«Тем­ні спра­ви лю­блять ти­шу»

Адво­кат Оле­ксандр ПОПКОВ — про те, як про­су­ва­ю­ться спра­ви про­ти укра­їн­ців у Кри­му — Ми­ко­ли Се­ме­ни й Емі­ра-Усє­ї­на Ку­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

По­лі­ти­чні ре­пре­сі­ї­на оку­по­ва­но­му пів­остро­ві, зда­є­ться, по­вин­ні зля­ка­ти тих, про­ти ко­го во­ни на­прав­ле­ні. Ін­ко­ли це спра­цьо­вує, але і са­мі пе­ре­слі­ду­ва­чі по­во­дя­ться не­впев­не­но й ута­єм­ни­че­но. Сві­жий при­клад — зі «спра­ви Ми­ко­ли Се­ме­ни». 29 сер­пня Ки­їв­ський ра­йон­ний суд мі­ста Сім­фе­ро­по­ля від­хи­лив про­ха­н­ня за­хи­сту жур­на­лі­ста на­да­ти по­ста­но­ви про від­мо­ву в за­до­во­лен­ні кло­по­тань. На­га­да­є­мо, по­за­шта­тно­го огля­да­ча «Ра­діо Сво­бо­да», який до ане­ксі­ї­дов­го пра­цю­вав ко­ре­спон­ден­том «Дня», ФСБ зви­ну­ва­чує в здій­снен­ні при­лю­дних за­кли­ків до дій, на­прав­ле­них на по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­но­ї­ці­лі­сно­сті Ро­сії. За­раз Се­ме­на пе­ре­бу­ває під під­пи­скою про не­ви­їзд.

Ми­ко­лу Се­ме­ну за­хи­ща­ють Оле­ксандр Попков, Ан­дрій Са­бі­нін та Еміль Кур­бе­ді­нов. Пер­ший до цьо­го був адво­ка­том уже звіль­не­но­го укра­їн­сько­го по­літв’ язня із Кри­му Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва, а за­раз, окрім Се­ме­ни, пра­цює у справі про­ти крим­сько­го пра­во­за­хи­сни­ка Емі­ра-Усє­ї­на Ку­ку, яко­му ін­кри­мі­ну­ють участь у ді­яль­но­сті те­ро­ри­сти­чно­ї­ор­га­ні­за­ції , а са­ме — в осе­ред­ку іслам­сько­ї­пар­тії«Хі­зб ут-Та­хрір», за­бо­ро­не­но­їв Ро­сії. Ра­зом із Емі­ром-Усє­ї­ном у справі про­хо­дять ще п’ ять осіб. На цьо­му ти­жні Оле­ксандр Попков при­був до Ки­є­ва, і ми по­го­во­ри­ли з ним про те, як про­су­ва­ю­ться спра­ви йо­го підза­хи­сних.

«МИ­КО­ЛА ТРИМАЄТЬСЯ, АЛЕ ДУ­ЖЕ НЕРВУЄ»

— Ми­ну­ло­го ти­жня ви звер­та­ли­ся до слід­чих ФСБ з про­ха­н­ням до­зво­ли­ти Ми­ко­лі Се­ме­ні ви­їха­ти на за­про­ше­н­ня укра­їн­сько­го Ін­сти­ту­ту ней­ро­хі­рур­гії до Ки­є­ва на лі­ку­ва­н­ня — че­рез про­бле­ми зі здо­ров’ям. Якою бу­ла ре­а­кція?

— По­ки ні­якої. Із слід­чи­ми ми спіл­ку­є­мо­ся або без­по­се­ре­дньо в су­ді, або по­штою. Во­ни чо­мусь не бе­руть кло­по­та­н­ня у нас осо­би­сто, про­сять від­прав­ля­ти їх по­штою. Це по­ру­шує фе­де­раль­не за­ко­но­дав­ство Ро­сії, але слід­чим на це на­плю­ва­ти. По­штою кло­по­та­н­ня йде де­кіль­ка днів, по­тім про­хо­дить че­рез їхню кан­це­ля­рію, і від­по­відь йде так са­мо — че­рез кан­це­ля­рію, а по­тім по­штою. Бе­з­глу­здо, але їх це вла­што­вує: за­тя­гує спра­ву.

— А в яко­му за­раз ста­ні Ми­ко­ла?

— Він тримається. Пе­рі­о­ди­чно пе­ре­бу­ває на ден­но­му ста­ціо­на­рі, про­хо­дить про­це­ду­ри, пов’яза­ні з йо­го хво­ро­ба­ми. Він уже у ві­ці і ду­же нервує. Ми­ко­ла ви­гля­ду не по­ка­зує, по­смі­ха­є­ться, смі­є­ться, але це кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня — ду­же силь­ний стрес для ньо­го.

