Олев­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­ської обла­сті і Ро­ки­тнів­сько­му, За­рі­чнен­сько­му, Во­ло­ди­ми­ре­цько­му та Ду­бро­ви­цько­му ра­йо­нах Рів­нен­щи­ни. У цих мі­сцях фі­ксу­ва­ла­ся ве­ли­ка кіль­кість ко­па­чів, ав­то­мо­біль­ної те­хні­ки, мо­то­помп та ін­ших те­хні­чних за­со­бів», — на­пи­сав Сло­бо­дян на сво­їй сто­рін­ці у « Фейс­бук » . За йо­го сло­ва­ми, На­ціо­наль­на по­лі­ція вже на­пра­ви­ла у ви­яв­ле­ні ра­йо­ни до­да­тко­ві си­ли і за­со­би для про­ти­дії не­за­кон­ній ді­яль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.