Ка­бмін Укра­ї­ни має на­мір ство­ри­ти На­цко­мі­тет із про­ми­сло­во­го роз­ви­тку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд Укра­ї­ни пла­нує ство­ри­ти На­ціо­наль­ний ко­мі­тет із про­ми­сло­во­го роз­ви­тку як до­рад­чо-кон­суль­та­тив­ний ор­ган, по­ві­до­мив го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки і під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк. « На­зва й ідея хо­ро­ші. Яким бу­де зміст, за­ле­жить від справ­жніх на­мі­рів уря­ду: на­ла­го­ди­ти ре­аль­ний діа­лог із про­ми­слов­ця­ми чи про­сто « ви­пу­сти­ти пар » , імі­ту­ю­чи бур­хли­ву ді­яль­ність», — на­пи­сав він у сво­є­му бло­зі у Facebook. Га­ла­сюк уто­чнив, що на­ра­ду про­во­див пер­ший ві­це- прем’ єр- мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Сте­пан Ку­бів, для уча­сті в ній бу­ли за­про­ше­ні про­ми­слов­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.