«ВЛА­ДА РО­СІЇ ДУ­ЖЕ ЧУТЛИВА ДО МІЖ­НА­РО­ДНИХ ЗА­ЯВ»

— Ра­ні­ше ви вва­жа­ли, що во­се­ни «спра­ва Се­ме­ни» мо­же ви­рі­ши­ти­ся. За­раз які про­гно­зи?

— Че­ка­є­мо, що во­се­ни по­ба­чи­мо де-не­будь по­бли­зу сві­тло. По­ки я не маю пра­ва роз­по­від­а­ти ча­сти­ну ре­чей че­рез під­пи­ску про не­ро­зго­ло­шу­ва­н­ня да­них слід­ства. Ми че­ка­є­мо за­кін­че­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. За­раз до­кла­да­є­мо низ­ку зу­силь, щоб на­да­ти до­ка­зи на ко­ристь Се­ме­ни. Са­ме для цьо­го я при­їхав до Ки­є­ва.

Фа­кти­чно Ми­ко­лу зви­ну­ва­чу­ють у то­му, що він за­кли­кав до звіль­не­н­ня Ро­сі­єю те­ри­то­рії Кри­му для Укра­ї­ни. Ми вва­жа­є­мо, що він як гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни мав на це пра­во. На­скіль­ки від­по­від­ає не ли­ше між­на­ро­дно­му, але і ро­сій­сько­му за­ко­но­дав- ству те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність Ро­сі­їяк суб’єкта, що охо­плює Крим, — як мі­ні­мум спір­не пи­та­н­ня. А в кри­мі­наль­но­му за­ко­но­дав­стві все по­вин­но бу­ти чі­тко, то­му ми хо­че­мо по­ста­ви­ти слід­ству низ­ку за­пи­тань про це.

— Мі­жна­ро­дна та Єв­ро­пей­ська фе­де­ра­ції жур­на­лі­стів, На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів Укра­ї­ни, уча­сни­ки VI Все­сві­тньо­го фо­ру­му укра­їн­ців ро­би­ли за­яви на за­хист Се­ме­ни. Який вплив це ма­ло?

— Скла­дно го­во­ри­ти. Без­по­се­ре­дньо цьо­го впли­ву не ви­дно і ні­ко­ли не бу­де ви­дно, то­му що на­ші су­ди та слід­чі за­яв­ля­ють, що во­ни не­за­ле­жні, об’єктив­ні, пра­цю­ють ли­ше в рам­ках за­ко­ну. А що від­бу­ва­є­ться під ки­ли­мом, ми не зна­є­мо. Але вла­да Ро­сі­ї­ду­же чу­тли­во ста­ви­ться до всіх між­на­ро­дних за­яв. Без між­на­ро­дно­го тиску звіль­не­н­ня На­ді­ї­Сав­чен­ко та Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва не від­бу­ло­ся б.

Пе­ре­слі­ду­ва­н­ня жур­на­лі­стів — це по­ся­га­н­ня на осно­ву пра­во­во­ї­дер­жа­ви, на сво­бо­ду сло­ва. І в Ро­сі­ї­сво­бо­да сло­ва за­гна­на в кут. Ось 29 сер­пня на су­до­во­му за­сі­дан­ні слід­чий ска­зав, що адво­ка­ти хо­чуть отри­ма­ти до­ку­мен­ти по­пе­ре­дньо­го слід­ства, щоб ви­кла­сти їх в ін­тер­не­ті. По-пер­ше, ми під під­пи­скою про не­ро­зго­ло­шу­ва­н­ня. По-дру­ге, що там стра­шно­го на­пи­са­но? Лю­ди­ну від­кри­то зви­ну­ва­чу­ють у по­ру­шен­ні те­ри­то­рі­аль­но­ї­ці­лі­сно­сті Ро­сії. Якщо він та­кий зло­чи­нець, роз­ка­жіть про це всьо­му сві­ту. Ні, во­ни хо­чуть про­вер­ну­ти все це по­ти­хо­му — тем­ні спра­ви лю­блять ти­шу. Адво­ка­ти їм пе­ре­шко­джа­ють ни­шком за­су­ди­ти не­вин­но­го.

«ЛЮДИНА ПРО­СТО СИДИТЬ У СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ»

— Ви та­кож за­хи­ща­є­те Емі­ра- Усє­ї­на Ку­ку, яко­му на по­ча­тку лі­та про­дов­жи­ли строк утри­ма­н­ня під­вар­тою до 8 ве­ре­сня. Які но­ви­ни у цій справі?

— Зна­є­те, є по­пу­ляр­ний Twitter-ак­ка­унт «Ка­мінь у лі­сі». Що­дня там пи­шуть: «Сьо­го­дні ні­чо­го не ста­ло­ся». Ось так і в цій справі. І ми вва­жа­є­мо, що дов­го ні­чо­го не від­бу­ва­ти­ме­ться, людина про­сто си­ді­ти­ме у слідчому ізоляторі.

Ми на­ма­га­є­мо­ся, по­ки йде це слід­ство, про­ве­сти своє вла­сне, пов’яза­не з аре­штом і об­шу­ком Ку­ку 2015 ро­ку. То­ді йо­го за­три­ма­ли, по­би­ли, по­тім все-та­ки від­пу­сти­ли, але зви­ну­ва­ти­ли в на­па­ді на спів­ро­бі­тни­ків ФСБ. Ми оскар­жи­ли це. Ко­ли ми по­про­си­ли по­ру­ши­ти кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти спів­ро­бі­тни­ків ФСБ, які не ма­ли пов­но­ва­жень за­три­му­ва­ти Емі­ра-Усє­ї­на, слід­чі від­мо­ви­ли­ся роз­слі­ду­ва­ти цей зло­чин. Суд го­во­рить, що це пра­виль­но: всі один одно­го по­кри­ва­ють.

— У яких умо­вах утри­му­ють Емі­ра-Усє­ї­на? З’яв­ля­ла­ся ін­фор­ма­ція, що сім­фе­ро­поль­ське СІЗО, де він пе­ре­бу­ває, ду­же пе­ре­пов­не­не.

— Пі­сля то­го як ми роз­по­ві­ли, які там стра­шні умо­ви, Ку­ку пе­ре­ве­ли до спец­бло­ку, де жорс­ткі­ший на­гляд, але по­бу­то­ві умо­ви кра­щі. Го­лов­не, що там не­має кло­пів, Емі­рУсє­їн мо­же спа­ти на сво­їй шкон­ці. До пе­ре­ве­де­н­ня в спец­блок він при­хо­див на суд, а у ньо­го всі ру­ки і но­ги бу­ли по­ку­са­ні кло­па­ми.

«КРИМ ЩО­ДО ДО­ТРИ­МА­Н­НЯ ПРАВ ЛЮ­ДИ­НИ — МІЖ ЧЕЧНЕЮ І ДАГЕСТАНОМ»

— Що за­раз мо­же зро­би­ти укра­їн­ська вла­да, щоб до­по­мог­ти тим, хто під­да­є­ться ре­пре­сі­ям у Кри­му?

— Ми на­ма­га­є­мо­ся зро­зу­мі­ти, що го­то­ва зро­би­ти Укра­ї­на. Я ба­чу, у то­му чи­слі у «справі Афа­на­сьє­ва», що Ки­їв го­то­вий на ба­га­то рі­шень. І, як ме­не за­пев­ни­ли, у спра­вах про­ти Се­ме­ни і Ку­ку тут теж го­то­ві на ба­га­то чо­го. Але в пе­ре­мо­вах по­вин­ні бра­ти участь обидві сто­ро­ни. Укра­ї­на до них го­то­ва, Ро­сія — ні, на­віть ви­гля­ду не по­ка­зує.

— Як по­лі­ти­чні спра­ви про­ти укра­їн­ців впли­ва­ють на жи­те­лів Кри­му?

— Окрім Ми­ко­ли Се­ме­ни, об­шу­ка­ли ще шість чи сім осіб. Усі жур­на­лі­сти, у яких про­ве­ли об­шук, те­пер не пи­шуть, де­кіль­ка лю­дей ви­їха­ли із Кри­му. Це був ці­ле­спря­мо­ва­ний удар по пре­сі, що пи­са­ла.

Крим­ські та­та­ри за­раз ду­же со­лі­да­ри­зу­ю­ться, про­во­дять дуа — спіль­ні мо­ли­тви, на­ма­га­ю­ться під­три­му­ва­ти один одно­го, дру­жи­ни та ма­те­рі по­літв’язнів зби­ра­ю­ться ра­зом.

Але ба­га­то хто за­ля­ка­ний. При­чо­му в Кри­му — біль­ше, ніж у Ро­сії. Та і ситуація з пра­ва­ми лю­ди­ни на пів­остро­ві гір­ша, ніж у се­ре­дньо­му в ро­сій­сько­му ре­гіо­ні: у Ка­за­ні не ото­чу­ють ме­четь і не ви­во­дять при­хо­жан, щоб узя­ти у них про­би ДНК, а в Кри­му — будь ла­ска. Цьо­го на­віть у Да­ге­ста­ні не мо­же від­бу­ва­ти­ся. На­пев­но, тіль­ки в Че­чні. При­ки­да­ли якось, за­раз за рів­нем до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни Крим — між Чечнею і Дагестаном.

Біль­ше по­дро­биць — на сай­ті «Дня».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.